Úvod Samospráva Nákup harddiskov preveruje kontrolór, výsledky kontroly zatiaľ nie sú

Nákup harddiskov preveruje kontrolór, výsledky kontroly zatiaľ nie sú

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V súvislosti s bezpečnostným incidentom zo začiatku marca a bezpečnostným auditom, o ktorom hovoria predstavitelia radnice, poverili poslanci mestského zastupiteľstva na marcovom rokovaní hlavného kontrolóra Petra Konečného, aby prešetril vzniknutú situáciu Seoul National University Lifelong Education Institute. Poslankyňa Iveta Babičová (SDKÚ-DS) podala 24. marca hlavnému kontrolórovi podnet v súvislosti s nákupom deviatich kusov harddiskov na mestský úrad v cene približne 1000 eur pre pochybnosti, či bolo postupované podľa zákona o verejnom obstarávaní a o finančnej kontrole Papago voice download.

mestsky urad

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

REKLAMA

kia-042015-500

Podľa dokladov, ktoré si vyžiadala poslankyňa na radnici, boli harddisky nakupované postupne v rôznych piešťanských predajniach 유튜브 거울모드 다운로드. Prvý z nich bol kúpený v sobotu 7. marca po dvadsiatej hodine, čo u poslankyne vzbudilo otázky či bolo postupované v zmysle zákonných požiadaviek 팡파레 다운로드. Preto sa obrátila na hlavného kontrolóra.  „O obsah písomného podnetu pani poslankyne som rozšíril predmet kontroly, ktorá bola začatá na základe uznesenia MsZ, ktorým ma MsZ poverilo „prešetriť vzniknutú situáciu v súvislosti s únikom informácií zo serverov úradu“ 몰디뷰 앱 다운로드. Oznámenie o začatí kontroly spolu s vyžiadaním písomného vyjadrenia a zodpovedaním otázok súvisiacich s predmetom kontroly som odovzdal kontrolovanému subjektu, ktorým je MsÚ, dňa 24.03.2015 갓오브 곡괭이 다운로드. V predmetnom oznámení som žiadal aj o predloženie úplnej a kompletnej dokumentácie z procesu verejného obstarávania kontrolovaných zákaziek (obstarávanie sprostredkovateľa a nákupu HDD),“ informoval kontrolór Peter Konečný a dodal: „Nakoľko toho času kontrola ešte nie je ukončená, v tomto štádiu nie je možné sprístupňovať informácie z priebehu kontroly 사랑해 파리 다운로드. Správa o výsledku kontroly bude predložená kontrolovanému subjektu po ukončení kontroly a po jej prerokovaní bude s výsledkom kontroly v zmysle zákona o obecnom zriadení oboznámené MsZ.“

Mestské zastupiteľstvo žiadalo aj zachovanie kamerového záznamu z radnice zo 7 역도요정 김복주 1화 다운로드. marca, ktorý by mohol pomôcť objasniť čo sa v ten deň dialo na úrade. Záznam, však mestská polícia  vymazala, podľa náčelníka Marcela Mihálika v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, keďže do pätnásteho dňa nikto nepožiadal o sprístupnenie Kernel. Primátor Miloš Tamajka nepodpísal uznesenie o zachovaní záznamu. Veľmi neštandardným spôsobom zvolal rokovanie mestskej rady, na ktorom tvrdil, že by to bolo protizákonné 소셜포비아 다운로드. Podľa právnikov, však mohol primátor požiadať dotknuté osoby, o súhlas so zachovaním záznamu a bolo by všetko v poriadku. Rovnako jeden z právnych názorov hovorí, že konať mohol aj hlavný kontrolór. Ten na otázku prečo nepožiadal o kamerový záznam zo siedmeho marca odpovedal: „Túto otázku som deň po MsZ konzultoval s náčelníkom mestskej polície, pričom som akceptoval vysvetlenie, že podľa § 15 ods. 7 posledná veta cit. zákona „vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak“. Ja ako hlavný kontrolór mesta nie som ani orgánom činným v trestnom konaní a ani priestupkovom konaní a tak nemám oprávnenie konať nad rámec zákona. Ani zákon č. 369/1990 Zb., ktorý upravuje rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mi nedáva oprávnenie žiadať o využitie kamerového záznamu, ktorý bol vyhotovený v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z.“

-th-

REKLAMA