Connect with us

Aktuality

Podľa správcu Centroom-u Mesto nekoná, ako by malo

Published

on

Reklama

Počas víkendu zasadal pre objekt Centroom v centre Piešťan opäť krízový tím. Podľa vyjadrení na webovej stránke mesta má stavebný úrad zo zákona oklieštené právomoci. Zatiaľ vydal 8. októbra rozhodnutie, ktorým nariadil okamžité vypratanie stavby a následne na to 14. októbra aj rozhodnutie, ktorým nariadil vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác. V ďalšej časti zverejnenej správy si „mesto“ posťažovalo: „Ďalší krok je teraz na vlastníkoch bytov, respektíve na správcovskej spoločnosti, ktorá ich zastupuje. Tá mala do štvrtka na stavebný úrad doručiť projektovú dokumentáciu, ktorá rieši sanáciu budovy, no nestalo sa tak. Posledným termínom na jej doručenie je najbližší pondelok. Zjednodušená projektová dokumentácia má riešiť aj vytýčenie ochranného pásma. Zatiaľ sa nedá povedať, či pásmo obmedzí pohyb chodcov a vozidiel na Nitrianskej ulici, či nákupné centrum Aupark.“

Reakcia na tieto vyhlásenia nenechala na seba dlho čakať. Spoločnosť BK Group a.s. prostredníctvom mediálnej agentúry zaslala tlačovú správu, v ktorej spochybňuje kroky vedenia mesta, rozhodnutie označuje za nevykonateľné a vyjadruje názor, že Mesto Piešťany má k dispozícii právny rámec na efektívnejšie riešenie situácie. Správu zverejňujeme v plnom znení:centroom (3)

Reklama

Mesto Piešťany prenieslo zodpovednosť za riešenie situácie len na samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Pokiaľ ide o návrh bezodkladného vytýčenia ochrannej zóny, stavebný zákon neupravuje nevyhnutnú veľkosť zóny a neumožňuje zasahovať do práv tretích osôb respektíve umiestňovať zabezpečovacie prvky (plot, značky) na cudzie pozemky. Mesto na výzvy poskytnúť metodický pokyn nereaguje.
Mesto Piešťany nás ako správcovskú spoločnosť nevyzvalo na doručenie projektovej dokumentácie, a teda oficiálne doteraz nevytýčilo ani žiadne záväzne termíny.
Mesto Piešťany až štvrtok 15.10.2015 doručilo vlastníkom bytov a nebytových priestorov rozhodnutie, ktorým nariadilo vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác s tým, že zabezpečovacie práce musí vlastník zabezpečiť neodkladne projektovou dokumentáciou sanácie objektu a následným neodkladným vykonaním zabezpečovacích prác na statické zabezpečenie budovy a bezpečnosť jej priľahlého okolia stavby „POLYFUNKČNÝ OBJEKT CENTROOM PIEŠŤANY“ až do odstránenia statických porúch.
Citované rozhodnutie mesta považujeme za nevykonateľné, keďže žiadnym spôsobom nešpecifikuje zabezpečovacie práce, ktoré by mali byť vykonané ani hraničný termín realizácie. Takýmto rozhodnutím navyše Mesto Piešťany prenieslo zodpovednosť za riešenie situácie len na samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov bez ochoty im napomôcť.
Napriek tomu naša spoločnosť našla vhodného partnera, ktorý by vlastníkom mal vzniknutú situáciu pomôcť riešiť. Projektová dokumentácia má 2 fázy.
V prvej fáze ide o prípravu komplexného statického posudku s ohľadom na celú budovu. V nadväznosti vo fáze 2 ide o prípravu realizačného projektu (či už dočasného, trvalého alebo ich kombináciu).
Na príprave realizačného projektu je nutná spoluúčasť viacerých odborníkov z rôznych profesií ako statika, projektantov ostatných stavbárskych profesii a architekta, ako aj Stavebného úradu.
Projekt spresnenia ochrannej zóny je takisto súčasťou realizačného projektu. Pokiaľ ide o návrh bezodkladného vytýčenia ochrannej zóny, stavebný zákon neupravuje nevyhnutnú veľkosť zóny a neumožňuje zasahovať do práv tretích osôb respektíve umiestňovať zabezpečovacie prvky na cudzie pozemky.
Máme preto za to, že Mesto Piešťany má k dispozícii právny rámec na efektívnejšie riešenie situácie, ako sa v súčasnosti deje a to je postup v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ktorý dáva mestu široké kompetencie a povinnosti, ako v takejto situácii postupovať. Mesto na výzvy poskytnúť metodický pokyn, alebo postupovať v zmysle citovaného zákona, nereaguje.

Tlačová správa BK Group a.s./red

Reklama

Populárne články