Úvod Blogy Čo ste /sme/ sa s koňom zrazili? – pokračovanie ...

Čo ste /sme/ sa s koňom zrazili? – pokračovanie … alebo „oprava“ chladenia ZŠ z pohľadu poslanca, ktorý zrážke unikol, ale jej nezabránil

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Dnes mi v mailovej schránke pristálo upozornenie na blog p. Chudého v „Radnica informuje bez mejkapu“ s výstižným hore uvedeným  názvom. http://radnica-informuje.blogspot.sk/2015/06/co-ste-sa-s-konom-zrazili.html

V duchu som sa vrátil k rokovaniu MsZ vo štvrtok 28. mája v ktorom zastupiteľstvo rozhodlo o oprave chladenia ZŠ za 120 tisíc €, ba dokonca som si našiel na http://www.piestanytv.sk/ priebeh rokovania o tomto bode a musím konštatovať to isté, čo p. Chudý v jeho príspevku: “Naozaj sme sa asi zrazili s koňom“. Nielen to, že návrh na zmenu rozpočtu nebol prerokovaný v komisiách MsZ a samotná mestská rada rokovala o tejto významnej zmene v prestávke rokovania MsZ, ale hlavne fakt,  že prevažná väčšina poslancov schválila úhradu rekonštrukcie chladenie ZŠ iba na základe správy – Zápisu z obhliadky  firmy Frost – service s.r.o., ktorá bez jediného meracieho protokolu a bez jedinej revíznej správy  konštatuje havarijný stav technológie chladenia a navrhuje vymeniť technologické časti chladiaceho systému za 120 tisíc € arial unicode ms.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Márna bola  snaha malej skupinky poslancov vynútiť si posúdenie skutkového stavu chladenia minimálne  ďalším skutočne nezávislým odborníkom  a počkať na jeho  správu. Boli sme umlčaní rečami o dôvere a nedôvere  a o odbornosti firmy FROST-service, ktorá sa o chladenie na zimáku stará už takmer 10 rokov a najlepšie vie, čo tam treba vymeniť. Hm… dokonca som schytal od pána poslanca Klapicu odpoveď, že predsa musím dôverovať vlastnej žene, keď mi povie, že má pokazené auto a nemusím si to ísť dať verifikovať do ďalšieho servisu. Nuž, akosi mi to prirovnanie nejde z mysle. Nielenže pokrivkáva  vo význame, ale ešte sme asi ďaleko od doby keď budú vzťahy medzi  mestom a ŠHK37 na úrovni vzťahov v rodine… alebo, že by som sa mýlil a vzťahy sú už natoľko dôveryhodné , že o tom čo navrhne vedenie ŠHK 37  17 poslancov  z  21 nepochybuje Vegas 13? Tak totiž skončilo  hlasovanie č. 11 o zmene rozpočtu o presune 120-tis.  na rekonštrukciu chladenia zimného štadióna. 17 poslancov za, 3 sa zdržali a ja ako „ Sám vojak v poli“ som bol proti.

Ďalší pozoruhodný až podivný fakt tohto rozhodnutia je , že vlastne nemôže ísť o „opravu“ chladenia, pretože mesto nemá žiadne voľné bežné – prevádzkové  prostriedky v rozpočte na tento rok a preto sa siaha na úverové zdroje. Zrušia sa niektoré položky z ktorých sa plánovalo napr. rekonštruovať námestie SNP a rekultivovať základnú školu  na Trajane a tieto peniažky sa presunú na novovytvorenú položku Zimný štadión – rekonštrukcia chladiaceho zariadenia.

A JE TO!!! Sám pán kontrolór našiel skulinku ako obísť zákon,  ktorý hovorí, že kapitálové prostriedky môžu ísť iba do takej investície, ktorá prináša kvalitatívnu zmenu, alebo  zmenu technických parametrov už existujúceho a navrhol zakúpiť kompresor vyššieho výkonu ako stávajúci raw material. HURÁ!!!… a opäť sme nad tým vyhrali. Hm… iba na okraj: neviem, neviem, či sa zmení kvalita ľadu, keď bude v strojovni kompresor väčšieho výkonu… myslím že nezmení, ale na obídenie zákona to zrejme bude stačiť….. a bodka.

V článku p. Chudého je tiež uvedený ďalší závažný fakt, ktorý sa týka zmluvy mesta o nájme zimáku pre ŠHK 37. Snažil som sa dopátrať k bodu v  základnej zmluve o nájme medzi mestom/ prenajímateľ/ a ŠHK37 / nájomca/ v ktorom  by malo byť zakotvené, kto je vlastne zodpovedný za technický stav technológie chladenia a čo môže nájomca od prenajímateľa požadovať. Najskôr mi však dovoľte krátku genézu  toho ako vlastne a za akých podmienok vznikla  základná zmluva o nájme zimného štadióna  pre ŠHK37 Download the deleted video from YouTube. Jeden z mojich priateľov si dal tú námahu  ,  pozrel sa do kroniky Piešťan a okrem iného našiel v nej tieto skutočnosti, ktoré sa týkajú zimného štadióna . Z kroniky preto vyberám:

Zimný štadión v Piešťanoch

V 1. etape rekonštrukcie zimného štadióna v roku 2000 sa realizovala obnova ľadovej plochy a strojovne. Prikročilo sa k zásadnej rekonštrukcii chladiaceho systému, ktorý už nebol dostatočne bezpečný pre svoje okolie (preto sa zmenil systém priameho chladenia na nepriame a tým veľkosť náplne chladiaceho média – čpavku výrazne poklesla). Náklady mesta na túto rekonštrukciu boli 15,5 mil. Sk.

V Piešťanoch sa v apríli 2002 uskutočnia Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 심슨 더무비 다운로드. Bolo preto treba pristúpiť k 2. etape rekonštrukčných prác na štadióne, pretože po technickej stránke ešte stále nespĺňal podmienky na usporiadanie tohto šampionátu.

Primátor mesta Ing. J. Csontos požiadal v máji 2001 ministra školstva SR M. Ftáčnika o štátnu dotáciu na ďalšie úpravy štadióna. Mesto Piešťany potom dostalo dotáciu 10 mil. Sk zo Štátneho fondu telesnej kultúry SR. V júli 2001 uskutočnila piešťanská stavebná firma Raving, s.r.o. rekonštrukciu striedačiek a prístupového tunelu, tiež bola uskutočnená úplná rekonštrukcia a výstavba ďalších šatní. Poskytnutá finančná dotácia však nepostačovala, bola treba urobiť aj rekonštrukciu osvetlenia ľadovej plochy, aby sa umožnili prenosy televízie a súčasne znížila energetická náročnosť osvetlenia z 280 kW na 84 kW fusion 360. Za tým účelom v októbri 2001 rokovala prednostka MsÚ Mgr. I. Drlíková so zástupcami Štátneho fondu telesnej kultúry SR o poskytnutí ďalšej dotácie (bolo ešte potrebných cca 6 mil. Sk) na ukončenie rekonštrukčných prác, aby v budúcom roku 2002 bol štadión pripravený na usporiadanie spomínaných majstrovstiev sveta.

Z  genézy vyplýva, že v roku 2002, bol zimný štadión v Piešťanoch v dobrom technickom stave a nielen mesto, ale i štát investoval do jeho rekonštrukcie pomerne značnú čiastku peňazí. O necelé štyri roky vzniká však „Základná zmluva medzi mestom a ŠHK37/ máj 2006/ a uvádza sa v nej okrem iného, že predmetom nájmu je aj strojovňa    chladenia a že zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude vykonávať údržbu a opravy predmetu nájmu  a uhrádzať náklady s tým spojené shapes. Nájomca je povinný tieto náklady evidovať a uplatňovať si ich vo svojom účtovníctve. Vložené investície, na ktorých sa zmluvné strany dohodli  si môže nájomca viesť vo svojom majetku a odpisovať podľa platných odpisových pravidiel.

Z uvedeného jasne vyplýva, že nájomca mal a má vytvorené nadštandardné podmienky nájmu, pretože mesto prenajalo celý zimák za symbolických 1000Sk a dokonca sa zaviazalo platiť za nájomcu pomerne veľkú sumu za energie / 150 tisíc € ročne a v roku 2014 dokonca takmer 190 tisíc €/ a to všetko pre podporu rozvoja hokeja v meste. Nájomca predmet nájmu zhodnocoval rôznymi prístavbami a rekonštrukciami, ktoré slúžili v prevažnej miere  jeho podnikateľskej činnosti v uvedených priestoroch, avšak k tomu  čo je na zimnom štadióne to najdôležitejšie asi nevenoval dostatočnú pozornosť, pretože teraz  žiada  mesto aby zaplatilo 120-tisícovú rekonštrukciu technológie chladenia.  Argumentácia , že ak prenajímateľ t.j. mesto nevykoná potrebnú rekonštrukciu, stane sa predmet nájmu nespôsobilý na zmluvne dojednané užívanie a nájomca  podľa §9 ods.3 zákona 116/1990 môže dať výpoveď z nájmu je z právneho hľadiska neobhájiteľná, pretože aj strojovňa chladenia bola a je predmetom nájmu a nebolo dohodnuté, že by sa v priebehu nájmu prenajímateľ zaviazal opravu, alebo rekonštrukciu chladenia uskutočniť 두시탈출 컬투쇼 다운로드.

V tejto súvislosti ma napadlo jedno priliehavé prirovnanie z motoristickej branže. Nájomca – ŠHK 37 mi pripadá ako  niekto kto si kúpi /alebo dlhodobo prenajme/ luxusný Rolls Royce,  opraví prepychovo  jeho interiér, pričom zabúda na to, že tento veterán má poškodený motor s ktorým nevyjde ani z garáže.

A ešte jeden argument v poznámke p. Chudého je dôležitý.  Mesto nie je platcom DPH a tak za rekonštrukciu zaplatí o 20 tisíc viac ako by to stálo nájomcu, ktorý nielenže je platcom DPH ale má zmluvne dohodnuté, že akékoľvek opravy sú jeho oprávneným nákladom ………….. a ak to bude investícia môže si ju účtovať v majetku a odpisovať…….

Na záver by som upriamil Vašu pozornosť ešte na jeden mail, ktorý pristál včera v mojej mailovej schránke. Je to úvaha p. Záňa, ktorého som chcel požiadať o uverejnenie jeho textu v plnom znení, ale keďže ho medzičasom zverejnil na webe tak pripájam naň iba link: http://radnica-informuje.blogspot.sk/2015/06/zimny-stadion-pyta.html Windows 10 trial. Opäť mi nezostáva nič iné iba s pánom Záňom súhlasiť. Na stretnutí s p. Lušnákom  na zimnom štadióne som bol  a položil som mu priamo otázku o jeho  odkúpení. Reagoval záporne, ba až podráždene, oháňajúc sa podporou hokeja v meste a porovnaním podpory v iných mestách a tým, akú výhodnú zmluvu má mesto s ŠHK 37 a koľko on dopláca na prevádzku štadióna a pod. Nemal som a nemám podklady k tomu aby som mu fundovane oponoval, pretože i keď v zmysle zmluvy má nájomca povinnosť dokladovať mestu príjmy z podnikania v predmete nájmu, celá kontrolná činnosť sa eliminuje na prítomnosť jedného z poslancov v dozornej rade/DR/  ŠHK 37. Predsedom DR je už zrejme dlhší čas pani poslankyňa Babičová, ktorá je podľa všetkého s výkazníctvom ŠHK spokojná a okrem toho je podporovateľkou úhrady čohokoľvek, čo si tento športový kolektív od mesta zažiada free horoscopes.

Áno p. Záň máte svätú pravdu.  Zimný štadión  i letisko sú „čierne diery“ mesta a pokiaľ sa ich nezbavíme budú neustále zaťažovať mestský rozpočet a pod rôznymi zámienkami pýtať peniaze na svoju existenciu. Tu neobstoja žiadne argumenty o podpore športu, pretože na území mesta je viac ako dosť „podvyživených“ športových klubov, ktoré za zlomok podpory, akej sa dostáva od mesta práve hokeju preukazujú vynikajúce výsledky a tým dokazujú svoju opodstatnenosť.

A úplne záverom ešte toľko, že MsZ na májovom zasadaní ešte raz rokovalo o podpore hokeja v meste a to v súvislosti s výstavbou tréningovej hokejovej haly, ale o tom snáď až nabudúce.

 Ján Jánošík, poslanec MsZ

REKLAMA