Connect with us

Koktail

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera chystá oslavu 70. výročia svojho založenia

Published

on

Reklama

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera otvorila svoje brány pre študentov 1. októbra v roku 1946. Veľká oslava 70. výročia založenia školy je naplánovaná na 07. októbra o 18:00 v Dome umenia. Účasť potvrdilo približne 600 hostí, medzi ktorými je aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a mnoho ďalších významných osobností a absolventov. Po slávnostnom programe pokračuje recepcia v priestoroch školy. 

vypredane

Reklama

História školy
Potreba rozvíjajúceho sa CR v období prvej ČSR dala podnet na vznik prvých dvoch hotelových škôl v Československu, ktoré vznikli až po 2. svetovej vojne. Nie náhodou za ich sídla boli vybrané kúpeľné mestá, Piešťany na Slovensku a Mariánske Lázně v Čechách.

Prečo práve Piešťany? Veď na Slovensku bolo niekoľko oblastí zvýšeného cestovného ruchu, kde bola väčšia koncentrácia hotelov, kúpeľných objektov, rekreačných zariadení a pod. Najväčšími kandidátmi na umiestnenie hotelovej školy boli Piešťany a Trenčianske Teplice, známe predovšetkým svojimi kúpeľmi a Vysoké Tatry s množstvom hotelov a liečebných zariadení.

Reklama

Založenie hotelovej školy sa pripravovalo už v prvej polovici 40. rokov, t. j. v období Slovenskej republiky. Po skončení 2. svetovej vojny sa otázka zriadenia hotelovej školy na Slovensku stala „opäť aktuálnou“. Voľba jej umiestnenia opäť smerovala do Piešťan. Veľmi aktívny bol najmä bratislavský hotelier a predseda Slovenskej hotelovej spoločnosti Karol Bláha, ktorý pomáhal pri zrode školy, bol členom kuratória, finančne prispieval na jej prevádzku a na škole aj externe učil.

Jedným z iniciátorov založenia hotelovej školy bol aj bývalý generálny riaditeľ piešťanského kúpeľného podniku Ľudovít Winter. Uvedomoval si, že nestačí iba stavať hotely a kúpeľné zariadenia, ale zároveň treba pripravovať odborne vyškolený personál na ich prevádzkovanie a spravovanie.

Ľ. Winter požiadal MUDr. Imricha Sečanského (významný slovenský dietológ a diabetológ), aby počas návštevy švajčiarskeho Lausanne získal učebné osnovy z tamojšej hotelovej školy. MUDr. Sečanský tiež presadzoval zriadenie hotelovej školy v Piešťanoch a po jej založení externe na nej prednášal dva roky.

V priebehu roka 1946 sa rozbehli prípravné práce na zriadenie školy. Doriešila sa otázka umiestnenia a udržiavania školy, rozhodlo sa, že bude otvorená v šk. roku 1946/1947.

Prvé sídlo školy i s internátom sa podarilo získať v priestoroch Kurhotela, ktorý patril Štátnym kúpeľom (v súčasnosti budova riaditeľstva Slovenských liečebných kúpeľov na Winterovej ulici). Prijímali sa sem uchádzači, aspoň 16 – roční, ktorí úspešne vychodili 4 triedy meštianskej školy alebo nižšej strednej školy a vyučili sa čašníctvu, kuchárstvu alebo cukrárstvu, čo museli preukázať výučným listom. Prednosť dostali tí, ktorí sa preukázali väčšími jazykovými znalosťami. Hotelová škola vychovávala samostatných podnikateľov a vedúce sily pre živnosti hostinké.

2 – ročné štúdium sa končilo vykonaním teoretických a praktických záverečných skúšok pred skúšobnou komisiou. Absolventi hotelovej školy boli prednostne prijímaní do zamestnania v podnikoch CR (hoteloch, reštauráciách, kaviarňach, jedálňach a pod. ) ako čašníci, hlavní čašníci a kuchári.

Absolventi, ktorí štúdium ukončili s výborným prospechom, po zložení diferenciálnej maturity na Obchodnej akadémii (z komerčných predmetov, dejepisu, slovenčiny a matematiky) mohli byť prijatí na tunajšiu Štátnu hotelovú akadémiu. Absolventi akadémie pracovali ako hoteloví tajomníci, účtovníci, riaditelia, vedúci úradníci v podnikoch CR, úradníci cestovných kancelárií.

1. októbra 1946 bola škola otvorená a mala dve oddelenia s dennou formou štúdia. Prvým bola dvojročná Štátna hotelová škola v Piešťanoch (tzv. vyššia čašnícko – kuchárska škola) a druhým spočiatku jednoročná, od šk. roku 1948/49 dvojročná Štátna hotelová akadémia v Piešťanoch (tzv. hotelovo – tajomnícka akadémia).

2. októbra sa začalo riadne vyučovanie.

Riaditeľkou školy sa výnosom Povereníctva školstva a osvety zo dňa 5. mája 1947 stala Emília Ursínyová. Aj jej pričinením nastal veľký rozmach cestovného ruchu a kúpeľníctva v Československu a zároveň šírila dobré meno Piešťan v našej republike i v zahraničí.

Absolventmi školy boli 22 – ja poslucháči jednoročnej Štátnej hotelovej akadémie, ktorí pod vedením triedneho profesora Augustína Fukara vykonali v septembri 1947 záverečné skúšky.

V roku 1948 ukončilo štúdium aj prvých 9 absolventov dvojročnej hotelovej školy (čašnícko – kuchárskej). Medzi hosťami skúšok bol aj Ľ. Winter.

Od školského r. 1948/49 sa štúdium na hotelovej akadémii predĺžilo na dva roky.

V šk. roku 1950/51 mala škola názov Vyššia hotelová škola. Štúdium na nej sa predĺžilo na 3 roky.

V šk. roku 1951/52 sa štúdium predĺžilo na 4 – ročné s maturitou. Na škole pre spoločenské stravovanie v Piešťanoch (pod týmto názvom pôsobila v rokoch 1954-60) sa vyučovali 4 – ročné maturitné odbory „ekonomika a plánovanie spoločného stravovania“ a „ekonomika verejného stravovania“, ktoré boli zamerané na spoločné stravovanie.

Od šk. roka 1960/61 mala škola nový názov Stredná hotelová škola v Piešťanoch, pod ktorým bola verejnosti známa nasledujúcich 30 rokov.

V 60 – tych a 70 – tych rokoch sa na SHŠ v Piešťanoch vyučovali 3 hlavné odbory so zameraním na spoločné stravovanie, prevádzku hotelov a CR. Odbor „ekonomika a prevádzka spoločného stravovania“ bol zriadený predovšetkým ako denné štúdium (4 – ročné a 2 – ročné pre absolventov stredných škôl), diaľkové popri zamestnaní, večerné popri zamestnaní i externé štúdium.

Odbor „ekonomika a prevádzka hotelov“ bol zriadený tiež ako denné štúdium (4 – ročné a 2 – ročné absolventov stredných škôl) a diaľkové štúdium popri zamestnaní.

Napokon to bol odbor „cestovný ruch a spoločné stravovanie“ zriadený ako denná forma štúdia (štvorročné a dvojročné absolventov stredných škôl), ktorý bol v 70 – tych rokoch nahradený odborom „cestovný ruch“ , zriadeným iba pre absolventov stredných škôl (2 – ročných).

15.septembra 1964 bol položený základný kameň novej školy a pozemku na Stromovej ulici neďaleko futbalového štadióna.

V roku 1964, v čase začatia výstavby školského areálu bolo na SHŠ v Piešťanoch 7 tried denného štúdia s 231 žiakmi, 9 tried diaľkového štúdia so 154 žiakmi a 8 tried večerného štúdia so 169 žiakmi. Profesorský zbor mal 19 interných členov.

Nový školský areál bol dostavaný v roku 1967 a od 1. 9. 1967 sa v ňom začalo vyučovať. V školskom roku 1967/68 mala škola už 19 tried denného štúdia so 636 žiakmi a 20 tried so 693 poslucháčmi diaľkového a večerného štúdia.

Koncom 70 – tych rokov sa na škole zmenili niektoré študijné odbory. Namiesto odborov „ekonomika a prevádzka spoločného stravovania“ a „ekonomika a prevádzka hotelov“ sa zaviedol odbor „prevádzka hotelov a spoločného stravovania“ vo forme denného štúdia a tiež vo forme diaľkového štúdia ŠPZ. Odbor “ cestovný ruch“ zostal vo forme denného štúdia.80 – te a 90 – roky boli poznačené mnohými zmenami a experimentami.

V šk. r. 1991/92 maturujú poslední absolventi 4 – ročného denného štúdia v odboroch prevádzka hotelov a spoločného stravovania, ekonomika obchodu a služieb a cestovný ruch.

V novom školskom roku sa škola pretransformováva na 5 – ročnú hotelovú akadémiu.

Školský rok 1995/96 sa nesie v znamení nového študijného odboru na 5 – ročnom dennom štúdiu – 6323 6 hotelová akadémia.

V júni 1998 bol jej pri príležitosti 50. výročia založenia školy prepožičaný čestný názov Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, ktorým sa ocenili dlhoročné vynikajúce výsledky všetkých pedagogických pracovníkov a žiakov za toto obdobie.

-lt/Zdroj: Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera/Foto: archív-

Populárne články