Connect with us

Blogy

Zasadnutie VÚC bude aj o nemocniciach, časopise a školách

Published

on

Reklama

Budúci týždeň v stredu 9. apríla je naplánované 3. zasadnutie Trnavského samosprávneho kraja. V programe tohto zasadnutia je niekoľko zaujímavých bodov. Z môjho pohľadu sú to riešenie situácie v nemocniciach v Dunajskej Strede a v Galante, kde sa v budúcnosti pripravuje vstup strategického partnera, ale aj návrh na zníženie výdavkov na časopis Rodný môj kraj.  Odsúhlasené by mali byť výzvy na podávanie žiadostí na dotácie z VÚC a aj rozdelenie poslancov do jednotlivých školských rád na stredných školách v kraji.

[singlepic id=52041 w=320 h=240 float=right]Pre nás v Piešťanoch je zaujímavý ešte bod 10, kde prechádza SOU Vodohospodárske z kraja pod ministerstvo kvôli vybudovaniu centralizovaných úradov, a voľba nových zástupcov do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch.

Reklama

Program v bodoch:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK
3. Dodatok č. 6 k Rokovaciemu poriadku
4.
Optimalizácia využitia majetku TTSK, riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku
5. Návrh na kúpu novovytvoreného  pozemku v Galante
6. Prevod vlastníctva cestného telesa v Senici
7. Predaj pozemku parc.č. 362/13 o výmere 72 m2v k.ú. Veľké Kostoľany
8. Predaj pozemku parc.č. 362/14 o výmere 87 m2v k.ú. Veľké Kostoľany
9. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 9889/7 o výmere 2310 m2 vo vlastníctve TTSK do vlastníctva JUDr. Daniely Vargovej
10.
Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku bývalého SOU Vodohospodárskeho v Piešťanoch v prospech Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
11.
Nájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch
12.
Majetkovoprávne vysporiadanie časti pozemku parc.č. 304 v k.ú. Bohunice
13.
Návrh na zmenu Uznesenia č. 676/2013/23 zo dňa 12.6.2013 – Výpožička a kúpa nehnuteľností za účelom realizácie projektu „Deinštitucionalizácia DSS v Okoči“
14.
Návrh na zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 672/2013/23 zo dňa 12.6.2013 – zámena pozemkov v k. ú. Bučuháza v Šamoríne
15.
Návrh na zrušenie  uznesení  Zastupiteľstva TTSK týkajúcich sa neschválených projektov OvZP TTSK
16. Návrh zástupcov Trnavského samosprávneho kraja do Výborov pre otázky zamestnanosti
17.
Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi
18.
Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
19.
Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu
20.
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Trnavského samosprávneho kraja  č. 6/2006 o symboloch Trnavského samosprávneho kraja a ich používaní
21. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Trnavského samosprávneho kraja č.13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja
22. Informácie
23. Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 739/2013/25 k 14. bodu 25. zasadnutia Zastupiteľstva TTSK z 2. októbra 2013 – Zámer vstupu strategického partnera pre NsP Dunajská Streda, a.s. a NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.
24. Odvolanie predstavenstva Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda
25. Odvolanie predstavenstva a dozornú radu Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta
26. Predloženie vyhodnotenia žiadostí škôl o poskytnutie dotácií z rozpočtu TTSK na investície a opravy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
27. Návrh na delegovanie poslancov Trnavského samosprávneho kraja do rád stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
28. Zníženie finančných prostriedkov určených na vydávanie župného magazína Rodný môj kraj o 66 % znížením periodicity vydávania z mesačnej na štvrťročnú a zákaz použitia finančných prostriedkov na samoúčelnú propagáciu TTSK v súkromných médiách
29. Rôzne
30. Interpelácie

Reklama

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, alebo k spôsobu fungovania samosprávneho kraja, jeho financovania a zodpovedností, či by chcel dať nejaký podnet, presadiť niečo týkajúce sa kraja, alebo sa len „posťažovať“ (aj to môže pomôcť aspoň lokalizovať problém), tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140. Osobný kontakt by som navrhoval napríklad každý štvrtok o 20 hod. v Žiwlli, kde by sme mohli po dohode dané stretnutia pripraviť aj tematicky.

Zastupiteľstvo je odvodené od slova zastupovať, a preto chcem poznať aj Váš názor – hlas ľudu.

Autor: Jozef Drahovský Foto: archív TTSK

Populárne články