Connect with us

Názory a komentáre

Názor autorky: Park je živé umelecké dielo

Published

on

Reklama

V súčasnej dobe bol primátorom vydaný plošný zákaz výrubov stromov v meste, hoci sa často jedná i o veľmi nebezpečné jedince. Nízka mechanická stabilita a prevádzková bezpečnosť bola u niekoľkých jedincov odhalená samotnými arboristami pri práci v korunách stromov. Koncom marca sa končí obdobie výrubov drevín. Ak teda dovtedy nedôjde k ich odstráneniu, hrozí nebezpečenstvo pádu konárov, či vyvrátu celých stromov.

strom1

Reklama

Neuskutočnenie navrhnutých výrubov v parku bude tiež znamenať nemožnosť pracovať na predloženej obnove parku. Dôvodom nemožnosti realizácie navrhovaných vegetačných úprav je najmä nebezpečenstvo poškodenia nových výsadieb a vegetačných prvkov neskôr odstraňovanými, či padajúcimi drevinami, súčasne tiež nevyhovujúce svetlené podmienky pre nové výsadby, ktoré v projekte počítali s odstránením nevhodných drevín.

Bohužiaľ nepochopenie pojmu mestský park môže viesť ku konzervácii súčasného stavu, ktorá by viedla v ďalších desaťročiach až k úplnemu rozpadu stromového poschodia parku. Dôsledkom takéhoto prístupu by bol park s minimom stromov, ktorý by zažívali naše deti a vnúčatá. Pri obnove parku treba vychádzať už zo samotnej definície parku a nezamieňať s pojmom prírodný les či lesopark. Park je živé umelecké dielo. Park je rekreačný, verejný priestor mesta, ktorého hlavnou charakteristikou je kompozícia zelene.

Reklama

P1030008

Nutnou podmienkou kontinuálneho fungovania parku je priebežná obnova stromového poschodia tak, aby v parku boli vždy zastúpené všetky vekové štádiá stromov. Tým sa zabezpečí jeho fungovanie aj pre ďalšie generácie, pretože je nutné počítať s postupným odumieraním drevín i s pomalým rastom stromov, kedy cieľový efekt nie je vidieť hneď po výsadbe, ale až v horizonte mnohých desiatok rokov. Preto je nutné, pri obnovách nemyslieť sebecky na vlastný úžitok, ale na to, čo odovzdáme ďalším generáciám.

V mestskom parku je teraz malý podiel nových výsadieb a takmer absentuje odrastená výsadba a dospievajúce kostrové dreviny (vek cca 15-30 rokov). Väčšina drevín je z kategórie dospelých či veteránov, čo predznamenáva do budúcna haváriu parku. Z tohto dôvodu je navrhnutá rozsiahla dosadba stromov do priestoru parku, ktorá má okrem iného určitý estetický a kompozičný zámer. Okrem drevín kostrových – prirodzených pre dané stanovište – návrh dopĺňa park aj o dreviny kvitnúce, na jeseň sa zafarbujúce, stromy sa zaujímavou textúrou listu a pod. tak, aby bolo dosiahnutého esteticky kvalitného, atraktívneho prostredia mestského parku.

P1030007

Súčasne je navrhnuté odstránenie nielen drevín prevádzkovo nebezpečných, ale tiež niektorých drevín výplňových, rýchlo rastúcich, ktoré boli sadené za účelom vytvorenia dočasnej výplne parku. Taktiež sa jedná o prebierky prehustených skupín stromov, pri ktorých bolo s prebierkou počítané už v dobe výsadieb – takto bolo často postupované v druhej polovici 20. storočia. Dnes prevláda názor sadiť stromy na cieľové vzdialenosti. Na výrub je navrhnuté z dôvodu rozšírenia existujúceho športoviska a nutnej požiarnej cesty celkom 21 stromov na existujúcom terénnom vale a v skupine briez. Vo veľkej miere sa jedná o náletové dreviny a k ich výrubu dôjde iba v prípade stavby športovísk.

mp-04-03-14-108026[1]

Autorským zámerom je aj odstránenie súčasného torza vnútornej lipovej aleje na hlavnej promenáde. Jedná sa o 9 líp a 1 javoru, ktoré už nevykazujú znaky aleje, ako významného kompozičného prvku parku. V stredovom páse je miesto obnovy zaniknutej lipové aleje, ktorá bola vysadená vo veľmi malom spone, navrhnutý pestrý trvalkový záhon, ktorý bol navrhnutý jedným z najlepších českých trvalkárom Ing. Ondrějom Fousom. Jedná sa o vnesenie nového prvku do priestoru parku, čím by došlo k oživeniu priestoru hlavnej pagaštanovej aleje lemujúcej parkovú promenádu. Promenáda by sa stala farebnou, pestrou a atraktívnou. Ústredný, presvetlený priestor parku by ponúkal nové možnosti využitia a prispel by k zvýšeniu atraktivity celého parku vo významnom kúpeľnom meste.

Do úvahy treba vziať aj ekologický aspekt takéhoto záhonu, ako rozsiahleho bylinného porastu, ponúkajúceho úkryt a potravu rôznym druhom hmyzu a drobného vtáctva. Pri obnove takto významného mestského priestoru je dôležité vziať do úvahy verejné dobro a odborný názor, na miesto vlastného, subjektívneho názoru jedinca. Z tohto dôvodu bola aj uskutočnená anonymná architektonická súťaž na obnovu parku, ktorá ponúkla rôzne pohľady a názory na riešenie parku a z ktorej bol odbornou porotou schválenou slovenskou komorou architektov vybraný víťazný návrh.

Pozývame všetkých, ktorí sa zaujímajú o projekt piešťanského parku na stretnutie s tvorcami návrhu priamo v priestore parku. Stretnutie sa uskutoční dňa 21.2.2015 o 14:00 pred Kinom Fontána.

Za kolektív autorov projektu Ing. Klára Nepustilová, foto: archív redakcie

Populárne články