Connect with us

Samospráva

Poslanci sa stretnú na mestskom úrade a rozhodnú o Blších trhoch

Published

on

Reklama

Deviate tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra o 14.00 h. Z dôvodu rekonštrukcie Mestskej knižnice budú poslanci zasadať v priestoroch zasadačky mestského úradu. Podľa programu zverejneného na webe mesta rozhodnú o novelách všeobecne záväzných nariadení o podmienkach držania psov a o odpadoch. Schvália zástupcov mesta do orgánov Piešťanskej regionálnej rozvojovej agentúry Trnavského samosprávneho kraja a rozhodnú aj o trhovom poriadku Blších trhov.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

Reklama

– určenie overovateľov

– určenie zapisovateľov zápisnice

Reklama

– voľba návrhovej komisie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 20. 10. 2011

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, Trhový poriadok – Trhovisko „BLŠIE TRHY SK“

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 19/2007 o podmienkach držania psov v znení novely č. 26/2008

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 18/2007 o odpadoch v znení novely č. 26/2008

7. Zmluva o nájme č. 2-24-340/2011 medzi SMP, p.o. a DO Thi Thu Trang

8. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru uzavretej medzi Bytovým podnikom Piešťany, s. r. o. a UNIDEX Lekáreň spol. s r. o.

9. Návrh na schválenie zástupcov Mesta do orgánov Piešťanskej regionálnej rozvojovej agentúry Trnavského samosprávneho kraja

10. Návrh na nájom pozemku v lokalite Nábrežie Ivana Krasku pre Xéniu Košútovú

11. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Vodárenská ul. pre Ľubicu Matúšovú a Darinu Fuzikovú a Návrh na zrušenie uznesenia

12. Návrh Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 4600405 lokalita Kalinčiakova ul. pre Ing. Jozef Kalnický, PhD.

13. Návrh Dodatku č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. 2420405 lokalita Rázusova 14, Piešťany pre Rudolf Lisý

14. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov na ul. Vodárenská pre Rudolfa Didiho a manželku Violu Didiovú15. Návrh Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľností lokalita Teplická ulica

16. Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy č. 4690705, uzavretej medzi Mestom Piešťany, Patríciou Škorvagovou a Norbertom Škorvagom v lokalite Kalinčiakova ul.

17. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita A.Trajan obchodnou verejnou súťažou a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností lokalita A. Trajan

18. Správa o výsledkoch ukončených kontrol ÚHK ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2011

19. Rôzne

20. Interpelácie poslancov

21. Ukončenie

Populárne články