Úvod Aktuality Poslanci budú rokovať o dotáciách, bazéne, letisku aj autobusoch…

Poslanci budú rokovať o dotáciách, bazéne, letisku aj autobusoch…

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mestských poslancov čaká zajtra, vo štvrtok 26. mája opäť náročné rokovanie až s 30 – bodovým programom. Po preverení plnenia uznesení a vystúpení obyvateľov rozhodnú o dotáciách v siedmich oblastiach, navrhovaných zmenách územného plánu, ale venovať sa budú aj novému nariadeniu o odpadoch, ďalším krokom na oddĺženie Letiska Piešťany či optimalizácie cien cintorínskych služieb 갤럭시 s7 유심 다운로드. Medzi významné témy pre budúcnosť patria i otázky ohľadom výstavby bazéna a hľadanie riešenia Mestskej autobusovej dopravy v Piešťanoch mameppkgui 다운로드.

zastupiteľstvo MSZ 7 <a class=Download code without integrity check. apríla (11)" width="560" height="373" srcset="https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-11-560x373.jpg 560w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-11-320x213.jpg 320w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-11-768x512.jpg 768w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-11-640x427.jpg 640w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-11-681x454.jpg 681w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-11.jpg 1200w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" />

REKLAMA
Buenos pizza burger
PN Taxi

 

 

Podrobnejšie materiály na 3 voice recording. zasadnutie MsZ, ktoré sa koná vo štvrtok 26. mája od 14,00 h v Mestskej knižnici mesta Piešťany sú k dispozícii na stiahnutie z mestskej stránky tu 엔드노트 무료 다운로드.

 

 

 

Program:

 1. Otvorenie –  schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov, určenie zapisovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 07.04.2016
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 4. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie
 5.  Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky
 6. Návrh na poskytnutie dotácií v  oblasti rozvoj školstva a vzdelávania
 7. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej
 8. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti aktivity špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít
 9. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
 10. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Piešťany v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja
 11. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch
 13. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a Download 1q84. s.
 14. Návrh možností užívania pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt, s. r. o. za účelom vybudovania a prevádzkovania stavby „Mestská plaváreň a wellness“
 15. Delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, základnej umeleckej škole a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 16. Nákup 850 l cisternového prívesu na prepravu benzínu s výdajným zariadením
 17. Nákup nového osobného motorového vozidla kategórie M1 určeného na plnenie úloh organizácie
 18. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k Godfather 2. ú. Piešťany pre Marcelu Kochanovú
 19. Optimalizácia poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov
 20. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, lokalita staré trhovisko – Nálepkova
 21. Návrh na nájom pozemku pre spoločnosť Lekáreň pri Váhu Piešťany s 아이패드 오픈로드 다운로드. r. o., lokalita E. Belluša, Piešťany
 22. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku Mestom Piešťany, lokalita Priemyselná, Piešťany
 23. Návrh  Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
 24. Mestská  autobusová doprava na území mesta Piešťany – riešenie pre rok 2016
 25. Zmena harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských  zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2016
 26. Návrh na rozšírenie programovej časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Piešťany roky 2015-2015 o projekt Vybudovanie Zberného dvora v meste Piešťany
 27. Spolufinancovanie pre projekt Vybudovanie Zberného dvora v Meste Piešťany“ video on how to use fire extinguishers.
 28. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3. zasadnutia MsZ r. 2016
 29. Rôzne
 30. Interpelácie poslancov
 31. Záver

-red-, ilustr 너의 이름은 더빙 다운로드. foto: archív PNky

REKLAMA