Connect with us

Samospráva

Zastupiteľstvo o predajoch aj o výstavbe vo „vrbine“

Published

on

Reklama

Druhé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa uskutoční vo štvrtok 24. marca o 14.00 h v piešťanskej mestskej knižnici. Podľa zverejneného programu sa budú poslanci zaoberať napríklad návrhom zmien územného plánu mesta Piešťany. Konkrétne rozšírením plôch zariadení športu a rekreácie na Vážskom ostrove. Tento komplikovaný výraz skrýva jednoduché dodatočné povolenie rozbehnutej výstavby v lokalite „Vrbiny“ za areálmi, kde sa chovajú kone. Na stole budú mať tiež návrh na odpredaj bývalej ôsmej základnej školy na sídlisku A. Trajan. Jedným z bodov rokovania je aj to či budú dostávať materiály v elektronickej podobe, alebo zostanú pri doterajšej papierovej.

Program 2. rokovania MsZ v roku 2011:

Reklama

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

– určenie overovateľov

Reklama

– určenie zapisovateľov zápisnice

– voľba návrhovej komisie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 17.2.2011

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany č. 09/2010 – rozšírenie plôch zariadení športu a rekreácie Vážsky ostrov

5. Návrh na prevod vlastníctva pozemku, lokalita Hurbanova ul., pre Andreja Vnenčáka a manž. Máriu Vnenčákovú

6. Nájom časti pozemku pre BD Vajan s.r.o., v lokalite Vajanského ul.

7. Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 2-2-340/2001 uzavretej medzi SMP, p.o., Piešťany a Milošom Nezbedom – kľúčová služba

8. Zmluva o nájme č. 2-12-340/2011 medzi SMP, p.o. a Ivanom Dudom

9. Návrh na prevod vlastníctva pozemku ul. Vážska pre Adriana Vargu, Piešťany

10. Návrh na nájom nehnuteľnosti pre Kristiána Lešického, lokalita Nábr. I. Krasku

11. Návrh na nájom nehnuteľnosti pre Ruženu Zbojanovú, lokalita Nábr. I. Krasku

12. Návrh na zriadenie vecného bremena právo uloženia inžinierskej siete a vodomernej šachty v prospech Ahmeda Bourenana

13. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti pre Dušana Ďuriša, lokalita Zavretý kút

14. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita A. Trajan obchodnou verejnou

súťažou a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností lokalita A. Trajan

15. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Bodona

16. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Nálepkova ulica, Piešťany, obchodnou verejnou súťažou

17. Určenie spôsobu spracovania a distribúcie materiálov na rokovanie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany poslancom mestského zastupiteľstva

18. Návrh na nájom časti nehnuteľnosti v lokalite Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, 921 01 Piešťany, pre Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, Bratislava

19. Správa o výsledkoch ukončených kontrol ÚHK ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2011

20. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2010

21. Rôzne

22. Interpelácie poslancov

23. Ukončenie

Autor: db

Populárne články