Connect with us

Samospráva

Zastupiteľstvo o zmene rozpočtu i o štatútoch

Published

on

Reklama

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v tomto roku sa uskutoční vo štvrtok 12. februára o 14.00 hodine v zasadačke Mestskej knižnice na Školskej ulici. Poslanci budú napríklad schvaľovať zrušenie uznesení týkajúcich sa výstavby Plaveckého centra v mestskom parku, ale aj zmenu rozpočtu, či všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov. Témou bude taktiež návrh štatútu komisií mestského zastupiteľstva a dodatky Štatútu mesta Piešťany a rokovacieho poriadku mestskej rady.

poslanci hlasovanie karta

Reklama

Program:

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia
– určenie overovateľov
– určenie zapisovateľov zápisnice
– voľba návrhovej komisie

Reklama

2. Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 23. decembra 2014

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

5. Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do Mestskej školskej rady mesta Piešťany a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

6. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Piešťany č. 7/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany v znení VZN č. 13/2009, č. 11/2011, 10/2012 a č. 5/2013

7. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr“

8. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany – projekt: „Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr“

9. Plavecké centrum Piešťany – návrh na zrušenie uznesení

10. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015

11. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove ZŠ na ul. E. F. Scherera v Piešťanoch a časti pozemku pre Materskú školu E. F. Scherera 40, 921 01
Piešťany

12. Nákup traktorového prívesu z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti

13. Návrh Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve č. 2-15-350/2001 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.

14. Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

15. Návrh Dodatku č. 2 Štatútu mesta Piešťany

16. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

17. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o.

18. Návrh na prevod vlastníctva častí pozemku pre EQUIS INVEST, s.r.o. v k. ú. Piešťany a návrh na riešenie prípojky NN formou vecného bremena

19. Návrh na nájom pozemku v lokalite Kuzmányho ulica pre Ing. Rudolfa Rypáka

20. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Ul. pplk. V. Ábela

21. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Juraja Karabu, lokalita Ružová ul. Piešťany

22. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2015

23. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany za II. polrok 2014

24. Rôzne

25. Interpelácie poslancov

26. Záver

Detailné informácie k jednotlivým bodom rokovania nájdete tu.
-inf-

Populárne články