Connect with us

Samospráva

Miestne dane na iných tlačivách

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany upozorňuje na svojej web stránke, že v roku 2015 budú občania podávať priznania k miestnym daniam, teda k daniam z nehnuteľnosti, za psa, nevýherné hracie prístroje a predajné automaty na nových formulároch. Tlačivá sú spoločné pre fyzické aj právnické osoby a k dispozícii ich majú na klientskom centre. Okrem upozornenia informuje aj o ďalších zmenách zákona.

mestsky urad

Reklama

Priznanie k dani z nehnuteľnosti vypisuje daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľný majetok (kúpou, darovaním…) v roku 2014 a podať ho musí do 31. januára.

Pri dedení alebo dražbe je situácia iná:

Reklama

„Občanom, ktorí nehnuteľnosť nadobudnú v priebehu roka 2015 dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou v priebehu roka 2015 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti,“ uvádza sa na mestskej stránke.

Ďalšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:

– daňou z pozemkov sa budú zdaňovať pozemky na ktorých sa nachádza transformačná  stanica alebo predajný stánok, ktorý slúži na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb,

– zdaňujú sa stavby, ktoré majú nadzemné alebo podzemné podlažie a sú v zemi ukotvené pilótami.

 

Ustanovenia, týkajúce sa poplatku za komunálny odpad hovoria, že poplatok zaplatí fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoba, ktorá je na území mesta Piešťany oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha. Poplatková povinnosť vzniká dňom zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta /vznik vlastníctva/ alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta.Poplatková povinnosť zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

smetiaky odpad

Platca dane je povinný každú zmenu oznámiť do 30 dní.

Odpustenie alebo zníženie poplatku

Odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku (ak sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať viac ako 90 dní mimo mesta) na rok 2015 si môže poplatník uplatniť na základe žiadosti a predložených podkladov, ktoré sú nasledovné:

–  potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,

– potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby  pobytovou formou,

– potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo v zahraničí o ubytovaní alebo originál nájomnej zmluvy  (k nahliadnutiu),

– potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,

– potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnosti  zdržiava alebo originál nájomnej zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľností v Piešťanoch,

– potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo potvrdenie od zamestnávateľa  ak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí

–  v prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom dome  podmienené vrátením zbernej nádoby a v byte potvrdením správcu bytov.

Ak je potvrdenie v cudzom jazyku je potrebné doložiť preklad (nemusí byť  úradný). Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Daň za psa

Čiastkové daňové priznanie na psa, musí daňovník podať pri každej zmene (napríklad úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa….) najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.

Zdroj: www.piestany.sk

 

Populárne články