Connect with us

Aktuality

Mesto plánuje aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb

Published

on

Reklama

Mestská rada sa stretla na radnici v stredu 16. septembra na svojom 6. zasadaní v tomto roku. Dôležitý pre mnohých občanov bol najmä bod šesť, obsahujúci Návrh na aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2016 – 2020. V materiáli boli štatistické údaje o starnutí obyvateľstva v meste, nepriaznivom trende v uzatváraní manželstiev, vyššej miere rozvodovosti a tiež plán, ktorý sa bude snažiť v budúcich rokoch zlepšiť sociálne služby. Návrhom by sa mali zaoberať poslanci na najbližšom mestskom zastupiteľstve 1. októbra. 

senior1

Reklama

K 31. decembru 2014 bolo 14 percent detí a mladistvých v predproduktívnom veku, 60,2 percenta tvorili dospelí a 28,8 percent obyvateľov mesta tvorili seniori. Obyvatelia Piešťan sa dožívajú vyššieho veku a ich počet narastá, čo vytvára zvyšujúce sa nároky na starostlivosť o starších občanov. Vyššia rozvodovosť a miera rodín s jedným rodičom zase spôsobuje ich horšiu sociálnu situáciu. Narastá tiež počet neprispôsobivých občanov a ľudí bez domova. Práve na základe analýzy demografických faktov, zmeny niektorých zákonov a snahy lepšieho zabezpečovania sociálnych služieb na území mesta má byť Komunitný plán sociálnych služieb doplnený a aktualizovaný.

Mesto sa bude v období rokov 2016 – 2020 snažiť zvýšiť podporu seniorov, rodín s deťmi, obyvateľov so zdravotným postihnutím i tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, a tiež znevýhodnených, či neprispôsobivých spoluobčanov. Využiť na to plánuje finančné zdroje z rozpočtu mesta, granty, neverejné subjekty a podnikateľské prostriedky.

Reklama

„Je zrejmé, že rôznorodá ponuka sociálnych služieb je pre občanov dôležitá, sociálne služby pomáhajú v kritických situáciách jednotlivcom, ich rodinám a podporujú pozitívnu atmosféru v komunite mesta. Bez kvalitných a flexibilne členených sociálnych služieb by veľká časť občanov mesta ostala izolovaná doma, sociálne vylúčená zo života. Navrhované sociálne služby by mali napomôcť občanom viesť plnohodnotný život,“ píše sa v Návrhu na aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany.

Komunitný plán počíta so vzdelávaním zamestnancov v oblasti sociálnych služieb, intenzívnou spoluprácou s poskytovateľmi týchto služieb, zosúladením činnosti pracovníkov s platnými normatívmi schválenými Zákonom č. 448/2008 zbierky o sociálnych službách, zintenzívnením finančnej a aj materiálnej podpory poskytovateľov. Okrem toho chce mesto pracovať na programe podpory rodiny, realizovať letné tábory pre deti zo sociálne odkázaných a viacpočetných rodín. Pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím plánuje zabezpečiť odľahčovacie služby, podporovať zotrvanie občanov v domácom prostredí, vytárať príležitosti pre voľnočasové aktivity, realizovať výstavbu malometrážnych nájomných bytov a tiež zvýšiť kapacitu v zariadeniach opatrovateľskej služby na 140 miest.

-lt/foto: archív-

Populárne články