Connect with us

Samospráva

Mestská rada zasadne v utorok popoludní – opäť verejne

Published

on

Reklama

Program zajtrajšej mestskej rady bude mať až 25 bodov. Radní majú na pláne rokovať napríklad o vyhodnocovaní  rozpočtu, dotáciách aj o plate primátora.  Tretie riadne zasadnutie novej mestskej rady sa koná v utorok 14. apríla o 15,00 h popoludní vo veľkej zasadačke na radnici a je prístupné verejnosti.

radnica

Reklama

Po schválení programu a kontrole plnenia uznesení z minulých rokovaní sa budú členovia rady venovať  Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov. V ďalších bodoch preveria možnosť predĺženia doby nájmu nebytového priestoru pre spoločnosť M.LINE a prevod štvrtiny vlastníctva garáže bytového domu na Krajinskej. Prerokujú aj Návrh Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti,  zámer na spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025. Po nich sa budú venovať Dodatkom k Zriaďovacím listinám materských škôl a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a Dodatku č. 9 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany.

REKLAMA

Reklama

kia-042015-500

Nasleduje vyhodnocovanie plnenia rozpočtov  Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, Mestskej knižnice mesta Piešťany a Služieb mesta Piešťany (SMP) ako aj  Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2014 – Záverečný účet. Schvaľovať majú tiež nákup multikáry z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP. Mesto predloží rade aj Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2014 a po ňom sú na programe návrhy na poskytnutie dotácií v oblastiach: rozvoj školstva a vzdelávania, podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti, sociálnej a zdravotníckej, športu a kultúry.  Radní si prejdú aj zápisy do kroniky mesta Piešťany za druhý polrok 2014. Po návrhu na odpredaj pozemku na Vrbovskej ceste príde na rad aj prerokovanie platu primátora mesta Piešťany a po ňom už nasleduje iba Rôzne a záver.

Písomné materiály ku všetkých prerokovávaným bodom nájdete aj na stránke mesta www.piestany.sk, v sekcii Občan, v stĺpci Materiály na rokovanie MsR, 3. zasadnutie MsR 14.04.2015.

Zdroj: www.piestany.sk, foto: archív PNky

Populárne články