Connect with us

Novinky

Vo štvrtok budú poslanci rokovať o rozpočte na budúci rok aj o plate primátora

Published

on

Reklama

Vo štvrtok 15. decembra o 14.00 hod. budú v mestskej knižnici po deviaty raz zasadať poslanci mestského zastupiteľstva. Okrem návrhu mestského rozpočtu na rok 2017 sa bude prerokovávať aj návrh rozpočtu mestského kultúrneho strediska, mestskej knižnice či Služieb mesta Piešťany. Veľkú pozornosť vzbudil kontroverzný bod s názvom Návrh na zvýšenie platu primátorovi mesta Piešťany. Na poslancov čaká dovedna 24 bodov, o tých najdôležitejších vás budeme informovať priamo počas zastupiteľstva.

msz (3)

Reklama

V 13. bode budú poslanci diskutovať o návrhu rozpočtu mesta na budúci rok. Rozpočet pozostáva z desiatich programov a podprogramov, pričom pri každom sú uvedené zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Podľa materiálov dostupných na webstránke mesta príjmovú časť tvorí viac ako 28 miliónov eur a výdavkovú časť 25 a pol milióna eur. Bežné príjmy predstavujú 18,7 milióna eur, čo je o takmer 600-tisíc viac, ako sa očakávalo v roku 2016. Mestská rada odporúča jednotlivé body schváliť.

1. viceprimátor Mesta Piešťany Michal Hynek predloží na štvrtkovom zastupiteľstve návrh na zvýšenie platu primátorovi Piešťan Milošovi Tamajkovi. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2015 predstavuje 883 eur. Mesto Piešťany spadá do kategórie miest s 20 001 až 50 0000 obyvateľmi (v súčasnosti má 28 486 obyvateľov), a preto sa suma násobí stanoveným koeficientom 2,89. Po zaokrúhlení ide o 2 552 eur. Plat primátora nemôže byť nižší ako táto suma, na druhej strane ho mestské zastupiteľstvo môže zvýšiť až o 70 %.

Reklama

porovnanie platov

Predkladateľ Michal Hynek navrhuje zvýšiť plat primátorovi o 40 % (o 1 028 eur) s účinnosťou od 1. januára 2017. Dôvodom tohto kroku podľa dôvodovej správy „realizácie investičných akcií a celkových ušetrených nákladov voči plánovaným rozpočtovým položkám. Konkrétne ide o investičné akcie opravy cestného zvršku na ulici Andrej Hlinku a na ulici Sládkovičova, realizácia projektu Zberného dvora a celkové schválenie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov, vysoká angažovanosť a aktivita nad rámec svojich povinností ako akcionára v akciovej spoločnosti Letisko Piešťany.“ Dodajme, že od začiatku funkčného obdobia nebol plat primátora Miloša Tamajku zvyšovaný, bol len upravovaný podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.

Kompletný program s materiálmi nájdete nižšie:
(zdroj: www.piestany.sk)

9. zasadnutie MsZ Piešťany, 15. 12. 2016. o 14.00 hod.,
2. posch. mestskej knižnice

1.   Otvorenie

  • schválenie programu zasadnutia
  • určenie overovateľov
  • určenie zapisovateľov zápisnice
  • voľba návrhovej komisie

2.   Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 28.10.2016, 10.11.2016 a plnenie uznesení za obdobie júl – november 2016

3.    Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom  

5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

6.     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti 

7.    Návrh na presun rozpočtových položiek

8.    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a nebytových priestorov č. 2-20-350/2010

9.    Návrh na uzavretie partnerstva medzi Mestom Piešťany a občianskymi združeniami Materské centrum Úsmev a Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany 

10.   Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019  

11.   Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a  2019  

12.   Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany  na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

13.   Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 a výhľad na roky 2018 a 2019

14. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Bratislavská, Piešťany

15.   Návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve Doprastav, a. s. , do vlastníctva Mesta Piešťany 

16.   Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Katarínu Keherovú, Ružová ul., Piešťany

17.   Návrh  na  uzavretie nájomnej  zmluvy medzi Mestom Piešťany ako  prenajímateľom a Cirkevnou spojenou školou ako nájomcom, lokalita Vodárenská, Piešťany

18.   Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2016

19.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany a I. polrok 2017

20.   Návrh na zvýšenie platu primátorovi mesta Piešťany

21.   Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na  rok 2017

22.   Rôzne

23.   Interpelácie poslancov

24.   Záver

-vv-

Populárne články