Connect with us

Samospráva

Zastupiteľstvo zasadne vo štvrtok, témou číslo jedna bude pravdepodobne rozpočet

Published

on

Reklama

Vo štvrtok 17. februára sa uskutoční v mestskej knižnici prvé tohtoročné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Poslanci majú na programe cez tridsať bodov rokovania, najdôležitejšie a najdiskutovanejšie budú podľa všetkého body 9 – 12, teda návrhy rozpočtu mestských organizácií a samotného mesta Piešťany, keďže momentálne fungujú v rozpočtovom provizóriu.

Primátor Remo Cicutto ešte vlani avizoval, že predloží na rokovanie zastupiteľstva analýzu možností financovania Plaveckého centra. Táto analýza nie je  v programe najbližšieho rokovania zastupiteľstva. Podľa vyjadrenia R. Cicutta musí byť najskôr predložená na rokovanie komisií MsZ a tie by k nej mali zaujať stanovisko. Keďže sa zatiaľ tak nestalo, nie je tento bod v programe rokovania. Podľa našich informácií však už prebehli vrámci stretnutí poslancov k rozpočtu, ale taktiež na rokovaní mestskej rady, debaty o možnostiach financovania, z ktorých vyplynulo, že výstavba Plaveckého centra by bola značnou záťažou na mestský rozpočet a je otázne či by mesto takúto záťaž unieslo. Stratégia vedenia mesta bola doposiaľ mesto zbytočne nezadlžovať a tvoriť vyrovnané rozpočty. Tak je postavený aj rozpočet na rok 2011.

Reklama

Pripravovaný program 1. rokovania MsZ v roku 2011 je nasledovný:

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

Reklama

– určenie overovateľov

– určenie zapisovateľov zápisnice

– voľba návrhovej komisie

2. Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

3. Plnenie uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

4. Pripomienky a dopyty občanov mesta

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2011

6. Dodatok č. 6 Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ F. E. Scherera Piešťany a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany

7. Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Piešťany do Mestskej školskej rady Mesta Piešťany a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

8. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2010

9. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013

10. Návrh rozpočtu SMP, p.o. Piešťany na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013

11. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013

12. Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013

13. Schválenie zmeny územia mesta Piešťany – úpravy katastrálnej hranice medzi k.ú. Kocurice a k.ú Trebatice

14. Návrh na nájom časti nehnuteľnosti v lokalite Nám. SNP, pre Slovenské elektrárne, a.s.

15. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Letná ulica pre Doc. MUDr. Helenu Tauchmannovú, PhD.

16. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Piešťany v k.ú. Piešťany, v lokalite obytno rekreačná zóna Lodenica

17. Návrh protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany, p.o. č. …./2011

18. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme č. 4670905 uzavretej medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou STASIN, s.r.o.

19. Návrh na schválenie zástupcu Mesta do správnej rady Piešťanskej regionálnej rozvojovej agentúry Trnavského samosprávneho kraja

20. Odvolanie a schválenie člena dozornej rady spoločnosti ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.

21. Návrh Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

22. Návrh Dodatku č. 8 k Nájomnej zmluve č. 3500505 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a UCM v Trnave

23. Návrh na prevod vlastníctva pozemku v lokalite Nálepkova ulica

24. Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu Mesta Piešťany

25. Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 975111 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Pavol Maráček a manželka

26. Návrh na nájom pozemku, lokalita Kúpeľná ulica Piešťany, pre Lukáčovú Pavlínu

27. Návrh na zriadenie vecného bremena právo uloženie inžinierskych sietí v prospech ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava

28. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie užívania pozemku, lokalita Nám. Murgaša

29. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov, členov Mestskej rady, predsedov a členov komisií mesta Piešťany

30. Správa o výsledkoch ukončených kontrol ÚHK ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2011

31. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za II. polrok 2010

32. Rôzne

33. Interpelácie poslancov

34. Ukončenie

Autor: ht

Populárne články