Connect with us

Samospráva

Poslanci budú hovoriť aj o hospodárení s majetkom mesta

Published

on

Reklama

Zajtra vo štvrtok 21. apríla sa uskutoční tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2011. Poslanci sa stretnú tradične o 14-tej hodine v zasadacej miestnosti Mestskej knižnice. V programe prevažujú body o návrhoch prenájmov a prevodov vlastníctva nehnuteľností. Jedným z bodov je aj nový návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta.

Návrh programu:

Reklama

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

– určenie overovateľov

Reklama

– určenie zapisovateľov zápisnice

– voľba návrhovej komisie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 24.03.2011

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany

5. Nákup 2 parkovacích automatov z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti SMP, p.o. Piešťany

6. Návrh na majetkovo právne vysporiadanie bytu č. 5 bytového domu Pod Párovcami 1268/156 v Piešťanoch – Ing. Peter Michalec s manželkou

7. Nájom časti pozemku pre občianske združenie Materské centrum ÚSMEV, v lokalite A. Hlinku

8. Návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Kocurice pre MUDr. Gešvandtnera s manželkou

9. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite vnútrobloku Winterova – Rázusova ul., pre TATRATOUR REALITY, a.s.

10. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností pre Ing. Juraja Románeka a Petra Kohúta lokalita Námestie Slobody, Piešťany

11. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany. Návrh na zrušenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany zo dňa 9.9.2009

12. Návrh na úpravu výšky nájomného

13. Návrh Dodatku č. 6 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany

14. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Štefánikova, Piešťany, pre Ivetu Juricovú

15. Návrh na nájom nehnuteľností v lokalite pred objektom Lipa v prospech RELAX CLUB spol. s r.o., Malé Pálenisko 11, Bratislava

16. Návrh na nájom pozemkov, lokalita Záborského ulica Piešťany, pre SIMCOR spol. s r.o.

17. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností pre Euláliu Džadoňovú a spol., lokalita ul. Južná, Piešťany

18. Správa o výsledkoch ukončených kontrol ÚHK ku dňu 3. zasadnutia MsZ r. 2011

19. Rôzne

20. Interpelácie poslancov

REKLAMA

Populárne články