Connect with us

Názory a komentáre

Peter Tremboš: Daň za ubytovanie bola zvýšená zarážajúcim spôsobom, bez poznania dopadov

Published

on

Reklama

Minulý štvrtok nové mestské zastupiteľstvo pri prerokovávaní pôvodne kozmetickej úpravy VZN o miestnych daniach, ako blesk z jasného neba zmenilo niektoré sadzby dane. Najdramatickejšie sa zvýšila daň za ubytovanie. Nechcem spochybňovať právo poslancov rozhodovať o daniach a poplatkoch, ktoré sú v správe mesta. Zarážajúci je ale spôsob, ako o tom naši poslanci rozhodli.

Vo vyspelých demokratických krajinách býva dobrým zvykom, že sa takýto zámer najprv prerokuje s odborníkmi, a až po zvážení pozitívnych a negatívnych dopadov sa prijíma rozhodnutie. Bolo by logické, aby sa k tomu mali možnosť vyjadriť aj tí, ktorých sa to priamo dotýka – v tomto prípade prevádzkovateľov ubytovacích zariadení. O to viac, ak patria v našom meste medzi najvýznamnejších zamestnávateľov a platcov dane z nehnuteľností. Bokom zostala aj Oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorej úlohou je presadzovať spoločné záujmy jej členov. Mimo samospráv sú to práve tieto podnikateľské subjekty.

Reklama

Nemenej šťastné bolo aj načasovanie tejto zmeny. Jej prijatie len dva a pol týždňa pred termínom platnosti je naozaj krátky čas. Najmä ak si uvedomíme, že už sú nielen vytlačené, ale aj distribuované rôzne propagačné materiály, cenníky a podobne. Použitý spôsob zmeny všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktorý neumožnil oboznámenie sa s takýmto návrhom a jeho pripomienkovanie, ako požaduje zákon, vyvoláva tiež pochybnosti o legálnosti zvoleného postupu.

Myslím, že aj pre prevádzkovateľov ubytovacích zariadení by nebol väčší problém akceptovať primerané zvýšenie sadzby dane, napríklad o 5 alebo 10 %. Schválené jednorazové zvýšenie takmer o 40 % je však ranou pod pás podnikateľskému sektoru, ktorý dominuje v našom meste. Skôr ako zvyšovať sadzbu dane za ubytovanie, by bolo vhodné konečne začať efektívne riešiť jej výber. Dlhodobo sme poukazovali na fakt, že napriek rastu počtu návštevníkov a počtu prenocovaní vybraná daň klesá. Jasnou rečou o tom hovorí aj nasledujúci graf v ktorom je znázornený vývoj týchto ukazovateľov od roku 2013, kedy došlo k nárastu výšky dane na súčasnú úroveň.

Reklama

Počet ubytovaných odvtedy vzrástol približne o 15 %, ale vybraná daň za to isté obdobie poklesla o 5 %. Jednoduché zvýšenie sadzby, bez poznania príčin takéhoto vývoja, tento problém určite nevyrieši. Skôr ešte viac znevýhodní podnikateľov, ktorí túto daň poctivo odvádzajú. Tí, ktorí tak nerobia, budú na to mať ešte väčšiu motiváciu.

REKLAMA

Žiaľ, nikto z našich miestnych zákonodarcov sa nezaoberal aj inými možnosťami ako navýšiť príjmy mesta bez nutnosti zvyšovať základnú sadzbu. Takou je napríklad spoplatnenie návštevníkov, ktorí boli doteraz od platenia dane oslobodení. Jedná sa napríklad o osoby vo veku do 18 rokov. Je bežné, že takýto návštevníci sa spoplatňujú nižšou, dajme tomu polovičnou sadzbou. Oslobodené sú aj telesne postihnuté osoby a ich sprievodcovia. Tu by bola namieste sadzba v symbolickej výške. Ak by sa prijalo takéto riešenie, malo by to význam aj z hľadiska evidencie a prehľadu o tom, akí návštevníci k nám prichádzajú. Následne by bolo možné porovnanie s údajmi o počtoch prenocovaní, ktoré má k dispozícii štatistický úrad. To by uľahčilo identifikáciu subjektov, ktoré sa vyhýbajú plateniu tejto dane. Z doterajších skúseností vyplýva, že ide najmä o prevádzkovateľov menších zariadení, zvlášť o ubytovanie v súkromí.

Necitlivé riešenie tejto problematiky bez adekvátnej analýzy dopadov môže mať v prípade Piešťan dokonca opačný efekt ako zamýšľali jeho predkladatelia. Značná časť ubytovacích kapacít je v Piešťanoch, podobne ako v iných kúpeľných centrách, využívaná na kúpeľnú liečbu. Ak by ich prevádzkovatelia, podnietení takýmto razantným zvýšením, dosiahli preklasifikovanie ubytovacích zariadení z rekreačných na zdravotnícke, tak by nemuseli vyberať od návštevníkov žiadnu daň z ubytovania (podobne ako napríklad nemocnice). Výnos z tejto dane by potom namiesto očakávaného rastu mohol naopak poklesnúť aj na menej ako polovicu v súčasnosti vyberanej sumy.

Na záver snáď možno dodať len pár porekadiel a prísloví, ktoré asi platia aj v tomto prípade. Napríklad že „menej môže byť viac“, „opatrnosti nikdy nie je dosť“, „viac hláv, viac rozumu“ a aj to o „šití horúcou ihlou“.

RNDr. Peter Tremboš, PhD.
Predseda predstavenstva OOCR Rezort Piešťany

Populárne články