Connect with us

Aktuality

Na situáciu v meste zareagovali Otvoreným listom primátorovi

Published

on

Reklama

Člen Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany žiada v Otvorenom liste od primátora vysvetlenie k medializovaným informáciám zo stredy 17. marca. Zaujíma ho napríklad, či a ako došlo k bezpečnostnému incidentu, či boli dodržané zákonné postupy, a tiež ako je zabezpečený chod úradu. Podpísal ho Tomáš Hudcovič ako zástupca najväčšieho poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany a podľa jeho slov ho odovzdal dnes, v stredu 18. marca na podateľni MsÚ. My vám ho prinášame v plnom znení bez úpravy. Odpovede na otázky sa poslanci chcú dozvedieť na zajtrajšom zasadaní miestneho parlamentu.  

IMG_5018_resize1-560x373

Reklama

 Piešťany  18. marca 2015

Vážený pán primátor,

Reklama

         na úvod tohto otvoreného listu chceme uviesť, že plne rešpektujeme Vaše výhradné kompetencie štatutára Mesta Piešťany, vyplývajúce z platných právnych predpisov a tento otvorený list nie je mienený ako zasahovanie do Vašich kompetencií či už pri riadení, alebo v pracovnoprávnych vzťahoch so zamestnancami. V súčasnosti  však absentuje v právnych normách, ktoré upravujú činnosť  verejnej správy, až na drobné výnimky, inštitút individuálnej zodpovednosti, a to znamená, že  dôsledky konania primátora znáša Mesto Piešťany, a teda všetci jeho obyvatelia.

V kontexte medializovaných informácií zo 17. marca 2015 a informácií od zamestnancov úradu o napätej situácii,  o možných bezpečnostných incidentoch a prípadnom  ohrození fungovania mestského úradu, či súdnych dohier situácie, ktorá vznikla  na mestskom úrade, vyjadrujeme znepokojenie  a radi by sme vás požiadali o vysvetlenie a zodpovedanie otázok, ktoré vyvstávajú. Niektorí zamestnanci úradu nás informovali, že zvažujú podať sťažnosti a prípadne  žaloby voči svojmu zamestnávateľovi pre údajné zasahovanie do súkromia /prehľadávanie pracovísk zamestnancov a sťahovanie údajov z počítačov bez vedomia a prítomnosti zamestnancov/ zo strany zamestnávateľa a zrejme  tretích osôb.

Každý štatutár mesta by mal postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a vyvarovať sa konania, ktoré by mohlo mať dôsledky pre všetkých obyvateľov mesta. Taktiež je podľa nás  dôležité zachovať morálnosť a etiku postupu v riešení pracovnoprávnych otázok. Samozrejme, pokiaľ je dôvodné podozrenie na nezákonnosť konania zamestnancov, je potrebné túto vec riešiť, avšak  v zmysle platných zákonov a predpisov Slovenskej republiky.

Na  základe  spomenutých vecí sa na vás obraciame s otázkami:

Došlo na mestskom úrad v Piešťanoch k bezpečnostnému incidentu 7. marca 2015?

Kto v tomto termíne vstúpil do budovy a aké činnosti vykonával? Manipuloval niekto s počítačmi zamestnancov v tomto termíne?

Porušili zamestnanci bezpečnostnú smernicu? Ako?

Došlo  k sťahovaniu dát  z počítačov na mestskom úrade na externé zariadenia neoprávnenými  osobami?

Bolo vedeniu mesta nahlásené  podozrenie s manipuláciu s údajmi a počítačmi? Kedy a ako vedenie mesta postupovalo pri zabezpečení ochrany osobných údajov?

Aké činnosti vykonáva spoločnosť illi s.r.o. na mestskom úrade? Aké sú jej referencie v oblasti personalistiky, keďže tieto nie sú verejne dostupné? Aké konkrétne činnosti spoločnosť illi vykonávala na mestskom úrade. Je uvedená spoločnosť oprávnená oboznamovať sa a nakladať aj s osobnými údajmi obyvateľov mesta Piešťany?  Prečo je na zmluve so spoločnosťou illi iné IČO ako v obchodnom registri?

Boli dodržané pri kontrole pracovísk zamestnancov MsÚ zákonné postupy, bola kontrola  vykonaná  za ich prítomnosti a boli o nej informovaní? Boli  informovaní zástupcovia odborov. Nedošlo k nezákonnému nátlaku na zamestnancov?

Je zabezpečený chod úradu a vydávanie rozhodnutí, kde ak si mesto nebude plniť svoje povinnosti môže čeliť žalobám  subjektov, ktoré by mohli byť poškodené nečinnosťou  Mesta Piešťany?

Požiadali by sme vás, aby ste tieto otázky zodpovedali na rokovaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok 19. marca.

S úctou, Tomáš Hudcovič,  predseda poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany MsZ Piešťany

Populárne články