Connect with us

Aktuality

Septembrové zasadnutie TTSK aj o počtoch tried

Published

on

TTSK
Reklama

V Trnave sa dnes, teda v stredu 7. septembra, o 13-tej hodine uskutoční zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Schvaľovať sa bude počet tried na ďalší školský rok, upravia sa a doplnia uznesenia a ocenia významné osobnosti kraja. Na záver budú prednesené aj aktuálne informácie.

Pre Piešťany je z tohto programu zaujímavé určenie a schválenie počtu tried prvých ročníkov pre nasledujúci školský rok, ktorý sa začne približne o 12 mesiacov, ale prijímacie pohovory na tieto stredné školy budú samozrejme prebiehať už na jar. Gymnázium Pierra de Coubertina si udržalo požadované 3 triedy a jednu bilinguálnu, SPŠ elektrotechnická a Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera majú zhodne navrhované požadované 4 triedy, avšak SOŠ záhradnícka bude môcť otvoriť len jednu triedu, aj keď žiadala o dve, avšak v tomto školskom roku sa na nej zapísalo len 19 študentov. SOŠ technická žiadala 3 triedy, ale v návrhu sú len 2, a SOŠ obchodu a služieb žiadala 5 tried, ale taktiež jej návrh kráti počet na 4 triedy. Čo sa týka cirkevného Gymnázia sv. Michala Archanjela, tak tu požiadavka jednej triedy je v návrhu anulovaná, keďže nie sú ani v tomto roku žiadni žiaci na tejto škole.

Reklama

Pri oceňovaní najvýznamnejších osobností sa medzi ocenenými objaví aj osobnosť z nášho najbližšieho regiónu – športovec a športový funkcionár RSDr. Anton Javorka, ktorý je navrhnutý na udelenie Ceny TTSK.

V bloku informácií sa objaví aj informácia o pripravovaných projektoch, kde sa vo výhľade rokov 2017 – 2020 nachádza v sekcii IROPu aj rekonštrukcia spodnej časti Krajinského mostu, úseku cesty na Havran ale aj vybudovanie cyklotrasy Piešťany – Vrbové.

Reklama

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 18. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na obdobie október 2016 – marec 2017
3. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 40/2016 o zrušení Školskej jedálne, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda ako súčasť  Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda – Dunaszerdahely
4. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 41/2016 na určovanie poctu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku  2017/2018
5. Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod chodníkmi v k.ú. Sap
6. Návrh na zmenu Uznesenia č. 301/2016/18 Zastupiteľstva TTSK zo dna 20.7.2016 (upresnenie na základe aktuálneho skutkového stavu)
7. Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
8. Dodatok č. 2 k smernici riadenia Úradu TTSK c. 10/2007 – Poriadok odmeňovania zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja
9. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ a návrh na spolufinancovanie projektu „Poznejte přírodní a kulturní dedictví příhraničního regionu v poldru Soutok a podél řeky Moravy“ v rámci programu  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
10. Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK
11. Informácie
a) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2016 č. 2/2016
b) Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.6.2016
c) Informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 30.6.2016
d) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – august 2016
e) Informácia k pripravovaným projektom v rámci Sekcie regionálneho rozvoja
f) Informácia o nákupe techniky pre Správu a údržbu ciest TTSK
g) Informácia o príprave stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja na školský rok 2016/2017
h) Informácia – Analýza súčasného stavu činnosti regionálnych rozvojových agentúr v Trnavskom samosprávnom kraji
i) Informácia o vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
j) Informácia – Zrealizované a pripravované prezentácie Trnavského samosprávneho kraja v rámci činnosti sekcie regionálneho rozvoja
k) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK  a Úradu TTSK (ku dňu 15.08.2016)
l) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od mája 2016 do novembra 2016
12. Rôzne
a) Návrh Dohody o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi Regiónom Kréta a Trnavským samosprávnym krajom
b) Návrh Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Vládou Leningradskej oblasti Ruskej federácie a Trnavským samosprávnym krajom
13. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

-Jozef Drahovský-, ilustr. foto: archív

Populárne články