Úvod Aktuality Odborník o Malej vrbine: V posudku nie je podnet ani k čiastočnému...

Odborník o Malej vrbine: V posudku nie je podnet ani k čiastočnému zastavaniu

Autor Posudku na miestne biocentrum Malá vrbina a odborník na krajinnú ekológiu Peter Tremboš reaguje na diskusku o tejto lokalite, ktorá prebehla na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva 리얼 레이싱 다운로드. Jeho reakciu prinášame v plnom znení. Argumenty poslancov z diskusie o Malej vrbine si môžete prečítať tu 네이버 티비 캐스트 다운로드. Záznam celej diskusie je prístupný na Infonet TV alebo webe TV Karpaty (bod 18) mysql manual.


REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl
Chlapci na panvici

Vyjadrenie k výrokom poslancov mestského zastupiteľstva konaného 30 이젠 잊기로 해요 다운로드. 6. 2011 na tému „Malá vrbina“


So záujmom som si pozrel príspevky našich poslancov na júnovom zasadaní mestského zastupiteľstva 신세계 쇼핑 다운로드. Zvlášť ma zaujali vyjadrenia pani Beňovej a pani Kollárikovej, ktoré sa pri svojich návrhoch na aktualizáciu územného plánu mesta odvolávali na posudok, ktorý som na objednávku mesta Piešťany spracoval pre územie Malej vrbiny 크롬 앱 다운로드.

Ak by si pani poslankyňa Beňová skutočne podrobne preštudovala môj posudok (ako tvrdí vo svojom vystúpení) tak by v ňom nenašla žiaden podnet k čo i len čiastočnému zastavaniu lokality Malá vrbina drive photo. Tiež zostáva pre mňa záhadou na základe ktorej časti môjho posudku podporuje pani poslankyňa Kolláriková rozdelenie tohto územia. V posudku nie je žiadna časť územia označená ako menej hodnotná a preto vhodná na zastavanie 익스플로러 10 다운로드. U plôch, ktoré sú zdevastované (ide najmä o relatívne malé územie vo východnej časti parcely 10125/4) sa v posudku navrhuje odstránenie nelegálnych skládok a následná revitalizácia a renaturalizácia logic pro x 다운로드. Fakt, že územie Malej vrbiny je atakované znečisťovateľmi a problematické z hľadiska bezpečnosti určite nemožno považovať za dôvod pre jeho premenu na zastavané územie Full Windows. Skôr by bolo logické očakávať, že kompetentní bezodkladne prijmú opatrenia na elimináciu takýchto javov.

Ako hlavný autor pani Beňovou spomínaného MÚSES (Miestny územný systém ekologickej stability sídelného útvaru Piešťany, Tremboš a kol., 1999) rozhodne nesúhlasím s tvrdením, že by v tomto dokumente bol návrh na zastavanie akejkoľvek (teda aj zdevastovanej) časti tohto územia, alebo by sa na jeho základe dalo takto uvažovať. Práve naopak. Predmetné územie je v tomto dokumente (viď mapa č. 3) hodnotené ako miestne biocentrum. Vyčleňovať plochy vhodné na zastavanie ani nie je úlohou takéhoto materiálu.

Rozdelenie Malej vrbiny pozdĺž asfaltového chodníka na hodnotnejšiu západnú a menej hodnotnú východnú časť je zavádzajúce. Podobne ako v západnej, tak aj vo východnej časti predmetného územia sa nachádzajú veľmi cenné lokality. Vysoká hodnota celého územia Malej vrbiny spočíva, mimo jeho polohy z hľadiska priestorovej štruktúry ÚSES, najmä vo vysokej geoekodiverzite. Tá je daná pestrou mozaikou rôznych stanovištných podmienok a foriem života, ktorá sa v tomto území vytvorila. Z tohto aspektu majú aj (z pohľadu laika) menej hodnotné územia svoj nezastupiteľný význam.

Územie Malej vrbiny je dnes len torzom lužného lesa. Súčasná plocha biocentra Malá vrbina je na spodnej hranici jeho prípustnej veľkosti. Ďalšie zmenšenie výmery, v kombinácii s rastúcim antropogénnym tlakom, povedie k jeho znefunkčneniu a nevyhnutnému zániku.

Možno len privítať diskusiu o územnom rozvoji mesta. Tá by však mala byť vedená v princípe odlišným spôsobom. Ak majú páni poslanci záujem o vytvorenie podmienok pre stavebný rozvoj mesta, bolo by racionálnejšie uvažovať o tom, kde sú na to najvhodnejšie podmienky a nie hlasovať, ktoré environmentálne hodnotné areály zachovať a ktoré obetovať.

V Piešťanoch 23. júla 2011 RNDr. Peter Tremboš, PhD.

REKLAMA