Úvod Aktuality Mesto plánuje aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb

Mesto plánuje aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mestská rada sa stretla na radnici v stredu 16. septembra na svojom 6. zasadaní v tomto roku. Dôležitý pre mnohých občanov bol najmä bod šesť, obsahujúci Návrh na aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2016 – 2020 페인터 10 다운로드. V materiáli boli štatistické údaje o starnutí obyvateľstva v meste, nepriaznivom trende v uzatváraní manželstiev, vyššej miere rozvodovosti a tiež plán, ktorý sa bude snažiť v budúcich rokoch zlepšiť sociálne služby. Návrhom by sa mali zaoberať poslanci na najbližšom mestskom zastupiteľstve 1 Moyamo. októbra. 

senior1

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

K 31 카카오톡 데스크탑 다운로드. decembru 2014 bolo 14 percent detí a mladistvých v predproduktívnom veku, 60,2 percenta tvorili dospelí a 28,8 percent obyvateľov mesta tvorili seniori 국악방송 다운로드. Obyvatelia Piešťan sa dožívajú vyššieho veku a ich počet narastá, čo vytvára zvyšujúce sa nároky na starostlivosť o starších občanov 미션 디럭스 바이블 다운로드. Vyššia rozvodovosť a miera rodín s jedným rodičom zase spôsobuje ich horšiu sociálnu situáciu. Narastá tiež počet neprispôsobivých občanov a ľudí bez domova focus subtitles. Práve na základe analýzy demografických faktov, zmeny niektorých zákonov a snahy lepšieho zabezpečovania sociálnych služieb na území mesta má byť Komunitný plán sociálnych služieb doplnený a aktualizovaný 한컴타자연습 97 다운로드.

Mesto sa bude v období rokov 2016 – 2020 snažiť zvýšiť podporu seniorov, rodín s deťmi, obyvateľov so zdravotným postihnutím i tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, a tiež znevýhodnených, či neprispôsobivých spoluobčanov 방사형 배경 다운로드. Využiť na to plánuje finančné zdroje z rozpočtu mesta, granty, neverejné subjekty a podnikateľské prostriedky.

„Je zrejmé, že rôznorodá ponuka sociálnych služieb je pre občanov dôležitá, sociálne služby pomáhajú v kritických situáciách jednotlivcom, ich rodinám a podporujú pozitívnu atmosféru v komunite mesta jvm 1.7 다운로드. Bez kvalitných a flexibilne členených sociálnych služieb by veľká časť občanov mesta ostala izolovaná doma, sociálne vylúčená zo života exchange 2013 다운로드. Navrhované sociálne služby by mali napomôcť občanom viesť plnohodnotný život,“ píše sa v Návrhu na aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany.

Komunitný plán počíta so vzdelávaním zamestnancov v oblasti sociálnych služieb, intenzívnou spoluprácou s poskytovateľmi týchto služieb, zosúladením činnosti pracovníkov s platnými normatívmi schválenými Zákonom č. 448/2008 zbierky o sociálnych službách, zintenzívnením finančnej a aj materiálnej podpory poskytovateľov. Okrem toho chce mesto pracovať na programe podpory rodiny, realizovať letné tábory pre deti zo sociálne odkázaných a viacpočetných rodín. Pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím plánuje zabezpečiť odľahčovacie služby, podporovať zotrvanie občanov v domácom prostredí, vytárať príležitosti pre voľnočasové aktivity, realizovať výstavbu malometrážnych nájomných bytov a tiež zvýšiť kapacitu v zariadeniach opatrovateľskej služby na 140 miest.

-lt/foto: archív-

REKLAMA