Connect with us

Aktuality

Piešťany stál stavebný úrad Hubina za rok viac, ako úrad Banka za tri predchádzajúce roky

Published

on

Reklama

Činnosť stavebného úradu pre Mesto Piešťany vykonávala do januára minulého roka Obec Banka. Od februára ju na základe novej zmluvy podpísanej primátorom Milošom Tamajkom začala vykonávať Obec Hubina. Zmluvy ktoré uzavreli primátori Cicutto (2012) a Tamajka (2015) majú identické podmienky, avšak náklady u nového „dodávateľa“ boli v minulom roku viac ako trojnásobné v porovnaní s rokom predchádzajúcim. Podľa hovorkyne piešťanskej radnice je v cene za činnosť stavebného úradu poštovné, obálky, písacie potreby, hodinová sadzba za výkony úradu, dopravné náklady a subdodávateľská faktúra za právnu pomoc s 15% obstarávacou prirážkou. Kto právnu pomoc poskytoval, sme sa pýtali starostky Hubiny Jany Myjavcovej. Priamu odpoveď sme nedostali, avšak veľa povedali vlastnosti dokumentu, podobne ako to bolo v prípade Kostka – Trošková.

Na rok 2015 mala piešťanská radnica v rozpočte na činnosť stavebného úradu 1500 eur. Tie mali pokryť výdavky na rozhodnutia, keď je Mesto v pozícii navrhovateľa, či stavebníka a realizuje si svoje projekty. Náklady sa však vlani vyšplhali podľa faktúr zverejnených na portáli digitalnemesto.sk na 6381,90 eur, ktoré si vyfakturovala Obec Hubina. Ročné platby Obci Banka, ktorá poskytovala tieto služby v predošlých rokoch boli podľa zverejnených faktúr výrazne nižšie. V roku 2014 to bolo 1916,30 eur a rok predtým 1277,1 eur a v roku 2012 242,40 eur, čiže súčet za tri roky je 3435,8 eur.2014-12-04-1506201-560x2801[1]

Reklama

Na webstránke Mesta Piešťany sa nám podarilo nájsť len dve rozhodnutia vydané Obcou Hubina. Jedno sa týka tréningovej hokejovej haly a druhé revitalizácie potoka Dubová. V rámci odpovede na naše otázky aké konkrétne činnosti vykonávala Obec Hubina a koľko rozhodnutí vydala, nám hovorkyňa Eva Bereczová nám zaslala nasledujúci sumár rozhodnutí:

Tréningová hokejová hala – začatie konania

Reklama

Rozšírenie parkovacích plôch – športová hala v Piešťanoch – vyjadrenie k začatiu konania/ súhlasy pre špeciálne stavebné úrady (MsÚ Piešťany – doprava, OÚŽP Piešťany)

Zimný štadión – kolaudačné konanie II. časť

Prístavba a nadstavba MŠ Dubčeka – začatie územného konania

Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste – začatie stavebného konania

Tréningová hokejová hala – zimný štadión – prerušenie konania

Revitalizácia potoka Dubová – konanie: rozhodnutie o využití územia

Vybudovanie plochy pre ihrisko MŠ Detvianska – ohláška

MŠ Považská – udržiavacie práce

MŠ Detvianska – udržiavacie práce

Športová plocha pre Street Workout ihrisko – doplnenie mobiliáru – ohláška

Tréningová hala zimný štadión – rozhodnutie

Rekonštrukcia šatní a posilňovne Teplická ul. – začatie konania

Nadstavba MŠ Dubčeka – rozhodnutie o umiestnení stavby

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Piešťany – vystavenie potvrdenia.

Právna pomoc, ktorú obec zabezpečuje subdodávateľsky, sa podľa hovorkyne E. Bereczovej týkala tréningovej haly zimný štadión, kolaudácie zimný štadión – dodatočné stavebné povolenie, asanácie domu Teplická (p.Šibraová) a nadstavba MŠ Dubčeka.

Vzhľadom na zvýšené náklady oproti minulým rokom nás zaujímalo, kto právnu pomoc poskytol. Preto sme poslali starostke Jane Myjavcovej, konkrétnu otázku: „Kto právnu pomoc fakturoval a čoho konkrétne sa daná právna pomoc týkala.“ Namiesto mena, či názvu firmy sme dostali nasledovné vyjadrenie: „Podľa § 117 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania, krajský stavebný úrad určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. Pre mesto Piešťany je týmto určeným stavebným úradom Obec Hubina. Stavebné konania o ktoré žiada mesto Piešťany sú náročné tak po stavebnej ako aj právnej stránke s veľkým počtom účastníkov a dotknutých osôb (napr. Zimný štadión, Plaváreň a pod.) pričom tieto rozhodnutia sú preskúmateľné aj súdom a preto je nutné aby boli vyhotovené po formálnej ako aj obsahovej stránke tak, aby spĺňali všetky zákonné náležitosti. Rovnako slúžia aj ako podklad pre žiadosti o dotácie. Obec Hubina nemá v pracovnom pomere žiadneho právnika, tak preto si pre túto činnosť zabezpečuje právnu pomoc od externých advokátskych kancelárii pôsobiacich v oblasti stavebného práva. Treba však ešte poukázať na to, že mesto Piešťany neplatí za vydávanie rozhodnutí v stavebnom konaní žiadne správne poplatky a  sú mu na základe vzájomnej dohody preúčtované za túto činnosť len skutočné náklady a administratívna réžia (15%).“

Čo sa týka informácie o tom, kto právnu pomoc poskytoval, boli ďaleko otvorenejšie vlastnosti zaslaného wordovského dokumentu. Ten podľa nich vytvoril ráno v deň zaslania redakcii JUDr. Gembický.

hubina

 

Pre rok 2016 si do návrhu rozpočtu naplánovalo vedenie Mesta Piešťany 2500 eur, čo by malo podľa komentáru a kvantifikatívnych ukazovateľov pokryť 10 rozhodnutí.

-lt-/-th-

Populárne články