Connect with us

Aktuality

Samospráva vyzýva občanov, aby uhradili dane a poplatky

Mesto Piešťany vyzvalo na konci novembra svojich dlžníkov, aby zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky. V prípade, že sa tak nestane do konca tohto kalendárneho roka, pristúpi samospráva k ich vymáhaniu v exekučnom konaní.

Published

on

Reklama

Podľa informácií, ktoré odzneli na prerokovaní rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 2024 komisiami mestského zastupiteľstva, ku koncu novembra neuhradili daňovníci približne 200-tisíc eur z poplatku za komunálny odpad a zhruba 400-tisíc eur z dane z nehnuteľností. Po rapídnom zvýšení daní a poplatkov bol tohtoročný predpis na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 167 314 eur a na daň z nehnuteľností stí 3 982 578 eur.

V predošlom roku 2022 samospráva vyrúbila miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 1 830 000 eur a daň z nehnuteľností v sume 3 031 177 eur. Podľa záverečného účtu pre rok 2022 zaplatili daňovníci 1 789 391 eur za komunálny odpad, takže nedoplatok bol 40-tisíc eur a daň z nehnuteľností vo výške 2 989 091 eur, čiže nedoplatok činil 42-tisíc eur. Pri zvyšovaní poplatkov a daní sa ozývali hlasy, že to môže v aktuálnom čase vyššie nedoplatky a že sa nepodarí naplniť plánované výbery. Aký bude záverečný sumár sa verejnosť dozvie pri schvaľovaní záverečného účtu pre rok 2023.

Reklama

Mesto Piešťany vo výzve napísal, že ňou upozorňuje a vyzýva dlžníkov: „Aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Mestu Piešťany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, miestny poplatok za rozvoj). V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené v termíne do 31.12.2023 upozorňujeme, že Mesto Piešťany pristúpi k ich vymáhaniu v exekučnom konaní, čo pre dlžníka bude predstavovať ďalšie výdavky spojené s trovami exekúcie a súdnym poplatkom.“

Samospráva zverejnila tiež telefónne čísla, kde sa môžete informovať o výške dlhu, ktorý voči nej máte:

Reklama

– daň z nehnuteľností, daň za psa: 033/7765485, 7765486, 7765488

– miestny poplatok za komunálne odpady a DSO: 033/7765487

– daň za užívanie verejného priestranstva: 033/7765485

– miestny poplatok za rozvoj 033/7765485, 7765486, 7765488.

-th- Ilustr. foto: -mp-

Populárne články