Connect with us

Blogy

Blog Lucie Drábikovej: Aká je situácia s Vážskou cyklomagistrálou v TTSK?

Published

on

Reklama

Realizácia Vážskej cyklomagistrály v Trnavskom samosprávnom kraji naberá na obrátkach. Na októbrovom zastupiteľstve sme prijali nové uznesenia k žiadostiam o financovaní z európskych fondov. Sedemnásť úsekov je v rôznom stave rozpracovanosti. Najbližšie sa stane realitou trasa od mostu Bodona po hranicu z Trenčianskym samosprávnym krajom.
Výstavba v tomto úseku by sa mala začať v priebehu novembra. Aktuálne je v riešení zmluva medzi víťazom verejného obstarávania a investorom, ktorým je TTSK. Úsek od mostu na severnom okraji Piešťan po hranicu katastra Maduníc sa nebude realizovať nanovo, ale použijú sa jestvujúce komunikácie. Časť cyklomagistrály v Maduniciach je gescii obce, ktorá už získala prostriedky z fondov na výstavbu cyklomostu cez Váh v jej katastri. V segmente medzi Madunicami a Hlohovcom sa aktuálne pracuje na zabezpečení vydania územného rozhodnutia.
V úseku od mesta Hlohovec po Šúrovce sa pripravuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti so zmenou päty hrádze z dôvodu jej navýšenia. V časti od obce Šúrovce po most Siladice sa realizuje podanie žiadosti o NFP. Cena projektu sa predpokladá vo výške 1 431 920 € s DPH a zahŕňa stavebné práce, sčítač cyklistov, stavebný dozor, personálne výdavky a publicitu projektu. Medzi mostom Siladice a Hornými Zelenicami sa v rovnako pracuje na majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov, pričom zastupiteľstvo TTSK už aj v tomto úseku schválilo následné podanie žiadosti o NFP, kde sa predpokladá cena 407-tisíc eur s DPH.
Časť cyklomagistrály medzi Sereďou a Šúrovcami už má schválené prostriedky z eurofondov a v súčasnosti sa aktualizuje rozpočet pre určenie predbežnej hodnoty zákazky do verejného obstarávania. Záver cyklomagistrály na území TTSK po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom má byť realizovaný mimo TTSK, pričom podobne je to aj s úsekom v intraviláne obce Šúrovce.
Pracuje sa rovnako na napojeniach na Vážsku cyklomagistrálu. Vo východných extravilánoch obcí Šúrovce a Zavar je pripravovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Z obci Zavar má byť ďalšou stavbou cyklolávka, ktorá má vydané právoplatné stavebné povolenie a aktuálne je pripravovaná žiadosť o NFP. Cyklotrasa medzi obcou Zavar a PSA má spracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie, pripravuje sa žiadosť o NFP.
Posledným južným plánovaným napojením na cyklomagistrálu je cyklotrasa Galanta Kajal. Tu bola odovzdaná projektová dokumentácia.

Pracuje sa aj na Moravskej cyklomagistrále

Pracovníci TTSK rovnako riešia aj Moravskú cyklomagistrálu. Jej úsek prechádzajúci po ochrannej hrádzi rieky Morava po cyklolávku cez rieku Myjava je schválený v rámci programu INTERREG a pripravuje sa nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Samotná cyklolávka cez rieku Myjava sa má realizovať v ďalšej etape. Cyklolávka cez rieku Myjava v Brodskom už má zelenú, keď je schválená v rámci INTERREG a pripravuje sa nájomná zmluva s SVP.
Úseky Brodské – Adamovské jazerá a Adamovské jazerá – Kopčany, cyklolávka Mikulčice sú v pláne pre roky 2025 – 2030. Pre cyklolávku v Holíči je aktuálne realizované verejné obstarávanie na dokumentáciu pre územné rozhodnutie.
Záverečný úsek od Holíča (Baťov kanál) po MVE Baťov kanál má schválené financovanie prostredníctvom programu INTERREG.
Pri plánovaných úsekoch cyklotrás je financovanie celkových oprávnených výdavkov nastavené v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov, kde 85% predstavujú zdroje z EÚ, 10 percent prostriedky zo štátneho rozpočtu a spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa predstavuje 5%.
Lucia Drábiková

Reklama

Populárne články