Connect with us

Samospráva

Polovica volebného obdobia: Poslanci na otázky zväčša nereagovali

Published

on

Reklama

Mestské zastupiteľstvo v týchto dňoch vstupuje do druhej polovice volebného obdobia. Zástupcom obyvateľov Piešťan sme pri tejto príležitosti položili dve otázky a ponúkli ľubovoľný priestor na odpovede.

Oslovili sme ich prostredníctvom e-mailových kontaktov zverejnených na web stránke mesta. Z 25 mestských poslancov tam nemá na vlastnú žiadosť uverejnený e-mail Marián Urbánek (nezávislý). Z dôvodu vážnej choroby nemohla odpovedať Helena Kiššová (nezávislá), ktorá sa prostredníctvom e-mailu ospravedlnila. Do uzávierky nám prišlo sedem odpovedí, ktoré uverejňujeme v plnom znení. Ostatní poslanci na otázky nereagovali.

Reklama

1.) Čo sa Vám za uplynulé dva roky podarilo v mestskom zastupiteľstve presadiť a čo by ste počas ďalších dvoch rokov chceli vo fungovaní mesta zmeniť, resp. na čom budete v mestskom zastupiteľstve, prípadne v rade a komisiách pracovať?

2.) Začne podľa Vášho názoru v tomto volebnom období výstavba bazéna? Za akých podmienok financovania by ste hlasovali za jej začatie?

Reklama

[singlepic id=22581 w=320 h=240 float=left]Iveta Babičová (SDKÚ-DS) IV. volebný obvod

1.) Za uplynulé 2 roky môjho pôsobenia v mestskom zastupiteľstve som presadila výstavbu parkoviska na sídlisku A. Trajan – Impako pre 55 automobilov a výstavbu parkoviska na ulici Mateja Bela – s výstavbou sa začne v blízkej budúcnosti. Presadzujem neustále humanizáciu sídliska A. Trajan – starostlivosť o životné prostredie, kultúru bývania a čistotu. S týmto súvisí vývoz odpadu, nadrozmerného odpadu, úprava stanovísť pre smetné nádoby, výsadba stromov, starostlivosť o zeleň, podmienky pre chovateľov psíkov – smetné koše, sáčky na exkrementy, výbehy. Presadzujem zbúranie bývalej 8.ZŠ a úpravu na parčík s prípadným detským ihriskom.

Ako predsedníčka Komisie pre školstvo, šport a mládež presadzujem dobudovanie detského ihriska Trajanáčik doplnením o prvky pre malé deti – od 2 rokov a výsadbu vzrastlej zelene kvôli zabezpečeniu tieňa na destskom ihrisku. Tiež dobudovanie bikrosovej dráhy na sídlisku A. Trajan. Pre nedostatok miest v materských školách som navrhla zriadiť ďalšiu triedu materskej školy na sídlisku A. Trajan, teraz navrhujem znovu zriadiť ešte  1 triedu MŠ v meste.

Uznesením, ktoré som ja kedysi navrhla a poslanci ho v predchádzajúcich volebných obdobiach podporili, sa každý rok z rozpočtu mesta dostáva do škôl a školských zariadení 4 milióny korún na opravu a údržbu školských budov. Stále túto zásadu presadzujem pri tvorbe rozpočtu mesta na každý rok.

V oblasti športu sa osvedčil model podpory športu zo strany mesta nájmom športovísk tým, ktorí na nich športujú a preplácaním nákladov na médiá pri prevádzke športoviska do výšky vopred určenej v zmluve o nájme. Recipročne sú športovci zaviazaní sa o športovisko starať, zveľaďovať ho a investovať do jeho rozvoja. Takto už v minulosti fungoval hokej, tenisový klub TK Kúpele Piešťany. Dnes takto bude fungovať kolkáreň, ale bohužiaľ futbalový klub zmluvu nedodžiava, neinvestuje a na túto skutočnosť, že zmluva je nevýhodná pre mesto som upozorňovala už pri jej schvaľovaní. V súčasnosti prebiehajú rokovania s vedením PFK Piešťany a v blízkej budúcnosti budeme v zastupiteľstve musieť túto zmluvu prehodnotiť.

Každý rok oceňuje primátor mesta najlepších športovcov na návrh komisie školstva, športu a mládeže, tento rok budeme oceňovať aj trénerov a funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj športu v našom meste. Taktiež oceňujeme najlepších učiteľov a pedagogických pracovníkov v pôsobnosti mesta.

V budúcom roku chcem presadiť, aby sa dôstojne oslávilo 900. výročie mesta aj napriek chýbajúcim finančným prostriedkom v rozpočte mesta. Preto chcem presadiť zatraktívnenie centre mesta pre podporu návštevnosti a turizmu, začlenením súťaže Victoria Régia v závere leta do ukončenia kúpeľnej sezóny v meste. Chcem dôsledne sledovať činnosť a prínos Agentúry pre cestovný ruch v Piešťanoch, pretože doteraz o tejto agentúre už pol roka nepočuť. V oblasti školstva nás čaká veľa práce v súvislosti s novým zákonom o centrách voľného času, krúžkami a záujmovými strediskami na školách. Tiež v meste chystáme novú koncepciu poskytovania sociálnych služieb, kde by výstavbou nového centra malo prísť k sústredeniu týchto služieb na jedno miesto a tým by sa počet služieb a miest zvýšil pri súčasnom šetrení prevádzkových nákladov.

2.) Z hľadiska podrobnej znalosti príjmov a výdavkov mestského rozpočtu, možného úverového zaťaženia mesta a nákladov na prevádzku kúpaliska je nemožné, aby investorom a prevádzkovateľom kúpaliska bolo Mesto Piešťany. Napriek tomu verím že kúpalisko v meste bude a že ja sa v ňom aj okúpem. Dôležitý krok bol, že vieme kde bude a že budeme mať predstavu, ako má vyzerať – projekt. Budeme vedieť, čo to bude stáť. Toto je cieľ a tento sa nám už v blízkej dobe podarí vytýčiť.

Potom musíme hľadať cestu, ako do tohto cieľa prísť. Aj táto fáza už prebieha, zatiaľ ale nie veľmi úspešne. Som toho názoru, že treba nájsť partnerov na spolufinancovanie, na prevádzku a aj keď dnes takýchto partnerov nepoznáme, už zajtra to môže byť inak. Nevzdávam sa, len cieľavedomý človek cieľ aj dosiahne. Veď kto by bol povedal pred 10 rokmi, že na prašnom parkovisku uprostred mesta s ruinou domu služieb vyrastie Aupark, ktorý pritiahne ľudí do stredu mesta a v ktorom sa dnes ľudia radi stretávajú?

[singlepic id=22576 w=320 h=240 float=left]Juraj Brna (nezávislý) II. volebný obvod

1.) Napriek tomu, že vo volebnom programe som nemal konkrétne veci, ktoré som chcel zmeniť, resp. presadiť, po určitom čase a zoznámení sa s prostredím a fungovaním MsZ a MsÚ som sa pokúšal nájsť podporu na:

– vytvorenie pracovnej skupiny v marci 2011 na rokovania ohľadom hľadania možnosti revitalizácie kúpaliska EVA v spolupráci so SLK a.s. s mandátom od MsZ. Hlasovanie o jej vytvorení bolo neúspešné.

– premiestnenie, resp. zrušenie umelej ľadovej plochy na iné miesto. Po určitých prieskumoch som navrhoval premiestnenie do areálu Gymnázia, resp. pri OD PRIOR. Ako dôvod som uvádzal estetické a ekonomické kritériá. Nestretlo sa to však so súhlasom.

– snažil som sa ochraňovať v niektorých hlasovaniach aj enviromentálne témy, napr. ad-hoc zmeny ÚPD, ale podobne bez úspechu.

Takže keď to zosumarizujem, nepodarilo sa mi takmer nič. Neberiem to tragicky, lebo život v MsZ nie je len o veľkých projektoch a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou. Je to však základná črta demokracie. Mrzí ma však delenie poslancov na taký alebo onaký klub, čo ich niekedy môže zväzovať pri slobodnom vyjadrení sa.  Umožňuje to síce pohodlnejšie „kormidlovanie“ mesta, ale o to by nám nemalo ísť.

2.) Uznesením MsZ je prijatá koncepcia bazéna v dvoch etapách. To sa mi zdá ako nereálne, ak by mesto z vlastných finančných zdrojov malo najskôr vybudovať a potom prevádzkovať takúto energeticky náročnú prevádzku. Za by som hlasoval v prípade, ak finančné potreby výstavby a prevádzky budú zvládnuteľné z iných ako mestských zdrojov.

Stále som presvedčený o väčšej reálnosti ekonomického zvládnutia realizácie bazéna, ak by sa revitalizovala EVA.

[singlepic id=37628 w=320 h=240 float=right]Michal Hynek (Smer-SD) III. volebný obvod

1.) V prvom rade treba povedať, že práca poslanca nie je len o presadzovaní návrhov. Práca poslanca je tiež o komunikácii s občanmi, vysvetľovaní, zisťovaní a kontrolovaní. Dokonca treba zdôrazniť, že väčšia časť poslaneckej práce sa odohráva mimo očí verejnosti. Povedzme si preto, že prácu poslancov nemožno objektívne hodnotiť len na základe toho, čo sa komu podarilo presadiť.

Medzi veci, ktoré sa mne podarili presadiť, patrí okrem iných napríklad zrušenie predraženého online vysielania zo zasadnutí zastupiteľstva, ktoré bolo nahradené bezplatnými záznamami z rokovania zastupiteľstva, ktoré sú k dispozícii na stránke TV Karpaty. Podarilo sa mi tiež presadiť kontrolu CVČ Ahoj, ktorá odhalila veľké pochybenia a nehospodárnosť. Presadzoval som však aj iné návrhy, ako šetriť finančné prostriedky daňových poplatníkov.

Ďalej sa mi podarilo presadiť zriadenie miesta, kde budú môcť občania komunikovať so svojimi volenými zástupcami, tzv. poslaneckú kanceláriu na Mestskom úrade (momentálne prebieha posledné dolaďovanie návrhu štatútu a fungovania). Môžem tiež spomenúť zriadenie tabúľ s kontaktnými údajmi na poslancov, ktoré sú občanom k dispozícii na Mestskom úrade a teda občania priamo pri riešení svojich povinností, problémov a žiadostí sa vedia jednoduchým spôsobom (neberiem do úvahy internet) dostať k potrebným kontaktom.

V nasledujúcich dvoch rokoch sa plánujem predovšetkým venovať šetreniu finančných prostriedkov na strane výdavkov mesta, problému s parkovaním v Piešťanoch, realizácii Domova dôchodcov v budove bývalého Lesoprojektu, podnetom zo strany občanov a v neposlednom rade možnostiam získania prístupu k termálnej vode pre mesto Piešťany.

V prípade, že má niekto z občanov záujem informovať sa o mojej práci v zastupiteľstve, resp. má nejaký problém, podnet, návrh, som každému občanovi Piešťan k dispozícii na tel.č.: 0918 672 558 alebo na emailovej adrese: michal.hynek@gmail.com

2.) Úprimne poviem, že by som bol veľmi rád, keby to tak bolo a výstavba bazéna začala už v roku 2013. Treba sa však pozrieť na finančné možnosti mesta. Som presvedčený, že mesto by na výstavbu bazéna finančné prostriedky našlo, či už z vlastných zdrojov, alebo formou úverového financovania. Neviem si ale celkom predstaviť ako by mesto utiahlo prevádzku bazéna. Je veľmi dôležité uvedomiť si tento aspekt. Mesto nemá prostriedky na financovanie celoročnej prevádzky bazéna.

Preto je dôležité nájsť partnera, investora alebo akokoľvek si tento subjekt nazveme. Tento subjekt by mal prevádzkovať bazén. V takom prípade sa nebránim finančnej spoluúčasti mesta na výstavbe, ani dotácii mesta na prevádzku bazéna, samozrejme za jasne stanovených podmienok výhodných v prvom rade pre občanov a rozvoj mesta. V opačnom prípade, teda s tým, že by mesto financovalo výstavbu a zobralo si na seba bremeno prevádzky, nemôžem súhlasiť. Priznám sa, že môj pohľad sa na túto problematiku počas môjho pôsobenia v zastupiteľstve zmenil.

Potrebujeme teda podľa mňa investora. Musíme si uvedomiť, že takéhoto partnera môžeme prilákať len na niečo zaujímavé. Samotnú lokalitu, mesto Piešťany, nemožno považovať za lákadlo a to si treba povedať. Preto si položme otázku: Čo tu zaujímavé máme a iní nemajú? Odpoveďou je prírodná liečivá voda. Preto považujem za potrebné sa pri otázke výstavby nového bazéna zaoberať termálnou vodou. Je to totiž poklad, na ktorom sedíme a nemáme z neho prospech aký by sme mať mohli.

Čo sa týka odpovede na otázku, netrúfam si momentálne prognózovať, či sa s výstavbou začne v tomto volebnom období. Môžem však povedať, že mám záujem na tom, aby sme bazén v Piešťanoch mali čím skôr. Ako sa totiž hovorí, už včera bolo neskoro.

[singlepic id=37626 w=320 h=240 float=right]Eliška Gocká (nezávislá) IV. volebný obvod

1.) Som veľmi rada, že sa mi podarila presadiť v r. 2011 rekonštrukcia Domu smútku na pohrebisku na Žilinskej ceste v Piešťanoch podľa pôvodného projektu, a že opodstatnosť tejto rekonštrukcie sa potvrdila. Ďakujem touto cestou všetkým poslancom, ktorí môj návrh podporili.  Za následnú úpravu parkoviska pred týmto pohrebiskom patrí vďaka pracovníkom MsÚ a všetkým poslancom, ktorí za jej realizáciu hlasovali pri tvorbe rozpočtu na rok 2012.

Pochvalné vyjadrenia od občanov nielen nášho mesta za tieto diela je najlepšou odmenou za našu prácu.

V situácii, v ktorej sa momentálne nachádza naša republika, a tým mestá a obce, bude najdôležitejšie udržať aj pri krátených finančných prostriedkoch naše mesto na štandardnej úrovni, čo sa týka jeho údržby a služieb. Takže v nasledujúcich dvoch rokoch budem určite podporovať pri hlasovaniach také návrhy, ktoré budú pre chod mesta najdôležitejšie a na ktoré budeme mať.

2.) Aj keď je veľmi ťažká doba, v prípade príchodu investora, ktorý by mal záujem výstavbu bazéna realizovať za výhodných podmienok nielen pre neho, ale aj pre mesto, určite by som hlasovala za jej začatie.

[singlepic id=37627 w=320 h=240 float=left]Jozef Malík (nezávislý) I. volebný obvod

1.) V prvom rade by to mali byť občania, ktorí majú hodnotiť aktivitu svojich zástupcov. Z toho dôvodu nechávam bezprostredne na nich, ako vnímajú moje pôsobenie v zastupiteľstve. Všetky prípadné úspechy, respektíve plnenie môjho volebného programu, si môže každý občan priebežne overiť, či už z lokálnych médií, prostredníctvom sociálnej siete alebo mojej osobnej webstránky.

Presadzovanie akýchkoľvek návrhov vždy závisí od vôle zastupiteľstva, preto je veľmi komplikované, zhodnotiť, čo je skutočne zásluha jednotlivca. Aj preto mnoho z môjho pohľadu dobrých návrhov nakoniec nebolo schválených a naopak nezmyselných bolo prijatých. Každopádne po dvoch rokoch pôsobenia v lokálnej politike, som veľmi sklamaný z postoja viacerých kolegov poslancov, lebo častokrát mám dojem, že si pôsobenie v zastupiteľstve zamieňajú s členstvom v nejakom prestížnom klube. To znamená, že sú bez vlastného názoru a na rokovaniach neprejavujú žiadnu aktivitu.

Niekedy mi to pripadá až tak, že sú tam iba od stláčania gombíkov, len aby sa získala potrebná väčšina na presadenie niektorého z návrhov. V budúcnosti by som preto veľmi očakával, aby sa postupne zlepšoval prístup poslancov nielen na poli zastupiteľstiev, ale aj aktivitami, ktoré sú inak prospešné pre mesto a obyvateľov. V nasledujúcom období chcem naďalej pokračovať v napĺňaní svojho programu, riešení podnetov od občanov, ale aj aktivitami, ktoré majú prínos pre Piešťany cez občianske združenie Pro Civitate.

2.) Všetci by sme boli radi, keby táto až príliš dlho diskutovaná téma, konečne zmizne zo stola. Smutné je, že sa naše mesto vôbec dostalo do takejto situácie, i keď nie svojim pričinením, keďže sa tu kedysi nachádzali dve kúpaliská známe nielen na Slovenku. To mladšie, po osamostatnení sa od Piešťan, predala obec Banka a dopadlo tak ako mnoho iných významných objektov na Slovensku – totálnou deštrukciou.

Staručkú Evu majú vo vlastníctve kúpele Piešťany a vzhľadom na svoj „macošský“ prístup nielen k tomuto objektu, prežíva iba vďaka dotáciám mesta a odhodlaniu pólistov. Veľmi dlho sa naše mesto spoliehalo na príchod investorov, ktorí by vyplnili túto medzeru.

Otázkou je, prečo teda napriek tomu obrovskému potenciálu a tradícii, tu v porovnaní s inými mestami, či dokonca obcami, nemáme žiadne poriadne kúpalisko. Mesto by v tomto štádiu malo najprv vyriešiť problém výcvikového, resp. tréningového bazénu, ktorého realizačné náklady by boli pre našu samosprávu znesiteľné. Takýto bazén by pokrýval všetky potreby mládeže na celoročné realizovanie plaveckých športov.

Pre Piešťany bude ekonomickou samovraždou, ak pôjde vlastnými zdrojmi do tak objemnej investície, akou by bola výstavba a následná prevádzka kúpaliska. V konečnom dôsledku by to pocítili občania vo forme zvýšených miestnych daní. Samospráva ako taká, sa má v prvom rade starať o celkový chod a fungovanie mesta. Je potrebné spomenúť, že v súčasnej veľmi zložitej dobe, štát neplní svoje záväzky voči samosprávam a neposkytuje prostriedky z podielových daní v takej výške, ako sa zaviazal. Z toho dôvodu sa aj naše mesto musí s týmto obrovským výpadkom vysporiadať.

Preto je pre mňa reálna iba alternatíva spolupráce Piešťan a investora, kde by mesto poskytlo pozemok, siete, infraštruktúru, projekt a investor zabezpečí realizáciu a následnú prevádzku. Je teda bezprostredne na vedení, či neustále hľadá všetky alternatívy a možnosti, aby boli vytvárané také podmienky, ktoré by motivovali investorov realizovať svoje zámery práve u nás.

[singlepic id=22579 w=320 h=240 float=left]Martin Valo (nezávislý) III. volebný obvod

1.) Potešilo ma, že dvaja poslanci dokázali opustiť skupinu okolo poslanca Beňačku. Potešilo ma, že sa menej hovorí o lavičkách v parku a kladú niektorí poslanci dôraz na chod mesta a jeho ekonomiku v prospech všetkých občanov.

Neteší ma prezentácia mesta v médiách. Dá sa robiť viac a nie míňať tak, ako sa míňa. Neteší ma, že nemáme mestské periodikum – mesačník. Ak nemajú občania informácie, sú vedome neinformovaní. Nemyslím len na kultúru a šport, ale na obecné financie. Som stále za racionalizáciu samosprávy.

Primátor, ako volený zástupca, má svoje právomoci. Prečo to ide v iných mestách lepšie? Podľa INEKO sme až v druhej polovici miest v rebríčku hodnotenia.

Na adresu niektorých kolegov poslancov mám vážnu prosbu, aby podliehali vlastnému rozumu, aby viac počúvali občanov a vedeli, že hlavný kontrolór má v pracovnej náplni: kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce. Preto ma veľmi zaskočilo, že časť poslancov odmietla uznesením prijať kontrolu hospodárnosti a efektívnosti v Stredisku pietnych služieb – cintorínov v správe Služieb mesta Piešťany p.o., v inom stredisku kontrola ukázala nehospodárnosť 35-tisíc. Hlavný kontrolór podľa § 18 f bod (1) písmeno h, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo. A práve niektorí poslanci toto odmietli, aby hlavný kontrolór Ing. Peter Konečný si plnil svoju náplň práce v zmysle zákona.

2.) Kúpele nám podľa slov primátora a pracovnej skupiny poslancov ponúkli kúpalisko Eva a vodu na prevádzku kúpaliska na 30 rokov za symbolický prenájom. Toto je pre nasledujúcich 30 rokov omnoho lacnejšie, omnoho výhodnejšie ako úver na kúpalisko  a jeho prevádzku počas 30 rokov. Kúpalisko Eva má svoju historické postavenie v našom meste tak, ako barlolámač. Kúpele sa stali súkromným majetkom aj územím a počas zimy aj nedostupným kúpaliskom. Piešťanská verejnosť a plavci, pólisti potrebujú súrne krytý bazén ako soľ. Preto som rád, že kúpele v tomto bode vyšli v ústrety požiadavke poslancov. Zdravie je lepšie platiť sebe samému ako lekárom!

Preto odpovedám na otázku, že radšej stále rokovať s kúpeľmi a dosiahnuť vzájomný cieľ, ako brať úver a nemať financie na náročnú prevádzku  pri slabej návštevnosti. A významne šíriť osvetu o dôležitosti pohybu, zvlášť plávania pre vlastné zdravie, sme mesto zdravia a kultúry.

[singlepic id=22584 w=320 h=240 float=left]Eva Wernerová (nezávislá) I. volebný obvod

1.) Organizovala som  študenstký  workshop “LIDO”, v  minulom roku sme presadili cestou Komisie ŽP  tiež architektonickú  súťaž návrhov  “Mestský park”,  v oboch prípadoch mesto   získalo  viacej  názorov  a koncepcií využitia  týchto rekreačných  priestorov  a môže  v budúcnosti  podľa nich  vykonávať  postupné kroky.

Myslím že  trvalou snahou a diskusiou  som prispela k  prehľadnosti  vo výkonoch a zrozumiteľnosti ročného zúčtovania  SMP na úseku  zelene a  tento rok bola predložená  ročná správa o jej  stave  a tiež koncepcia  starostlivosti, ktorá sa predpokladám bude opakovať každoročne.

Tiež očakávam, že bude predložený návrh kvetinových výsadieb pre rok 2013. Za úspech považujem zapracovanie  tzv. nezastavateľných zelených plôch do zmien a doplnkov územného plánu, v súčasnosti  sme vydali výzvu k ekologickej  doprave v Piešťanoch a systémovému riešeniu statickej dopravy- parkovania a verím že budúci rok  prinesie  cestou spolupráce komisií a odborníkov  diskusiu s verejnosťou a prvé výsledky.

Trvale podporujem  rôznymi cestami pokračovanie  diagonálnej mestskej cyklotrasy popri Dubovej na sever – najbližší úsek by mal  spojiť hotel Váh a Teplickú ulicu.

Považujem  za ideálny spôsob práce činnosť v komisii životného prostredia, ktorá  môže doporučovať a navrhovať mestu potrebné kroky – takto sa dosiahlo  zverejnenie  platičov poplatku za psa na internete,vyšetrenie   poškodzovateľov stromov, organizačná a finančná pomoc pri  upratovaní  brehov Váhu a pri  jesennom závere  sezóny – súťaži Victoria regia, riešilo sa ukladanie odpadu z dvora Slobody zvierat na zberný dvor.

Vyjadrujeme sa ku všetkým projektom, ktoré riešia aj zelené plochy a životné prostredie. Zápisy z komisií sú zverejňované a môžu sa  ich zúčastniť aj obyvatelia so svojimi problémami.

Vopred ďakujem tým, ktorí sa v diskusii PNiek podpíšu, prípadne sa ohlásia s  konkrétnym návrhom.

2.) Podporujem  vybudovanie mestskej plavárne, ale aj iné formy a  možnosti  dostupné širšej verejnosti – napr. úpravu pláže na Lide. Napriek  nepriaznivej dobe  verím  že prebehnú v tomto období  ďalšie kroky  k výstavbe a hlasovať budem, keď bude jasná  forma  jej financovania.

Pripravil: Martin Palkovič

Populárne články