Connect with us

Názory

Splašky sa zase preliali. A čo vaša trpezlivosť, páni poslanci a pán primátor?

Published

on

Reklama

Po prečítaní článku „Dubovú po búrke opäť zaplavili splašky“ je namieste zareagovať na alibistické vyjadrenie generálneho riaditeľa TAVOS-u: „Pri úvahách o zodpovednosti za mimoriadne zhoršenú kvalitu vôd v potoku recipiente Dubová je nutné zvážiť viaceré skutočnosti, ktorých podiel na celkovom škodlivom výsledku je nateraz neznámy, keďže správne konanie v danej veci stále prebieha a nebolo teda ukončené právoplatným rozhodnutím. Do tej doby nutne byť zdržanlivý pri poukazovaní na vinu konkrétnych subjektov, nakoľko aj na konanie o správnom delikte sa vzťahuje princíp prezumpcie neviny.“


Nerozumiem, o akej zdržanlivosti či prezumpcii akej neviny pán riaditeľ hovorí?
Inšpektorát životného prostredia – odbor inšpekcie ochrany vôd – vo svojom protokole (Č: 6688-24507/326/2019) píše napríklad aj nasledovné: „… pracovník SVP, š.p. OZ Piešťany priamo dňa 20.06.2019 zdokumentoval stav, kedy z odľahčovacieho objektu, vytekajú neriedené splaškové odpadové vody, ktoré tvorili v toku masívne zhluky splaškov (priložená fotodokumentácia)…“ a na záver uvádza: „Inšpekcia po vykonanom riešení MZV skonštatovala, že v dôsledku náhleho a nepredvídaného zhoršenia kvality vôd, spôsobeného vypúšťaním odpadových vôd bez právoplatného povolenia orgánu štátnej vodnej správy cez odľahčovaciu komoru OK 2 na zberači „C“ v r. km 4,261 a odľahčovací objekt OK 4 na zberači „B“ 5,550 do toku Dubová, došlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vody, ktoré sa prejavilo najmä úhynom rýb. Uvedeným došlo k naplneniu znakov MZV podľa § 41 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Pôvodca MZV spoločnosť TAVOS, a.s. porušila povinnosti ustanovené v § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona. Súčasne pôvodca MZV porušil povinnosti ustanovené v § 36 ods. 13 vodného zákona,…“

Reklama

Podľa slov generálneho riaditeľa TAVOS dostal podnety od občanov, ktorými upozorňujú na neoprávnené vypúšťanie odpadových (najmä žumpových) vôd do recipientu Dubová:…. „podnety boli postúpené na príslušné orgány verejnej moci, ktorým TAVOS, a.s. poskytuje v tejto súvislosti súčinnosť (vrátane sprístupňovania vlastných zistení získaných vlastnou operatívnou činnosťou na úseku recipientu Dubová). “

Koľko znečisťovateľov Dubovej bolo potrestaných?

V tejto súvislosti človeka sa ponúka otázka, koľko takýchto znečisťovateľov bolo dodnes potrestaných a koľko nelegálnych vyústení do Dubovej bolo zlikvidovaných či riešených? Bol aspoň jeden? Čo na to správca toku? Necíti žiadnu zodpovednosť za to,
že jeho funkciu suplujú dobrovoľne samotní občania? Ak nejaké domácnosti neoprávnene vypúšťajú odpadové vody do potoka, existuje vôbec jeden jediný zdokumentovaný prípad, že je toto znečisťovanie možnou príčinou úhynu rýb počas prívalového dažďa? Alebo je to už aj tak v chabej argumentácii len slamka, ktorej sa topiaca sa zodpovedná organizácia chytá?

Reklama

Generálny riaditeľ TAVOS-u argumentuje: „V roku 2018 TAVOS, a.s. preinvestoval finančné prostriedky vo výške 128 tis. Eur do rekonštrukcie všetkých odľahčovacích komôr ústiacich do recipientu Dubová. Účelom investičnej obnovy bol zámer zmaximalizovať environmentálnu ochranu recipientu Dubová,…“ Tu je namieste doplniť, že legislatíva prevádzkovateľovi priamo ukladá povinnosť tejto rekonštrukcie a bez tejto rekonštrukcie by Obvodný úrad životného prostredia Piešťany TAVOSu predsa žiadne povolenie na vypúšťanie odpadových vôd predsa nevydal!

Bola investícia zbytočná?

Ako je zdokumentované, uvedená investícia sa zjavne minula účinku a množstvo splaškov preto skončilo v Dubovej. Máme tomu teda rozumieť tak, že investícia bola zbytočná? Nie je príčinou tohto stavu nahromadenie nánosov v kanalizačnej sieti, ako aj v samotných odľahčovacích komorách? Potom zákonite počas prívalových dažďov dochádza k uvoľneniu splaškov do potoka v neadekvátnom množstve. Nebude príčinou zanedbané pravidelné čistenie a údržba siete kanalizácie a komôr? Máme zase čakať, že oddychovo-relaxačná a športová zóna Dubová, vybudovaná za nemalé finančné prostriedky, bude viesť povedľa mŕtvej stoky, lebo zodpovední budú ďalej „hľadať“ technické riešenia či vybavovať povolenie na pokračovanie v statuse quo? Ak bude uložená pokuta, zaplatí ju TAVOS z akých peňazí, teda peňazí koho? Nuž samozrejme z peňazí občanov, ktorí platia stočné. Kocúrkovo.

Bude mesto ako akcionár TAVOS-u naďalej prihliadať na tento stav?
Budeme v dvadsiatom prvom storočí v strede Európy naďalej vypúšťať „nariedené“ splašky do potoka v strede kúpeľného mesta a prihlúplo sa dookola pozerať, ako hynú ryby a ako je voda pre naše deti nebezpečná?!

Marcel Kubo – obyvateľ mesta Piešťany

Populárne články