Connect with us

Koktail

Čo ponúkajú základné školy svojim žiakom?

Published

on

Reklama

Začiatkom februára (10. a 11. 2.) budú v Piešťanoch prebiehať zápisy do základných škôl. Rodičia budúcich prvákov, ktorí do konca augusta 2012 dovŕšia vek 6 rokov môžu školu pre svoje dieťa vybrať. Prečítajte si, čo jednotlivé školy ponúkajú:

[singlepic id=24620 w=320 h=240 float=right]ZŠ Brezová

– vyučovanie v modernom, vyučovacom prostredí

Reklama

– vyučovanie cudzieho jazyka od I. ročníka

– pre chlapcov štúdium v športových hokejových triedach

Reklama

– štúdium s využitím informačných technológií (počítače, internet)

– výuka v triedach sprostredkovaná IKT (dataprojektory, notebooky)

– spolupráca s jazykovou školou

– školský klub s pestrou krúžkovou činnosťou a výborné

– stravovanie vo vynovenej školskej jedálni

– korčuľovanie na zimnom štadióne

– absolvovanie plaveckého výcviku a školy v prírode

– pomoc školského psychológa

– zubná ambulancia v budove školy

Kontakt: tel. 033/7623307 e-mail: zsbrezapy@gmail.com www.zsbrepy.edupage.sk

[singlepic id=24624 w=320 h=240 float=right]ZŠ F. E. Scherera

– vyučovanie cudzích jazykov kvalifikovanými pedagógmi už od 1. ročníka,podľa záujmu detí (anglický, nemecký jazyk)

– prácu s počítačom v kvalitne vybavenej učebni s datavideoprojektorom a interaktívnou tabuľou už od 1. ročníka,

– dve moderné telocvične a multifunkčné ihrisko,

– školský klub detí s pestrou záujmovou činnosťou,

– školskú psychologičku a špeciálnych pedagógov,

– možnosť plaveckého a lyžiarskeho výcviku, korčuľovania, školy v prírode, – zapájame sa do projektov: Škola podporujúca zdravie, Infovek a ďalších,

– na I. stupni uplatňujeme prvky daltonskej školy (individuálna práca žiakov, sloboda, zodpovednosť, vlastné tempo, demokratické riadenie, pozitívne vzťahy, osobná skúsenosť, samostatná činnosť)

– pripravujeme imatrikuláciu prvákov, dostávajú počítač a tlačiareň do triedy,

– vydávame školský časopis Kométa

– deti majú možnosť navštevovať krúžkyna škole i v školskom stredisku záujmovej činnosti a rozvíjať svoje záľuby v krúžkoch: zabavme sa s matematikou, práca s počítačom, konverzácie v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku, slovenčina hrou, turistickom, aranžérskom, pohybových hrách, varení, modernom tanci, výtvarnom, futbalovom, basketbalovom, tenisovom, volejbalovom, priateľov detskej knihy, žurnalistickom a ďalších podľa záujmu detí.

Kontakt: tel. č. 033/7725836 e-mail: riaditelka@9zspn.sk www.9zspn.edupage.org

[singlepic id=24622 w=320 h=240 float=right]ZŠ Hulobyho

– škola v areáli parkového typu po komplexnej rekonštrukcii

– vyučovanie cudzích jazykov kvalifikovanými učiteľmi

– krúžky anglického poprípade nemeckého jazyka od 1. ročníka

– bohatá krúžková činnosť (počítače, šport, umenie)

– k dispozícii telocvičňa s novou palubovkou, multifunkčné ihrisko, atletický areál

– školský klub detí s pestrou záujmovou činnosťou

– účasť detí na plaveckom a lyžiarskom výcviku a v škole prírody

– školského psychológa, práca s integrovanými žiakmi a individuálny prístup

– zubnú ambulanciu v budove školy

– sme zapojení do projektov Zdravá škola, Otvorená škola a Škola – priateľská k deťom, UNICEF, Modernizácia vzdelávania, Modrá voda

– špeciálne učebne fyziky, chémie, biológie, špeciálnu učebňu na 1. stupni, jazykové laboratórium, – počítačovú učebňu – všetky vybavené modernými informačnými technológiami

– na našej internetovej stránke www.zsholubyho.sk je možnosť stiahnuť si vstupný dotazník

Kontakt: tel. č. 033/76 265 96 e-mail: zsholubyho@misnet.sk www.zsholubyho.sk

[singlepic id=24623 w=320 h=240 float=right]ZŠ Mojmírova

– vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka: anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk – podľa záujmu žiakov

– vyučovanie s využitím informačných technológií – počítače, internet, interaktívne tabule

– pomoc školského psychológa

– činnosť školského klubu až do 17:00 h

– pestrú činnosť v záujmových krúžkoch

– možnosť žiakov zapájať sa do predmetových olympiád a rôznych súťaží

– absolvovanie plaveckého výcviku, lyžiarskeho kurzu a školy v prírode

– exkurzie, výlety, koncerty, divadelné predstavenia

– environmentálne aktivity

– výborné podmienky na športové aktivity – multifunkčné ihrisko, športový areál

– kvalitné a chutné stravovanie v školskej jedálni

Kontakt: tel. č. 033/7735211 e-mail: skola@zsmojmirovapy.edu.sk www.zsmojmirova.sk

[singlepic id=24621 w=320 h=240 float=right]ZŠ sv. Márie Goretti

– školskú kaplnku, školské stredisko záujmovej činnosti, školský klub detí, školskú stravovňu.

– profesionálny a ľudský prístup učiteľov, v ktorých záujme je osobnostný rozvoj dieťaťa v prirodzenom a pokojnom výchovnovzdelávacom procese.

– vyučovanie: anglického jazyka od prvého ročníka, nemeckého jazyka od šiesteho ročníka

– záujmové krúžky: dramatický, spevácky, tanečný, čitateľský, krúžok ANJ, zborový spev, internet, – športové krúžky, cvičenia z matematiky a slovenského jazyka, praktický vševed, rétorika a žurnalistika

– žiaci sa pravidelne zúčastňujú športových, vedomostných súťaží a olympiád, na ktorých dosahujú výborné výsledky

– pravidelne organizujeme imatrikuláciu prváčikov, školský jarmok, mikulášske posedenie, vianočnú akadémiu, jasličkovú pobožnosť, školský ples, karneval, Deň matiek, Deň detí…

– každoročne organizujeme na prvom stupni školu v prírode, plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik na druhom stupni

– svojim žiakom umožňujeme zúčastniť sa nezvyčajných výchovno-vzdelávacích exkurzií nielen na Slovensku ale i v zahraničí

– deti prežijú nezabudnuteľné školské chvíle v rodinnej atmosfére a vám milí rodičia vopred ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorú oceníme vzájomnou spoluprácou a vytvoríme čo najlepšie podmienky pre plnohodnotný vývoj vášho dieťaťa

Kontakt: tel. č. 033/7621092 e-mail: riaditel@czs-py.edu.sk www.czs-py.edu.sk 

[singlepic id=24626 w=320 h=240 float=right]ZŠ Vajanského

– vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka (AJ, NJ, RJ – podľa záujmu)

– plavecký, lyžiarsky výcvik, korčuľovanie, školu v prírode, multifunkčné ihrisko

vyučovanie s využitím informačno – komunikačných technológií (PC, videoprojektor, interaktívna tabuľa),

pomoc školského psychológa

činnosť v záujmových útvaroch

– školské stravovanie

– stomatologická ambulancia v budove školy

– zaujímavá činnosť školského klubu do 17.00 h v úzkej spolupráci s MsK

Kontakt: tel. č. 0337726092, 0915877093 www.zsmrspy.edu.sk

-inf-


Populárne články