Connect with us

Blogy

Prvé zasadnutie TTSK v roku 2015

Published

on

Reklama

Prvé zasadnutie TTSK v roku 2015 má len niekoľko bodov, z ktorých takmer žiadny sa netýka nás v Piešťanoch, keďže vyhodnotenie najviac sledovanej obchodnej verejnej súťaže, ohľadne odpredaja Villy Löger, je plánované až na zasadnutie 22.4.2015.

[singlepic id=60126 w=300 h=162 float=right] Budeme prejednávať vyraďovanie ďalších školských zariadením, tentokrát v Seredi a Dunajskej Strede, vypočujeme si správu hlavného kontrolóra a plán jeho činnosti, budeme hlasovať o odpredaji majetku a vyhlásení verejnej súťaže na pohľadávky, vypočujeme si celý rad informácií a na záver bude priestor pre naše príspevky v bode Rôzne resp. Interpelácie. Takže, ak máte otázku alebo nápad, ktorý by bolo vhodné predniesť, môžete ma kedykoľvek kontaktovať.

Reklama

Celý program zasadnutia:

1.     Kontrola plnenia uznesení z 8. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Reklama

2.     Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK za obdobie január 2014 – december 2014

3.     Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2015 – september 2015

4.     Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č.  34/2015 o zrušení Centra voľného času ako súčasť Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda

5.     Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č.  35/2015 o zrušení Školského hospodárstva, Búšlak 224, Dunajská Streda

6.     Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č.  36/2015 o zrušení Školského internátu, Mládežnícka 158/5, Sereď, ako súčasť Obchodnej akadémie, Mládežnícka 158/5, Sereď

7.     Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a financovanie projektu “Rekonštrukciu a modernizáciu budovy Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave“ v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu, kód výzvy ROP- 3.1-2014/01

8.     Predaj pozemku parc. č. 2004/2 o výmere 136 m2 v k. ú. Galanta, kupujúcim Mikóczi Karol a Rečka Igor

9.     Predaj novovytvoreného pozemku parc.č.123/6 o výmere 2107 m2 v k.ú. Zemianske Šúrovce Igorovi Števíkovi

10.  Predaj novovytvorených pozemkov oddelených od pôvodnej parcely č. 2185 parcela reg.“E“ o celkovej výmere 5455 m2 v k.ú. Senica

11.  Návrh na prevod  pohľadávky TTSK voči dlžníkovi Realitný fond Hniezdne, s.r.o., v konkurze na základe obchodnej verejnej súťaže

12.  Informácie

a)     Informácia o úpravách rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja za rok 2014 č. 5/2014 a č. 6/2014

b)     Informácia o daňových príjmoch TTSK za január 2015

c)     Informácia o priebehu obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode akcií emitentov Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s., a Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta a.s., ktorých majiteľom je Trnavský samosprávny kraj

d)     Informácia o záveroch z auditov a hodnotenia kvality vykonaných na Sekcii pre Regionálny operačný program v roku 2014

e)     Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v Domove sociálnych služieb pre dospelých a zariadení pre seniorov v Senici, v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Holíči a v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi

f)      Informácia o aktuálnom stave IROP a RIÚS

g)     Informácia o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EÚ

h)     Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK  a Úradu TTSK (ku dňu 15.01.2015)

i)      Informácia – Rok Ľudovíta Štúra 2015

13.  Rôzne

14. Interpelácie

 

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský, Foto: TTSK

Populárne články