Connect with us

Blogy

Výjazdové zasadnutie v Gabčíkove nebude

Published

on

Reklama

Na stredu 11. júna bolo naplánované 4. zasadnutie Trnavského samosprávneho kraja tentokrát netradične v Gabčíkove. Avšak kvôli tragickým udalostiam z minulého týždňa ho p. Mikuš zrušil, takže sa bude konať v stredu v Trnave o 10. hodine. Schvaľovať sa budú pridelené dotácie, na poslednú chvíľu bol stiahnutý bod s ďalšími informáciami ohľadne nemocníc v Dunajskej Strede a v Galante, budú sa prijímať návrhy na nominácie členov do regionálnych rozvojových agentúr a klastrov.

Reklama

Reklama

heaven rest

[singlepic id=52041 w=320 h=240 float=right]Pre nás v Piešťanoch sú zaujímavé asi len body týkajúce sa prerozdelených dotácií. Riešenie citlivej problematiky Krajinského mostu nie je v programe ani spomenuté. Ale som rád, že aspoň moja požiadavka na vytvorenie info stránky bola zrealizovaná http://www.trnava-vuc.sk/sk/krajinsky-most .

Reklama

Program v bodoch:

1. Kontrola plnenia uznesení z  3. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2.
Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2013
3.
Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 2. polrok 2014
4. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok Trnavského samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
5. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 18. kola obchodnej verejnej súťaže
6.
Predaj pozemku parc.č. 176/3 o výmere 88 m2 v k. ú. Križovany nad Dudváhom, kupujúcemu Obci Križovany nad Dudváhom
7.
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške ½ k pozemkom v k. ú. Radošovce v celkovej výmere 997 m2 kupujúcemu Madákovi Antonovi
8.
Prevod cestného telesa rozšírenej časti cesty č. II/500 v k.ú. Senica do vlastníctva  TTSK
9. Zverenie majetku do správy organizácie Správa a údržba ciest TTSK
10. Zmena uznesenia č. 41/2014/03 zo dňa 9.4.2014 – predaj pozemku parc.č. 362/14 o výmere 87 m2  v  k.ú. Veľké Kostoľany
11. Zámer vstupu strategického partnera pre Nemocnicu s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. a Nemocnicu s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., v ktorých je TTSK majoritným akcionárom
12. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 1/2014 „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2014“
13. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 2/2014 „Podpora mládežníckych aktivít na rok 2014“
14. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 3/2014 „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“
15.
Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 4/2014 „Podpora zdravia a prevencia chorôb v  TTSK“
16.
Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 5/2014 „Podpora športových aktivít pre  všetkých na rok 2014“
17.
Návrh nominácie členov do orgánov regionálnych rozvojových agentúr a klastrov, v ktorých je TTSK členom
18. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.545/2005 Z.z.
19. Informácie
a)      Informácia o úprave rozpočtu TTSK č. 1/2014
b)     
Informácia o priebehu prvého kola dražby na predaj stavby Hotel Branč (Senica) v rámci konkurzného konania úpadcu Realitný fond Hniezdne, s.r.o.
c)     
Informácia o kontrolách vykonaných Najvyšším kontrolným úradom SR  v kontrolovaných  subjektoch Mestské kultúrne stredisko Dunajská Streda, Obec Vojka nad Dunajom, Otvorená náruč n.o., SMS TTSK s.r.o. a Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji
d)     
Informácia – Prehľad finančných prostriedkov poskytnutých školám v  II. a III. volebnom období (bežné výdavky)
e)     
Informácia – Prehľad finančných prostriedkov poskytnutých školám v  II. a III. volebnom období (kapitálové výdavky)
f)       
Informácia o VIII. Župnej olympiáde stredoškolskej mládeže 2014
g)     
Informácia o odovzdávaní ocenení pracovníkom v rezorte kultúry pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí
h)     
Informácia o odovzdávaní ocenení zdravotníckym pracovníkom
i)       
Informácia – Stratégia budovania cyklotrás v Trnavskom samosprávnom kraji
j)       
Informácia o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti o NFP v rámci programov EÚ
k)     
Informácia o projektoch a projektových zámeroch Úradu TTSK a OvZP (ku dňu 15.05.2014)
l)       
Informácia k Správe z vládneho auditu č. A531 K3461 a k Zápisu z overenia splnenia opatrení k vládnym auditom č. A462, č. A332 a č. A271
m)   
Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od apríla 2014 do augusta 2014
20. Rôzne
a) Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja
21. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, alebo k spôsobu fungovania samosprávneho kraja, jeho financovania a zodpovedností, či by chcel dať nejaký podnet, presadiť niečo týkajúce sa kraja, alebo sa len „posťažovať“ (aj to môže pomôcť aspoň lokalizovať problém), tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140. Osobný kontakt by som navrhoval napríklad každý štvrtok o 20 hod. v Žiwlli, kde by sme mohli po dohode dané stretnutia pripraviť aj tematicky.

Zastupiteľstvo je odvodené od slova zastupovať, a preto chcem poznať aj Váš názor – hlas ľudu.

Autor: Jozef Drahovský Foto: archív TTSK

Populárne články