Connect with us

Blogy

Zasadnutie VÚC aj o definitívnom vyradení SOU Vrbové a sťahovaní SPŠE

Published

on

Reklama

Problémy so založením krajskej organizácie cestovného ruchu v Trnave (obdoby našej oblastnej organizácie na úrovni kraja), definitívne zrušenie SOU Vrbové, transformácia Správy a údržby ciest TTSK z rozpočtovej organizácie na akciovú spoločnosť. Aj toto sú body rokovania zastupiteľstva TTSK, ktoré sa uskutoční v stredu 17. júna popoludní v Trnave.

[singlepic id=60126 w=300 h=162 float=left]Z pohľadu obyvateľa piešťanského okresu som našiel po doplnení materiálov jediný bod, ktorý by mohol zaujať konkrétne nás v Piešťanoch a okolí. Je to informácia o sťahovaní SPŠE v Piešťanoch z centra na SOŠ záhradnícku k 30.6.2015, čím sa uvoľní budova v centre a stane sa „prebytočnou“.
Z môjho pohľadu je dôležitá a strategická hlavne informácie a zmene spôsobu hospodárenie správy ciest. Táto zmena by mala priniesť viacej manévrovateľnosti jej zástupcov, čím by sa mala zvýšiť aj kvalita služieb pri správe ciest. V súvislosti s týmto, ako aj s informáciou o výjazdovom rokovaní vlády SR v Špačinciach a poskytnutých dotáciách, by som sa rád spýtal na stav a možnosť rozpočtovanej položky rekonštrukcie cesty smerom na Havran.
Zaujímavá je aj analýzy poklesu počtu cestujúcich v prímestskej doprave ovplyvneného bezplatným cestovným v železničnej doprave. Predpokladaný pokles, a teda dopad na rozpočet TTSK vzhľadom k vyšším požiadavkám dopravcov na vykrytie ich strát, nebol až taký vysoký.

Reklama

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 10. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2014
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. …/2015 o zrušení Strednej odbornej školy, J. Zigmundíka 334/5, Vrbové a Výdajnej školskej jedálne, J. Zigmundíka 334/5, Vrbové ako súčast Strednej odbornej školy, J. Zigmundíka 334/5, Vrbové
4. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja
5. Usporiadanie cestnej siete v okrese Galanta
6. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK
7. Návrh nominácie členov do orgánov regionálnych rozvojových agentúr za TTSK, z dôvodu ukončenia platnosti funkčného obdobia zástupcov TTSK
8. Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Vlastivedného múzea v Galante
9. Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Trnavského osvetového strediska v Trnave
10. Zmena Uznesenia č. 391/2012/15 zo dňa 8. 2. 2012 (súhlas so vznikom krajskej organizácie cestovného ruchu)
11. Informácie
a) Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v období od 04.02.2015 do 22.04.2015 a o prijatých opatreniach
b) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – máj 2015
c)  Informácia o uzatvorení zmluvy o prevode akcií emitentov Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s. a Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s., ktorých majiteľom je Trnavský samosprávny kraj a o prebiehajúcich krokoch
d) Informácia – Úctovná závierka NADÁCIE DAR za rok 2014
e) Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 2. polrok 2015
f) Informácia o výjazdovom rokovaní vlády SR v Špačinciach
g) Informácia o vplyve bezplatného cestovného v železničnej doprave na prímestskú autobusovú dopravu v TTSK – analýza
h) Informácia o príprave transformácie organizácie Správa a údržba ciest TTSK
i) Informácia – Ekologický čin roka
j) Informácia o vstupe nových členov do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh
k) Informácia o výsledku administratívnej kontroly Žiadosti o platbu č. 21120120017311 k projektu „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK“
l) Informácia – vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na implementáciu projektov v rámci Regionálneho operačného programu
m) Informácia o aktuálnom stave realizácie projektov na spracovanie strategických dokumentov TTSK v rámci Regionálneho operačného programu
n) Informácia o aktuálnom stave v implementácii investičných projektov Trnavského samosprávneho kraja realizovaných v rámci Regionálneho operačného programu
o) Informácia o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EÚ
p) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK (ku dňu 15.05.2015)
q) Informácia o podujatí Trienále plagátu Trnava 2015
r) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od apríla 2015 do augusta 2015
s) Informácia o možnej zmene zriaďovateľa Strednej odbornej školy polytechnickej, Koniarekova 17, Trnava
t) Informácia o priebehu rokovaní s budúcimi poskytovateľmi nového investičného úveru v rokoch 2015 – 2020
u) Informácia o súčasnom stave priebehu sťahovania Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany do priestorov Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany
12. Rôzne
13. Interpelácie

Reklama

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský, Foto: TTSK

Populárne články