Connect with us

Aktuality

Primátor nebude presúvať peniaze v rozpočte bez poslancov

Published

on

Reklama

Na poslednom tohtoročnom zasadnutí poslanci prijali okrem iného aj uznesenie, podľa ktorého väčšie presuny peňazí medzi kapitolami rozpočtu, už nebude môcť schváliť primátor bez súhlasu zastupiteľstva. Zmeny rozpočtu, ktoré nemajú vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov alebo takzvané rozpočtové opatrenia, bude môcť úrad a primátor vykonať len do výšky tritisíc eur. Zastupiteľský zbor tak rozhodol na základe podnetu poslankyne Zity Brunckovej (nezávislá – Klub Spoločne Pre Piešťany).

Doteraz mal podľa internej smernice Zásady finančného hospodárenia mesta Piešťany v znení dodatku č. 1, par. 10, bod 4 primátor právo vykonávať zmeny rozpočtu bez obmedzenia ich výšky, pokiaľ sa nezmenila celková suma príjmov a výdavkov. Vo štvrtok 17. decembra aj kvôli výsledkom kontroly, kde sa podľa záverov kontrolóra na úrade preukázalo nehospodárne nakladanie s verejnými financiami, navrhla Zita Bruncková uznesenie na obmedzenie právomocí primátora. Poslanci schválili, že vykonávanie zmien v rozpočte môže primátor podpísať len do limitu tritisíc eur na mesiac. O každom rozpočtovom opatrení zároveň uložili úradu povinnosť, informovať členov mestského zastupiteľstva na najbližšom zasadnutí.

Reklama

Primátor sa obhajoval, že zastupiteľstvo tak bude musieť zasadať každý týždeň, lebo mesačne sa podľa neho vraj robia desiatky rozpočtových opatrení hlavne kvôli školstvu a sociálnym veciam.  Zita Bruncková s ním však nesúhlasila a rázne vyhlásila: „Tritisíc musí stačiť.“ Podľa nej, ak sa presúvajú vyššie sumy alebo robia časté zmeny, znamená to, že rozpočet nie je dobre nastavený.

Rozpočtové opatrenia zaujímali aj poslanca Tomáš Hudcoviča (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany). Podľa materiálu, ktorý dostal z úradu, vraj za prvých desať mesiacov primátor podpísal iba 16 rozpočtových opatrení. Zároveň poukázal na to, že v roku 2014 primátor Cicutto podpísal okolo 140 takýchto presunov, väčšinou v malých sumách, niekedy vo väčších.

Reklama

IMG_2730_resize

„Z toho mi vychádza, že sa nerobia rozpočtové opatrenia a čerpajú sa položky, ktoré nie sú kryté rozpočtom,“ uviedol poslanec. Zároveň dal návrh na uznesenie, aby primátor do 23. decembra tohto roku predložil ich zoznam a zároveň čerpanie jednotlivých položiek rozpočtu poslancom. Miloš Tamajka sa bránil, že pokiaľ vie, podpísal v tomto roku viac ako päťdesiat rozpočtových opatrení.

Zmeny alebo presuny financií v rozpočte, ako aj prámovoci primátora pri nich si podľa zákona o obecnom zriadení a ďalších zákonov o rozpočtových pravidlách určujú mestá samostatne. Napríklad v Galante podľa interných zásad rozpočtové opatrenia v I. polroku vykonáva úrad iba výnimočne a po polročnom prehodnotení ďalšie plánované zmeny predkladá radnica na zaradenie do bežného rozpočtu a schválenie zastupiteľstvu. Právomoc primátora je zároveň obmedzená do výšky 10-tich percent zo schváleného rozpočtu jednotlivého oddielu, skupiny a triedy, ktorej sa zmena týka.

Trenčíne zasa môže hlava mesta od tohto roka presúvať položky v bežných výdavkoch do výšky 500 -tisíc eur ročne, kapitálové výdavky sú obmedzené piatimi percentami. Mesto Pezinok má vo svojej legislatíve stanovené, že rozpočtové opatrenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Na preklenutie časového rozdielu medzi jednotlivými zasadnutiami môže presuny schváliť aj primátor, ale následne o tom informuje poslancov.

-ad-

Populárne články