Úvod Blogy Čo ste /sme/ sa s koňom zrazili? – pokračovanie ...

Čo ste /sme/ sa s koňom zrazili? – pokračovanie … alebo „oprava“ chladenia ZŠ z pohľadu poslanca, ktorý zrážke unikol, ale jej nezabránil

5
ZDIELAŤ
REKLAMA
Mestska zahrada

Dnes mi v mailovej schránke pristálo upozornenie na blog p. Chudého v „Radnica informuje bez mejkapu“ s výstižným hore uvedeným  názvom. http://radnica-informuje.blogspot.sk/2015/06/co-ste-sa-s-konom-zrazili.html

V duchu som sa vrátil k rokovaniu MsZ vo štvrtok 28. mája v ktorom zastupiteľstvo rozhodlo o oprave chladenia ZŠ za 120 tisíc €, ba dokonca som si našiel na http://www.piestanytv.sk/ priebeh rokovania o tomto bode a musím konštatovať to isté, čo p. Chudý v jeho príspevku: “Naozaj sme sa asi zrazili s koňom“. Nielen to, že návrh na zmenu rozpočtu nebol prerokovaný v komisiách MsZ a samotná mestská rada rokovala o tejto významnej zmene v prestávke rokovania MsZ, ale hlavne fakt,  že prevažná väčšina poslancov schválila úhradu rekonštrukcie chladenie ZŠ iba na základe správy – Zápisu z obhliadky  firmy Frost – service s.r.o., ktorá bez jediného meracieho protokolu a bez jedinej revíznej správy  konštatuje havarijný stav technológie chladenia a navrhuje vymeniť technologické časti chladiaceho systému za 120 tisíc €.

REKLAMA
ON Semi 1
ON Semi3
ON Semi 2

Márna bola  snaha malej skupinky poslancov vynútiť si posúdenie skutkového stavu chladenia minimálne  ďalším skutočne nezávislým odborníkom  a počkať na jeho  správu. Boli sme umlčaní rečami o dôvere a nedôvere  a o odbornosti firmy FROST-service, ktorá sa o chladenie na zimáku stará už takmer 10 rokov a najlepšie vie, čo tam treba vymeniť. Hm… dokonca som schytal od pána poslanca Klapicu odpoveď, že predsa musím dôverovať vlastnej žene, keď mi povie, že má pokazené auto a nemusím si to ísť dať verifikovať do ďalšieho servisu. Nuž, akosi mi to prirovnanie nejde z mysle. Nielenže pokrivkáva  vo význame, ale ešte sme asi ďaleko od doby keď budú vzťahy medzi  mestom a ŠHK37 na úrovni vzťahov v rodine… alebo, že by som sa mýlil a vzťahy sú už natoľko dôveryhodné , že o tom čo navrhne vedenie ŠHK 37  17 poslancov  z  21 nepochybuje? Tak totiž skončilo  hlasovanie č. 11 o zmene rozpočtu o presune 120-tis.  na rekonštrukciu chladenia zimného štadióna. 17 poslancov za, 3 sa zdržali a ja ako „ Sám vojak v poli“ som bol proti.

Ďalší pozoruhodný až podivný fakt tohto rozhodnutia je , že vlastne nemôže ísť o „opravu“ chladenia, pretože mesto nemá žiadne voľné bežné – prevádzkové  prostriedky v rozpočte na tento rok a preto sa siaha na úverové zdroje. Zrušia sa niektoré položky z ktorých sa plánovalo napr. rekonštruovať námestie SNP a rekultivovať základnú školu  na Trajane a tieto peniažky sa presunú na novovytvorenú položku Zimný štadión – rekonštrukcia chladiaceho zariadenia.

A JE TO!!! Sám pán kontrolór našiel skulinku ako obísť zákon,  ktorý hovorí, že kapitálové prostriedky môžu ísť iba do takej investície, ktorá prináša kvalitatívnu zmenu, alebo  zmenu technických parametrov už existujúceho a navrhol zakúpiť kompresor vyššieho výkonu ako stávajúci. HURÁ!!!… a opäť sme nad tým vyhrali. Hm… iba na okraj: neviem, neviem, či sa zmení kvalita ľadu, keď bude v strojovni kompresor väčšieho výkonu… myslím že nezmení, ale na obídenie zákona to zrejme bude stačiť….. a bodka.

V článku p. Chudého je tiež uvedený ďalší závažný fakt, ktorý sa týka zmluvy mesta o nájme zimáku pre ŠHK 37. Snažil som sa dopátrať k bodu v  základnej zmluve o nájme medzi mestom/ prenajímateľ/ a ŠHK37 / nájomca/ v ktorom  by malo byť zakotvené, kto je vlastne zodpovedný za technický stav technológie chladenia a čo môže nájomca od prenajímateľa požadovať. Najskôr mi však dovoľte krátku genézu  toho ako vlastne a za akých podmienok vznikla  základná zmluva o nájme zimného štadióna  pre ŠHK37. Jeden z mojich priateľov si dal tú námahu  ,  pozrel sa do kroniky Piešťan a okrem iného našiel v nej tieto skutočnosti, ktoré sa týkajú zimného štadióna . Z kroniky preto vyberám:

Zimný štadión v Piešťanoch

V 1. etape rekonštrukcie zimného štadióna v roku 2000 sa realizovala obnova ľadovej plochy a strojovne. Prikročilo sa k zásadnej rekonštrukcii chladiaceho systému, ktorý už nebol dostatočne bezpečný pre svoje okolie (preto sa zmenil systém priameho chladenia na nepriame a tým veľkosť náplne chladiaceho média – čpavku výrazne poklesla). Náklady mesta na túto rekonštrukciu boli 15,5 mil. Sk.

V Piešťanoch sa v apríli 2002 uskutočnia Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov. Bolo preto treba pristúpiť k 2. etape rekonštrukčných prác na štadióne, pretože po technickej stránke ešte stále nespĺňal podmienky na usporiadanie tohto šampionátu.

Primátor mesta Ing. J. Csontos požiadal v máji 2001 ministra školstva SR M. Ftáčnika o štátnu dotáciu na ďalšie úpravy štadióna. Mesto Piešťany potom dostalo dotáciu 10 mil. Sk zo Štátneho fondu telesnej kultúry SR. V júli 2001 uskutočnila piešťanská stavebná firma Raving, s.r.o. rekonštrukciu striedačiek a prístupového tunelu, tiež bola uskutočnená úplná rekonštrukcia a výstavba ďalších šatní. Poskytnutá finančná dotácia však nepostačovala, bola treba urobiť aj rekonštrukciu osvetlenia ľadovej plochy, aby sa umožnili prenosy televízie a súčasne znížila energetická náročnosť osvetlenia z 280 kW na 84 kW. Za tým účelom v októbri 2001 rokovala prednostka MsÚ Mgr. I. Drlíková so zástupcami Štátneho fondu telesnej kultúry SR o poskytnutí ďalšej dotácie (bolo ešte potrebných cca 6 mil. Sk) na ukončenie rekonštrukčných prác, aby v budúcom roku 2002 bol štadión pripravený na usporiadanie spomínaných majstrovstiev sveta.

Z  genézy vyplýva, že v roku 2002, bol zimný štadión v Piešťanoch v dobrom technickom stave a nielen mesto, ale i štát investoval do jeho rekonštrukcie pomerne značnú čiastku peňazí. O necelé štyri roky vzniká však „Základná zmluva medzi mestom a ŠHK37/ máj 2006/ a uvádza sa v nej okrem iného, že predmetom nájmu je aj strojovňa    chladenia a že zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude vykonávať údržbu a opravy predmetu nájmu  a uhrádzať náklady s tým spojené. Nájomca je povinný tieto náklady evidovať a uplatňovať si ich vo svojom účtovníctve. Vložené investície, na ktorých sa zmluvné strany dohodli  si môže nájomca viesť vo svojom majetku a odpisovať podľa platných odpisových pravidiel.

Z uvedeného jasne vyplýva, že nájomca mal a má vytvorené nadštandardné podmienky nájmu, pretože mesto prenajalo celý zimák za symbolických 1000Sk a dokonca sa zaviazalo platiť za nájomcu pomerne veľkú sumu za energie / 150 tisíc € ročne a v roku 2014 dokonca takmer 190 tisíc €/ a to všetko pre podporu rozvoja hokeja v meste. Nájomca predmet nájmu zhodnocoval rôznymi prístavbami a rekonštrukciami, ktoré slúžili v prevažnej miere  jeho podnikateľskej činnosti v uvedených priestoroch, avšak k tomu  čo je na zimnom štadióne to najdôležitejšie asi nevenoval dostatočnú pozornosť, pretože teraz  žiada  mesto aby zaplatilo 120-tisícovú rekonštrukciu technológie chladenia.  Argumentácia , že ak prenajímateľ t.j. mesto nevykoná potrebnú rekonštrukciu, stane sa predmet nájmu nespôsobilý na zmluvne dojednané užívanie a nájomca  podľa §9 ods.3 zákona 116/1990 môže dať výpoveď z nájmu je z právneho hľadiska neobhájiteľná, pretože aj strojovňa chladenia bola a je predmetom nájmu a nebolo dohodnuté, že by sa v priebehu nájmu prenajímateľ zaviazal opravu, alebo rekonštrukciu chladenia uskutočniť.

V tejto súvislosti ma napadlo jedno priliehavé prirovnanie z motoristickej branže. Nájomca – ŠHK 37 mi pripadá ako  niekto kto si kúpi /alebo dlhodobo prenajme/ luxusný Rolls Royce,  opraví prepychovo  jeho interiér, pričom zabúda na to, že tento veterán má poškodený motor s ktorým nevyjde ani z garáže.

A ešte jeden argument v poznámke p. Chudého je dôležitý.  Mesto nie je platcom DPH a tak za rekonštrukciu zaplatí o 20 tisíc viac ako by to stálo nájomcu, ktorý nielenže je platcom DPH ale má zmluvne dohodnuté, že akékoľvek opravy sú jeho oprávneným nákladom ………….. a ak to bude investícia môže si ju účtovať v majetku a odpisovať…….

Na záver by som upriamil Vašu pozornosť ešte na jeden mail, ktorý pristál včera v mojej mailovej schránke. Je to úvaha p. Záňa, ktorého som chcel požiadať o uverejnenie jeho textu v plnom znení, ale keďže ho medzičasom zverejnil na webe tak pripájam naň iba link: http://radnica-informuje.blogspot.sk/2015/06/zimny-stadion-pyta.html. Opäť mi nezostáva nič iné iba s pánom Záňom súhlasiť. Na stretnutí s p. Lušnákom  na zimnom štadióne som bol  a položil som mu priamo otázku o jeho  odkúpení. Reagoval záporne, ba až podráždene, oháňajúc sa podporou hokeja v meste a porovnaním podpory v iných mestách a tým, akú výhodnú zmluvu má mesto s ŠHK 37 a koľko on dopláca na prevádzku štadióna a pod. Nemal som a nemám podklady k tomu aby som mu fundovane oponoval, pretože i keď v zmysle zmluvy má nájomca povinnosť dokladovať mestu príjmy z podnikania v predmete nájmu, celá kontrolná činnosť sa eliminuje na prítomnosť jedného z poslancov v dozornej rade/DR/  ŠHK 37. Predsedom DR je už zrejme dlhší čas pani poslankyňa Babičová, ktorá je podľa všetkého s výkazníctvom ŠHK spokojná a okrem toho je podporovateľkou úhrady čohokoľvek, čo si tento športový kolektív od mesta zažiada.

Áno p. Záň máte svätú pravdu.  Zimný štadión  i letisko sú „čierne diery“ mesta a pokiaľ sa ich nezbavíme budú neustále zaťažovať mestský rozpočet a pod rôznymi zámienkami pýtať peniaze na svoju existenciu. Tu neobstoja žiadne argumenty o podpore športu, pretože na území mesta je viac ako dosť „podvyživených“ športových klubov, ktoré za zlomok podpory, akej sa dostáva od mesta práve hokeju preukazujú vynikajúce výsledky a tým dokazujú svoju opodstatnenosť.

A úplne záverom ešte toľko, že MsZ na májovom zasadaní ešte raz rokovalo o podpore hokeja v meste a to v súvislosti s výstavbou tréningovej hokejovej haly, ale o tom snáď až nabudúce.

 Ján Jánošík, poslanec MsZ

REKLAMA

5 KOMENTÁRE/OV

  1. Absolútne súhlasím s názorom pána Jánošíka. Pozerajúc cez prizmu tvrdej reality, som dnes presvedčený, že dotačný milión od úradu vlády zrejme pôjde do Senca, kde už majú hotový projekt a tieto peniaze prisľúbené. Takže nové chladenie za dotačné financie, ktoré by malo slúžiť pre obe haly je vo hviezdach. 120 tisíc na opravu dnes má poslúžiť na jednu sezónu a potom je potrebná kompletná rekonštrukcia za 800 tisíc. Tieto peniaze by mali byť z nejakého úveru, ktorý bude samozrejme úročený. Ďalej tu máme v blogu spomínané ročné úhrady za energie. Takže koľko bude stáť hokej v nasledujúcich 5-tich rokoch???? S energiami a investíciami mi to vychádza do 2 miliónov ewri. A rozprávke o tom, že nové chladenie zníži spotrebu energie na polovicu neverím, lebo som tak trochu z príbuznej brandže a perpetum mobile ešte nikto nevymyslel.

  2. Na taký kvázi odborný a kompetentný paškvil, aký nám tu vyplodil pán Jánošík (pravdepodobne v spolupráci s patologicky známym antihokejovým partizánom p. Chudým) sa nedá ani nejako bližšie rozpisovať. Snáď len že ku fyzickej zrážke s koňom a pánom poslancom naozaj reálne došlo…
    Škoda pán Jánošík, že ste sa nedržali kopyta a nevenujete sa naďalej žiarovkám, žiarivkám, elektroinštalácii a iným podobným záležitostiam (viď poučný článok v Piešťanskom týždni ohľadom prác na osvetlení Kolonádneho mosta), to Vám išlo určite lepšie, ako Vaše trápenie sa ( a tým aj trápenie občanov sa s Vami) v poslaneckej lavici…
    Mimochodom, odkaz na Váš hore uvedený blog je rozposielaný mnohým občanom mesta (nielen športovým a hokejovým fanúšikom), aby vedeli, aký človek už po ďalších voľbách do MsZ nemôže sedieť v zastupiteľstve…

  3. Vážený pán Tomas PN. Čakal som takú reakciu od niektorých dávnejšie s koňom zrazených ľudí. Za svojim názorom si stojím a na rozdiel od Vás sa neskrývam za pseudonym…. Je mi úplne jedno, čo si myslí fanúšik hokeja o mne ……… Ale pán Tomas PN neustále možnosť sponzorsky chladenie na zimáku podporiť, alebo aj celé uhradiť ……A o tom kto bude alebo nebude sedieť v zastupiteľstve nerozhodujú chvalabohu iba fanúšikovia hokeja, ale aj ľudia, ktorí podstatne viac potrebujú pomoc mesta ako ŠHK37…Pekný večer Vám prajem.

  4. Pán Jánošík. Ja nie som „len nejaký fanúšik hokeja“. V prvom rade som občanom tohto mesta, tak ako aj ten, kto fandí vodnému pólu, ako ten čo si rád pozrie basketbal alebo ten, čo sa rád korčuľuje po hrádzi alebo len tak sedí v mestskom parku. Vaša veta „Je mi úplne jedno, čo si myslí fanúšik hokeja o mne“ sa teda dá vysvetliť „Je mi úplne jedno, čo si myslí občan Piešťan o mne“… vďaka teda za úprimnosť.

  5. Presne o tom som písal v inom článku.Pán Jánošík viete to určite lepšie ktoré z detí poslancov hrávajú hokej takže určite nebudú proti hlavne aby si vyriešili svoje problémy.A na tému odkúpenia prosím Vás veď toto je klasické “ slovenské podnikanie“ za cudzie/štátne/ naše a ešte sa tvárime ako neskutočný podnikatelia ktorí akurát často balancujú na hrane zákona a len špekulujú ako nájsť nejakú tu skulinku a takých „súkromných subjektov“ podnikajúcich za štátne/naše by sa našlo.Nič nové ,lepšie to nebude špekulanti si už vychovali nástupcov.

NAPÍSAŤ KOMENTÁR