Connect with us

Koktail

Právnicke okienko: Mimosúdne riešenie sporov

Published

on

Reklama

Mimosúdne riešenie sporov možno vo všeobecnosti charakterizovať ako súhrn rôznych právnych, ale aj mimoprávnych nástrojov a techník, ktorých základným zmyslom a cieľom je čo najrýchlejšie vyriešenie sporu. Hľadanie rýchleho riešenia sporu treba za každých okolností podporovať a uprednostňovať pred direktívnym rozhodovaním spornej otázky, pred súdom.

[singlepic id=23036 w=320 h=240 float=left]Spory môžu vznikať v rôznych oblastiach. Azda najčastejšie v rodine, na pracovisku, v obchodnom styku, medzi susedmi. Časté bývajú tiež spotrebiteľské spory a spory vlastníkov bytov (nebytových priestorov) a bytovej správy.

Reklama

Jednoduché riešenie nikdy nie je. Každý spor si vyžaduje osobitný prístup a spôsob riešenia vždy závisí od mnohých okolností (povahy sporových strán a ochoty hľadať riešenie sporu, predmetu sporu a významu, ktorý má pre zúčastnené strany sporu, predchádzajúca kvalita vzťahov medzi sporovými stranami, atď. )

Výhody mimosúdneho vyriešenia sporu sú viaceré, pričom nie vždy medzi najdôležitejšie patrí ekonomická stránka. Iste je dôležité, že rýchlym vyriešením sporu sa ušetria nemalé finančné prostriedky vynaložené na právne zastupovanie a trovy súdneho konania. Tiež nezaťažovanie súdov treba vždy privítať a nemožno opomenúť ani význam ušetreného času a stresov, ktoré sprevádzajú pojednávania na súde. Avšak v prvom rade treba vnímať hlavne otázku ďalších medziľudských vzťahov, ktorá sa bude do značnej miery odvíjať práve od spôsobu vyriešenia sporu. Vnútorný hlas svedomia ozývajúci sa v každom z nás celkom automaticky túži po pokoji a dobrom živote. Súčasne však, žiaľ, v človeku driemu aj túžby po moci, peniazoch, prestíži, atď.

Reklama

V klasickom súdnom konaní súd rozhoduje a výsledkom súdneho konania je autoritatívne rozhodnutie, na základe ktorého je jedna strana sporu úspešná a druhá strana neúspešná.

Z nášho pohľadu sa význam mimosúdneho spôsobu vyriešenia sporu môže zásadne prejaviť v medziľudských vzťahoch, pretože akákoľvek mimosúdna dohoda je vždy výsledkom určitého kompromisu medzi sporovými stranami a k jej uzavretiu môže prísť iba vtedy, keď ju sporové strany akceptujú.

Súdne riešenie sporu by malo byť naozaj ako posledné možné riešenie, keď zlyhali všetky možnosti mimosúdneho vyriešenia sporu.

S poľutovaním možno niekedy vnímať pôsobenie právnikov, ktorí nie vždy svojim pôsobením v konkrétnom spore prispievajú k mimosúdnemu vyriešeniu sporu, ale skôr prispievajú k prehlbovaniu osobných rozporov a zbytočnému predlžovaniu sporov. Právnik by mal vecne posúdiť spor a usilovať sa nájsť najvhodnejšie riešenie, ktoré je akceptovateľné pre obidve sporové strany.

Komunikácia sporových strán, hľadanie možnej spolupráce a hlavne snaha čestne žiť predstavujú základné východiská k riešeniu akéhokoľvek sporu. Pýcha a snaha presadzovať vlastné ego za každú cenu sú v tomto smere najväčšou prekážku.

Autor: JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Použitá literatúra:

BÁRÁNY, E. a kol. Právo a jeho prostredie. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2011, 433 s.

KROPAJ, M. Ešte raz aj o našom práve a tvorbe : o generáciu mladším pohľadom. In: Kultúra. Roč. 14, 2011, č. 9, s. 10-11

KROPAJ, M. Potreba interdisciplinárnosti v súkromnom práve po roku 1989 – hľadanie inšpirácie? : (historickoprávna a filozofická štúdia). In: Teoretické úvahy o práve. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009, 13 s.

ŠVIDROŇ, J. Alternatívny pohľad na „súkromné právo“ po dvadsiatich rokoch prác na novej kodifikácii občianskeho práva v Slovenskej republike. – An alternative view on „private“ law after twenty yers of work on a new codification of civil law in the Slovak Republik. Summary in English. In Days of law – 2010 – 1. ed., Brno: Masaryk Universily, 2010.

ŠVIDROŇ, J. Hodnotové zakotvenie slovenského občianskeho práva / Ján Švidroň. In: Vzťahy a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. a 24.11.2006 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave / [zostavovateľ zborníka: Natália Štefanková]. – Žilina : Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 2007, s. 70-81.

ŠVIDROŇ, J. Mravné dimenzie občianskeho práva. In: Tradice a inovace v občanském právu : sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007 / [editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká]; [recenzenti: Jan Dvořák, Jiří Spáčil]. – Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 19-40.

Populárne články