Connect with us

Novinky

Bezplatný rozbor vzoriek vody v Tavose pri príležitosti Svetového dňa vody

Published

on

Reklama
Reklama

Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytne Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. dňa 21. marca 2018 (streda) verejnosti bezplatný rozbor vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a tvrdosť vody.

Príjem vzoriek
Dátum: 21. marec 2018 (streda)

Miesto a čas:
lokalita Piešťany: od 7:00 do 12:00 hod. – Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s., Bratislavská cesta 3588, Piešťany (areál Čistiarne odpadových vôd)

lokalita Trnava: od 7:00 do 10:00 hod. – TAVOS, a. s., podateľňa, Fraňa Kráľa 1, Trnava

Prosíme o dodržanie harmonogramu odovzdávania kontrolnej vzorky vody.

Reklama

Objem vzorky
Požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste odberu, zdroji vody (studňa – kopaná, vŕtaná, narážaná alebo artézska; prameň, príp. hĺbka
zdroja) a o telefónnom kontakte.

Odber vzorky
Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody (cca 2 minúty a viac) do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu. Vodu je potrebné odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Použitá metóda:
Dusičnany: Horáková, M., P. Lischke a A. Grünwald, 1986. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. SNTL Praha. Princíp: Stanovenie v ultrafialovej oblasti spektra pri vlnovej dĺžke 220 nm.

Tvrdosť vody: testovacie prúžky.

Informácia o príjme vzorky a výsledku skúšok
Pri odovzdaní vzorky pracovníci TAVOS, a. s. vykonajú evidenciu vzorky, pridelia jej číslo, o ktorom bude každý zákazník informovaný. Výsledky skúšok budú v priebehu týždňa uvedené na webovej stránke www.tavos.sk, kde pri čísle vzorky budú uvedené hodnoty príslušných ukazovateľov. Výsledky skúšok si môže zákazník zistiť aj telefonicky na číslach 033/59 66 301 a 033/59 66 302. Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. protokoly o skúškach vydávať nebude.

Upozornenie:
Vyšetrenie v ukazovateli dusičnany, nepostačuje na vyhodnotenie vzorky vody ako pitnej vody. Obsah dusičnanov je len čiastkovým ukazovateľom. Na preukázanie toho, či je voda pitná, je potrebné stanoviť ďalšie ukazovatele aspoň v rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody podľa Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite vody, kontrole kvality vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Takýto rozbor zohľadňuje minimálne požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a chemickú kvalitu pitnej vody.

PR

Populárne články