Connect with us

Samospráva

Zastupiteľstvo prerokuje rozpočet a dane

Published

on

Reklama

Hneď niekoľko dôležitých tém prejednajú mestskí poslanci vo štvrtok 15. decembra. Rozhodnú o rozpočtoch mesta, knižnice, MsKS a Služieb mesta Piešťany rok 2012, aj o tom či sa budú meniť niektoré dane a poplatky. Na záver ich hlavný kontrolór oboznámi so zisteniami kontroly v Centre voľného času Ahoj. Nariadenie o zákaze pitia alkoholu na verejnosti sa na posledné tohtoročné rokovanie zastupiteľstva nedostalo. Kvôli rekonštrukcii budovy knižnice sa rokovanie zastupiteľstva uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku na ulici A. Dubčeka o 14.00 h.

Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

Reklama

– určenie overovateľov

– určenie zapisovateľov zápisnice

Reklama

– voľba návrhovej komisie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného

dňa 24. 11. 2011

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2012

5. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani z nehnuteľností č. 7/2010

6. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 19/2007 o podmienkach držania psov v znení novely č. 26/2008

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany č. 7/2008 zo dňa 13. 11. 2008

9. Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na území mesta Piešťany

10. Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany – zmena plôch prevádzok a zariadení rôznych podnikateľských aktivít na plochy všeobecného bývania

11. Návrh na delegovanie zástupcu mesta Piešťany do Rady školy pri Materskej škole, Valova 40, Piešťany

12. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

13. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

14. Návrh rozpočtu SMP, p. o., Piešťany na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

15. Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2012 a výhľad na roky 2013 a 2014

16. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011

17. Návrh na nájom pozemku pre Dušana Biháriho a Nadeždu Biháriovú, v lokalite Štefánikova ul.

18. Návrh na prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku mesta pre Letisko Piešťany, a.s.

19. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov, lokalita ul. Valová Piešťany pre Ing. Imricha Kováča a manž. Máriu Kováčovú

20. Návrh na nájom nebytových priestorov, lokalita Zavretý kút Piešťany pre Občianske združenie KVAS

21. Návrh Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľností lokalita Teplická ulica

22. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2012

23. Správa o výsledkoch ukončených kontrol HK ku dňu 10. zasadnutia MsZ r. 2011

24. Rôzne

25. Interpelácie poslancov

26. Ukončenie

Populárne články