Connect with us

Blogy

Investície, dotácie aj predaj majetku na programe Zasadania TTSK

Published

on

Reklama

V stredu 13. apríla o 13-tej hodine začne zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Prejednávať a schvaľovať sa bude investičné činnosť do ciest a mostov, ako aj dotácie do jednotlivých oblastí podľa výziev. Poslanci vyhodnotia a schvália aj predaj majetku na základe vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže

Pre Piešťany je závažná a dôležitá určite práve informácia, že pri odpredaji majetku sa do súťaže zapojila spoločnosť Technik Slovakia, s.r.o. s majiteľom z Ratnoviec, ktorá má záujem o budovu objektu Figaro na Kollárovej ulici a chce tam vybudovať centrum výskumu a vývoja nekonvenčných el. pohonov. Na tom by nebolo nič zvláštneho, len ponúknutá cena je len 11,7 % zo znaleckého posudku, a preto komisia hospodárenia a nakladania s majetkom neodporučila tento predaj schváliť a bude opätovne tento objekt zaradený do ponuky na predaj. A práve Mesto Piešťany malo rokovať s TTSK ohľadne týchto objektov pre využitie základnej umeleckej školy. V akom štádiu sú tieto rokovania momentálne neviem.

Reklama

Dotácie do oblastí kultúry, športu, sociálnych vecí, zdravotníctva a mládeže budú ako každý rok rozdelené rovnomerne medzi jednotlivé okresy kraja a tento rok boli oproti minulému mierne navýšené. Čo sa týka informácie o plánovaných rekonštrukciách ciest a mostov v Piešťanoch ma prekvapila informácia, že spodná časť Krajinského mostu, napriek v minulom roku avizovanej rekonštrukcii pre rok 2016, nie je zahrnutý v pláne na tento rok. Okres Piešťany má podľa návrhu zasiahnuť len rekonštrukcia časti horského prechodu Havran, časť cesty na Banke a 300 m Krajinskej cesty.

Celý program:

Reklama

1. Kontrola plnenia uznesení z 15. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Zásady kontrolnej činnosti Trnavského samosprávneho kraja
3. Vyhodnotenie 23. kola obchodnej verejnej sútaže na predaj prebytočného nehnuteľného majetku TTSK
4. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 24. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
5. Návrh na kúpu nehnuteľností v k.ú. Okoč do vlastníctva TTSK za účelom realizácie projektu „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec“
6. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – Okružná križovatka na Trstínskej ceste v Trnave
7. Prevod stavebného objektu „SO 101 Križovatka cesty II/504 – obslužná komunikácia“  v  k.ú. Biely Kostol a k.ú. Trnava
8. Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 1473/3 s výmerou 15 m2 v k.ú. Veľké Úľany
9. Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 5429/5 s výmerou 138 m2 v k.ú. Veľké Úľany
10. Návrh na zmenu uznesenia č. 508/2008/23 zo dňa 10.12.2008 v znení uznesení č. 654/2009/28 zo dňa 2.9.2009 a č. 715/2013/24 zo dňa 4.9.2013 – Prevod komunikácie a pozemkov v k.ú. Holíč do vlastníctva TTSK
11. Usporiadanie cestnej siete v okrese Galanta
12. Návrh na stanovenie výšky odmien poslancom TTSK v zmysle legislatívnych zmien (zmena Uznesenia č. 13/2014/02 zo dňa 5. februára 2014)
13. Návrh na stanovenie výšky odmeny podpredsedom TTSK v zmysle legislatívnych zmien (zmena Uznesenia č. 09/2014/02 zo dňa 5. februára 2014)
14. Návrh na zmenu zriadovateľa Strednej odbornej školy polytechnickej, Koniarekova 17, Trnava 918 50
15. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 1/2016 „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2016“
16. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 2/2016 „Podpora mládežníckych aktivít na rok 2016“
17. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 3/2016 „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“
18. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 4/2016 „Podpora zdravia a prevencia chorôb v  TTSK“
19. Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č. 5/2016 „Podpora športových aktivít pre  všetkých na rok 2016“
20. Návrh na  zrušenie  uznesenia  Zastupiteľstva, týkajúci sa mimoriadneho  vkladu  Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce  Rába –  Dunaj –  Váh  pre  potreby Strešného projektu  –  Fond  malých  projektov  v  rámci  Programu Interreg V-A Slovenská republika–Maďarsko 2014 – 2020
21. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020
22. Informácia o Integrovanom regionálnom operačnom programe 2014 – 2020 a Regionálnej integrovanej územnej stratégii Trnavského kraja 2014 – 2020

23. Informácie
a) Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 31.12.2015
b) Informácia o celkovej sume dlhu TTSK k 31.12.2015
c) Informácia – Postup pri čerpaní II. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) v roku 2016
d) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – marec 2016
e) Informácia o uskutočnenom školení k novému zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
f) Informácia o rekonštrukcii ciest a mostov vo vlastníctve TTSK
g) Informácia – Aktuálny stav v implementácii investičných projektov Trnavského samosprávneho kraja realizovaných v rámci Regionálneho operačného programu
h) Informácia o pripravovaných projektových zámeroch cezhraničnej spolupráce s investičným zameraním
i) Informácia – Projekt Family net v rámci udržateľnosti
j) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK  a Úradu TTSK (ku dňu 15.03.2016)
k) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od januára 2016 do júna 2016
24. Rôzne
25. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský, Foto: TTSK

Populárne články