Connect with us

Samospráva

Poslanci prerokujú aj petíciu

Published

on

Reklama

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 23. januára o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, koncepciu rozvoja informačných systémov, návrhy na prenájom alebo prevod pozemkov a nehnuteľností, ale aj petíciu za odvolanie riaditeľa Služieb mesta Piešťany a manažérky Strediska pietnych služieb.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

Reklama

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 12. 12. 2013

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

Reklama

4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany – predĺženie platnosti strategického dokumentu

5. Koncepcia rozvoja informačných systémov /KRIS/ mesta Piešťany

6. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD KOCKA, v k. ú. Piešťany

7. Návrh na uzavretie Dodatku č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2-15-320/2002 v znení dodatkov č. 1 – 4

8. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Piešťany v prospech CARS IQ, spol. s r. o.

9. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Kocurice

10. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre HOTELY SK, s.r.o., Nitra

11. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Petra Masarika, lokalita Strečnianska, Piešťany

12. Návrh na vybavenie „Petície 2013 za odvolanie pána Jančinu, riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany a pani Gockú, manažérku strediska pietnych služieb Služby mesta Piešťany“

13. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2014

14. Rôzne

15. Interpelácie poslancov

16. Záver

(red)

Populárne články