Connect with us

Blogy

Blog T. Hudcoviča: Bude stavebný úrad fungovať k spokojnosti občanov?

Published

on

Reklama

Stavebný úrad – o jeho fungovaní, či nefungovaní, by iste mnohí ľudia dokázali napísať celé romány. V Piešťanoch sa pomerne často stretávame s kritikou obyvateľov na túto inštitúciu a netýka sa to iba posledných  dvoch troch rokov. Problém je tu dlhšie, ale v poslednom období je markantnejší v tom, že úrad neplní zákonné lehoty na vydávanie rozhodnutí a tým komplikuje fyzickým osobám i podnikateľským subjektom realizáciu stavebných činností. 

Sťažnosti od obyvateľov a podnikateľov sa v poslednom období zintenzívnili. Problém je, že ľudia, ktorých sa problém dotýka, nie sú vždy ochotní ísť do otvorenej konfrontácie. Diskutovali sme s kolegom Jozefom Malíkom, ako zabezpečiť argumenty-fakty a na ich základe pohnúť vecami dopredu. Výsledkom bolo uznesenie, ktoré predložil na mestskej rade 13. februára. Požiadali sme v ňom, aby na rokovanie zastupiteľstva 28. 02. 2017 bol predložený zoznam podaní na stavebný úrad Piešťany od 01. 11. 2016 po deň spracovania materiálu, ktorý bude obsahovať dátum podania/doručenia, dátum začatia konania, dátum ukončenia konania  a dátum vydania rozhodnutia v danej veci. Ak konanie ešte nebolo ukončené, informáciu o stave konania. Za toto uznesenie hlasovali všetci členovia rady s výnimkou viceprimátora Hyneka.

Reklama

Žiaľ na rokovanie MsZ sme takýto materiál nedostali. Úradníci na čele so šéfkou stavebného úradu a prednostom mali pochybnosť, či ako poslanci máme nárok na takéto informácie a preto požiadali nadriadený orgán aby sa vyjadril, či nám stavebný úrad takéto informácie môže poskytnúť. Osobne nevidím problém v poskytnutí sumárnych informácií zo stavebného úradu i keď ide o prenesený výkon štátnej správy. Nikto sa nepýtal na konkrétnosti podaní, či osoby, ale na sumár pokojne označený spisovou značkou, pričom dôležité boli predovšetkým dátumy, aby sa dalo overiť plnenie lehôt. Jedna vec je, že neplnením lehôt spôsobuje stavebný úrad problémy stavebníkom, avšak podľa zákona, na ktorý ma upozornil Ing. Harcsa, môže spôsobiť aj sám sebe v podobe zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

Keď sme nastolili na ďalšej mestskej rade opäť  otázku riešenia situácie na stavebnom úrade, požadované dáta sme nedostali, ale prednosta Eduard Strapatý priznal, že stavebný úrad neplní lehoty, s dovetkom, že ale asi žiaden na Slovensku nestíha. Dôvodom podľa prednostu má byť stavebný boom v Piešťanoch a navýšenie počtu žiadostí o vydanie rozhodnutí. To, či nastal boom, alebo nie, bez dát o počtoch konaní neoveríme, avšak v zásade to v tomto momente ani nie je podstatné. Ako som sa vyjadril na MsR cieľom je, aby sa podnikli kroky smerujúce k zlepšeniu situácie. Na to prednosta reagoval, že pokiaľ je také želanie a požiadavka budú vec riešiť.

Reklama

Na marcovom zastupiteľstve sme info o konaniach opäť nedostali. Šéfka stavebného úradu však prečítala list od nadriadeného orgánu, kde zaznela infomácia v duchu, že rozhodovanie v rámci stavebného úradu je na primátorovi a na ňom je tiež, aké informácie poskytne.  

To, že situácia je vážna, potvrdilo na tomto MsZ aj vystúpenie Ing. Petra Urbana v bode Pripomienky a dopyty občanov.   Povedal o sebe, že sa živí inžinierskou činnosťou 25 rokov a buduje imidž svojej firmy, pričom dnes nevie svojim klientom vysvetliť, že nedokáže zabezpečiť územné alebo stavebné povolenie za normálny čas. Dovolím si ho teraz citovať: „Tie časy sa dneska pohybujú okolo troch a mám jedno podanie päť mesiacov. To je skutočne stav neudržateľný a ja sa skutočne prikláňam k názorom, ktorý ste povedali, opakujem znovu, resp. chcem zdôrazniť, nie som členom žiadneho zoskupenia, politického, žiadnej strany – nikdy som nebol, prosím nepovažujte to za nejaký politický tlak z mojej strany. Ale je to jednoducho vážna vec, ktorá má dopad nielen na mňa, ako na podnikateľa ale aj na občanov. Preto skutočne vás veľmi pekne prosím, vo svojom mene a v mene mojich kolegov, či už projektantov, alebo ľudí, ktorí sa zaoberajú inžinierskou činnosťou a hlavne občanov, na ktorých to má priamy dopad, aby ste zvážili tento stav a skutočne zjednali nápravu.“

No a vec sa skutočne pohla. Na záver zastupiteľstva sme boli informovaní, že primátor mení organizačnú štruktúru MsÚ a na Oddelení stavebných služieb a rozvoja mesta vytvára dve nové pracovné miesta. Jedno na úseku projektových a investičných služieb a druhé na inkriminovanom „stavebnom úrade“.  Následne 5. apríla bola na mestskom webe zverejnená informácia o pohovore na obsadenie tohto miesta. Pohovor sa uskutoční už zajtra a tak verím, že bude vybraný schopný človek, ktorý pomôže k spokojnosti obyvateľov mesta a firiem, ktoré u nás pôsobia. 

Tomáš Hudcovič

 

Populárne články