Connect with us

Novinky

Bezplatný rozbor vzoriek vody v Tavose pri príležitosti Svetového dňa vody

Published

on

Reklama

Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytne Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. dňa 21. marca 2018 (streda) verejnosti bezplatný rozbor vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a tvrdosť vody.

Príjem vzoriek
Dátum: 21. marec 2018 (streda)

Miesto a čas:
lokalita Piešťany: od 7:00 do 12:00 hod. – Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s., Bratislavská cesta 3588, Piešťany (areál Čistiarne odpadových vôd)

Reklama

lokalita Trnava: od 7:00 do 10:00 hod. – TAVOS, a. s., podateľňa, Fraňa Kráľa 1, Trnava

Prosíme o dodržanie harmonogramu odovzdávania kontrolnej vzorky vody.

Reklama

Objem vzorky
Požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste odberu, zdroji vody (studňa – kopaná, vŕtaná, narážaná alebo artézska; prameň, príp. hĺbka
zdroja) a o telefónnom kontakte.

Odber vzorky
Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody (cca 2 minúty a viac) do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu. Vodu je potrebné odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Použitá metóda:
Dusičnany: Horáková, M., P. Lischke a A. Grünwald, 1986. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. SNTL Praha. Princíp: Stanovenie v ultrafialovej oblasti spektra pri vlnovej dĺžke 220 nm.

Tvrdosť vody: testovacie prúžky.

Informácia o príjme vzorky a výsledku skúšok
Pri odovzdaní vzorky pracovníci TAVOS, a. s. vykonajú evidenciu vzorky, pridelia jej číslo, o ktorom bude každý zákazník informovaný. Výsledky skúšok budú v priebehu týždňa uvedené na webovej stránke www.tavos.sk, kde pri čísle vzorky budú uvedené hodnoty príslušných ukazovateľov. Výsledky skúšok si môže zákazník zistiť aj telefonicky na číslach 033/59 66 301 a 033/59 66 302. Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. protokoly o skúškach vydávať nebude.

Upozornenie:
Vyšetrenie v ukazovateli dusičnany, nepostačuje na vyhodnotenie vzorky vody ako pitnej vody. Obsah dusičnanov je len čiastkovým ukazovateľom. Na preukázanie toho, či je voda pitná, je potrebné stanoviť ďalšie ukazovatele aspoň v rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody podľa Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite vody, kontrole kvality vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Takýto rozbor zohľadňuje minimálne požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a chemickú kvalitu pitnej vody.

PR

Populárne články