Connect with us

Aktuality

Piliere Kolonádového mosta sú v havarijnom stave

Odborníci zo Žilinskej univerzity to uviedli v diagnostickom prieskume z roku 2020, ktorý si objednalo Mesto Piešťany. Ide o piliere I a II z mestskej strany. Na možné problémy Kolonádového mostu, ktorý je najdlhším krytým mostom v strednej Európe a je národnou kultúrnou pamiatkou, upozorňovali odborníci už v roku 2007. V predošlých rokoch sa realizovala rekonštrukcia hornej časti mostu, ktorej náklady boli približne 1,8 milióna eur. Najdôležitejšie problémy, na ktoré upozorňujú odborníci, rekonštrukčne riešené zatiaľ neboli.

Published

on

Reklama

„Kritickým miestom a zásadným problémom Kolonádového mosta je v súčasnosti stav založenia pilierov P.I a P.II. Upozorňujeme správcu mostného objektu, aby bral do úvahy videozáznamy realizované potápačmi. Akceptoval a bral na vedomie správu z diagnostiky z roku 2007,“ napísal v roku 2020 v diagnostikom prieskume Ing. Jozef Jošt, PhD. z Katedra stavebných konštrukcií Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.

Reklama

„Celkový technický stav mostného objektu z dôvodu podcenenia aktuálneho stavu založenia pilierov I.P a II.P je dočasne klasifikovaný ako havarijný – nevyhovujúci. Je nutné najneskôr do dvoch rokoch začať práce na sanácii základov týchto pilierov. Predchádzajúce prehliadky a diagnostiky na túto skutočnosť upozorňovali. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia mostného objektu, avšak táto rekonštrukcia zanedbala sanáciu základov spomínaných pilierov. V projektovej dokumentácii z roku 2009 je zosilnenie spodnej stavby vyriešené. Kým sa nezačnú práce na rekonštrukcii a zosilnení spomínanej spodnej stavby, je nutné geodeticky sledovať priestorovú polohu pilierov P.I a P.II v pravidelných časových intervaloch,“ uviedol v roku 2020 Jozef Jošt.

Mesto Piešťany podľa odporúčaní odborníkov každoročne necháva posúdiť aktuálny stav a realizujú sa epochové geodetické merania. Po rekonštrukcii vrchnej časti mostu, zlepšili odborníci hodnotenie uloženia vložených polí č. 3 a 5 zo stavu zlý (V.) na veľmi dobrý (II.). Podobne je to aj pri mostovke, kde pôvodné hodnotenie bolo, že je v uspokojivom stave (IV.) a po sanácii jej dali hodnotenie veľmi dobré (II.).

Reklama

„Kritickým miestom a zásadným problémom Kolonádového mosta aj naďalej ostáva stav založenia pilierov P.I a P.II. Upozorňujeme správcu mostného objektu, aby bral do úvahy videozáznamy realizované potápačmi. Akceptoval a bral na vedomie správu z diagnostiky z roku 2007  a 2020. V roku 2023 sa spracováva PD sanácie pilierov P.I a P.II., ktorý reflektuje na závery a odporúčania tejto správy z roku 2020, aktualizácie 2022. Aktuálne prebiehajú geodetické merania mostnej konštrukcie, ktoré dávajú projektantovi reálny obraz správania sa mosta v čase. Výsledky z týchto meraní (október – november 2021, obdobie do 2023) budú zohľadnené v PD sanácie pilierov P.I a P.II.,“ napísali odborníci v aktualizácii diagnostického prieskumu Kolonádového mosta v roku 2023.

Časť správy z roku 2020

V diagnostike sa zaoberali aj návrhmi a odporúčaniami pre obdobie rokov 2024 až 2026. „Je nutné najneskôr do troch rokov od aktualizácie správy 2023 (najneskôr do konca roku 2026) začať práce na sanácii základov týchto dvoch pilierov.  V nasledujúcich rokoch 2024-2026, resp. až do začiatku prác na zosilnení spomínanej spodnej stavby, je nutné geodeticky sledovať priestorovú polohu nielen pilierov I.P a II.P, ale celého mosta. Merania realizovať v pravidelných intervaloch, min. každé 3 mesiace (4/rok). V prípade nepredvídanej udalosti (mimoriadne zvýšená hladina vody po povodni, náraz bremena do pilierov mosta, alebo iné nepredvídané udalosti), treba urobiť následné geodetické premeranie mosta mimo pravidelných intervaloch. Ďalej požadujeme v období 2024 až 2026 vykonať prehliadku aktuálneho stavu základov pilierov I.P a II.P potápačom. Vyhotovený obrazový záznam z prehliadky základov pilierov I.P a II.P treba zaslať správcovi mosta a spracovateľovi diagnostiky mosta z dôvodu posúdenia aktuálneho stavu mosta. Toto bude potrebné pred samotnou realizáciou sanácie pilierov I.P a II.P,“ uvideli spracovatelia zo Žilinskej univerzity.

 

Odporučili tiež, aby bola naďalej vylúčená osobná a nákladná doprava na moste a bol prístupný len pre chodcov. Rovnako cyklisti majú po moste prechádzať v režime chodcov. „V prípade požiadavky na prejazd vozidiel v rámci rôznych osláv, prípadne iných akcií organizovaných mestom Piešťany, prípadne iných partnerov v súčinnosti s mestom Piešťany, treba poslať projektantovi na zhodnotenie možnosti prejazdu takéhoto sprievodu vozidiel,“ odporučili odborníci.

Na situáciu upozorňovali už v roku 2007

O problémoch spodnej stavby sa vedelo už minimálne od roku 2007.  Podľa správy a posúdenia stavu mosta odborníkmi zo Žilinskej univerzity z pred 17-tich rokov, bolo hlavným problémom mosta podmytie jeho pilierov. Konkrétne piliere I.P a II.P boli vtedy podmyté do hĺbky cca 3,8 až 4,1 m a piliere III.P a III.L do hĺbky cca 1,2 až 2,3 m.

Spracovatelia dokumentu považovali odplavenie materiálu dna koryta rieky okolo niektorých pilierov za najvážnejšiu poruchu spodnej stavby, ktorá môže spôsobiť haváriu celého objektu, ak by sa nezabránili pokračovaniu procesu vyplavovania materiálu okolo piliera. Návrh na riešenie situácie bol závoz lomovým kameňom.

Podľa vyjadrenia prednostky Denisy Bartošovej mala radnica v roku 2019 k dispozícii cenový odhad prác na zavezenie dna v okolí pilierov na 500-tisíc eur. Dnes to vyzerá na výrazne viac práce a drahšiu sanáciu problémov založenia mosta.

 

-th-  Schreenshots: Technická správa z dodatočného diagnostického prieskumu železobetónového Kolonádového mosta v Piešťanoch ponad rieku Váh / Žilinská univerzita

Populárne články