Connect with us

Reklama

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko – partner pre región

Published

on

Reklama

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko vznikla 14.9.2005 a jej zakladajúcimi členmi boli: Občianske združenie Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko, Mikroregión pod Marhátom a Prima-Print, s.r.o. Postupne sa členská základňa rozrastala a v roku 2007 boli prijatí noví členovia: Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora, Mesto Topoľčany, Združenie obcí Tribečsko – Inoveckého regiónu a ICM Topoľčany. V súčasnosti sú však členmi tieto subjekty: Mesto Topoľčany, Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu a Mikroregión pod Marhátom. V budúcom roku agentúra oslávi 10 rokov svojej pôsobnosti.

Čo je cieľom Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko?

Reklama

Cieľom RRA Topoľčiansko je aktivizácia ekonomického a sociálneho potenciálu a rozvoja regiónu – okresu Topoľčany, inštitucionálnym prepojením orgánov verejnej správy a územnej samosprávy, podnikateľského sektora a tretieho sektora. Vo svojej činnosti sa pritom zameriava najmä na:

– komplexný rozvoj regiónu v súlade s regionálnymi operačnými programami, realizáciu rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre dlhodobé investovanie do regiónu z vnútorných a vonkajších zdrojov,

Reklama

– aktivizáciu celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraničných grantov, rozvíjaním cezhraničnej, nadregionálnej a medziregionálnej spolupráce,

– spracovávanie regionálnych rozvojových a technicko-ekonomických štúdií a vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,

– budovanie kooperačných vzťahov vo vnútri regiónu, najmä organizovaním odborných seminárov, výstav a prezentáciou regionálnych projektov a iniciatív,

– poskytovanie komplexného poradenstva a informačného servisu pri tvorbe, implementácii, riadení a monitoringu rozvojových projektov a pri získavaní zahraničného a štartovacieho kapitálu,

– organizovanie odbornej školiacej činnosti, výcvikových kurzov, tréningov a kurzov v rámci regionálnej politiky a komplexného regionálneho rozvoja daného územia.

unnamed1

Čo konkrétne vykonáva agentúra, aké má skúsenosti?

Okrem aktivít vymedzených zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. a jeho noviel, v zmysle každoročných plánov agentúra vykonáva tieto konkrétne činnosti:

1. Poradenstvo a poskytovanie informácií

Pravidelne informujeme o novinkách a zmenách v regionálnom rozvoji a výzvach na podávanie projektov pre všetky subjekty regionálneho rozvoja prostredníctvom osobných stretnutí a konzultácií, písomnej korešpondencie, telefónu, internetovej stránky, e-mailu. Najväčší záujem o informácie je zo strany samospráv, čomu prispôsobujeme aj našu činnosť. Vytvárame a aktualizujeme info-systém s databázami obcí, firiem a organizácií tretieho sektora. Pre tento účel máme zriadenú plne vybavenú kanceláriu na Tovarníckej ulici č. 19 v Topoľčanoch, kde privítame každého záujemcu o informácie v regionálnom rozvoji.

2. Spolupráca, nadväzovanie kontaktov a budovanie partnerstiev

Bez dobre vybudovaných vzťahov založených na dôvere je veľmi ťažké pôsobiť ako partner v regióne. Preto aj naša agentúra buduje silné vzťahy v regióne a sme vďační za každé nové partnerstvo. Významne sme sa podieľali na vytvorení verejno-súkromného partnerstva MAS Mikroregión pod Marhátom, ktoré združuje subjekty z verejného, súkromného a tretieho sektora, a ktoré v súčasnosti koordinujeme. V oblasti cestovného ruchu sme spolupracovali pri vytvorení Klastra Topoľčany – združenia na podporu cestovného ruchu v regióne. Subjekty, s ktorými budujeme partnerstvá, sú najmä:

– subjekty podieľajúce sa na zabezpečení regionálneho rozvoja

– ostatní členovia ISRRA

– predstavitelia VÚC a ministerstiev

– zástupcovia subjektov z verejného, podnikateľského a tretieho sektora

– mesto Topoľčany a jeho inštitúcie

– zahraničné agentúry a organizácie v regionálnom rozvoji

– odborníci v rôznych oblastiach ako potenciálni spolupracovníci na konkrétnych štúdiách a projektoch

3. Vzdelávanie

Od vzniku agentúry sme zorganizovali niekoľko desiatok konferencií, resp. seminárov zameraných na problematiku regionálneho rozvoja, štrukturálnych fondov, vidieckeho rozvoja, cestovného ruchu a pod. V rámci vzdelávacích aktivít vykonávame aj lektorskú činnosť v oblasti Tvorba projektov, projektový manažment, implementácia projektov. V roku 2012 sme rozbehli projekt „Projekt v regionálnom rozvoji – vzdelávanie na školách“, ktorého cieľom bolo vzdelávanie stredoškolských študentov o projektovaní, miestnom rozvoji a štrukturálnych fondoch. Do tejto oblasti patrí aj vzdelávanie zamestnancov agentúry: zúčastňujeme sa konferencií, seminárov, workshopov, diskusií, s cieľom priniesť nové poznatky do regiónu a našim partnerom.

4. Marketing

Medzi marketingové činnosti agentúry patrí:

– pravidelná aktualizácia internetovej stránky www.rrato.eu;

– vydávanie informačných letákov a iných brožúr RRA Topoľčiansko;

– publicita v médiách – regionálne noviny, celoslovenské noviny, inzertné noviny, televízia, internet, rozhlas;

– účasť na veľtrhoch a výstavách týkajúcich sa regionálneho rozvoja a cestovného ruchu;

– prezentácia na sociálnych sieťach (Facebook).

5. Projekty

Počas obdobia pôsobnosti agentúra vypracovala viac ako sto projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok a niektorým z nich následne zabezpečovala projektový manažment. Z úspešných projektov vyberáme:

Regionálny operačný program:

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ v Žemberovciach, Regenerácia centrálneho obecnej zóny – Ludanice, Modernizácia a rekonštrukcia učebných pavilónov – ZSŠ Zlaté Moravce, Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Horné Obdokovce, Propagácia a marketing cestovného ruchu NSK, Klaster Topoľčany

Program rozvoja vidieka:

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu a jeho okolia – Čeľadince, Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a priestoru pietneho aktu – Ludanice, Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Ludanice miestna časť Mýtna Nová Ves, Detské ihrisko Obsolovce, Detské ihrisko Horné Obdokovce, Športové ihrisko Ludanice, Bezdrôtový rozhlas pre obec Preseľany, Modernizácia podniku mäsovýroby – Igor Božik IB

 

Západná transdunajská regionálna rozvojová agentúra, Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko a Regionálna rozvojová agentúra – Nitra zahájili v septembri 2009 spoločný HUSKI projekt “Maďarsko – slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce” financovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Cieľom projektu bolo podporiť cezhraničnú spoluprácu organizácií a inštitúcií a vytvoriť základňu pre tvorbu spoločných ideí, plánovanie a aktivity v oblastiach spoločného záujmu. Pre podporu spolupráce na úrovni tvorby projektov boli pre zainteresované subjekty organizované workshopy v troch rôznych oblastiach: Hospodárstvo a energia, Kultúra a turizmus, Životné prostredie a prírodné bohatstvo.

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko vytvára, podáva a implementuje aj vlastné projekty. Jedným z nich je aj Náučný chodník Považský Inovec, ktorý vedie južnou stranou tohto pohoria. Začína v jeho najjužnejšej časti, v katastri obce Šalgovce a vedie na sever po vodnú nádrž Nemečky a na vážskej strane po obec Ducové. Jedná sa o trasu dlhú 60 km vrátane obecných vetiev s informačnými tabuľami na najzaujímavejších lokalitách.

6. Strategické a rozvojové dokumenty

Počas celého pôsobenia agentúry tvoria strategické a rozvojové dokumenty významnú časť našej činnosti. Medzi najdôležitejšie vypracované alebo aktualizované strategické dokumenty patria: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (19x), Programy odpadového hospodárstva (15x), Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Topoľčany, Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Mikroregión pod Marhátom, Spoločná stratégia projektových aktivít Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja, Stratégia budovania zahraničných vzťahov NSK, Externá expertíza OPENCities, Koncepcia odpadového hospodárstva Tribečsko-Inoveckého regiónu, Stratégia cestovného ruchu NSK

Čo dodať na záver?

Práca na rozvoji regiónu zďaleka nie je na konci. Preto radi privítame v našich priestoroch nové inšpirácie, projekty a návrhy na skvalitnenie života obyvateľov regiónu, aby sme nadviazali užšiu spoluprácu. Touto cestou by sme chceli v mene agentúry vyjadriť vďaku a uznanie všetkých našim členom a partnerom, ktorí s nami za tie roky spolupracovali a verím, že táto spolupráca bude trvať aj naďalej.

Ing. Denis Kristek, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko

unnamed kopie

Populárne články