Connect with us

Aktuality

Mesto rozhodlo o sanácii Centroomu, začne sa o pár dní

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany zverejnilo na svojej web stránke informáciu, že sanačné práce na záchrane budovy Centroom by mali začať od budúceho týždňa. Piešťanský stavebný úrad vybral firmu a v stredu 11. novembra vydal rozhodnutie, ktorým jej nariadil vykonanie zabezpečovacích prác. Mesto to nemá stáť žiadne finančné prostriedky, platiť by vraj mali vlastníci  a ak nebudú, podľa hovorkyne radnice má vybraná firma bezpečné finančné krytie.

CentroomFirmou, ktorú vybralo mesto je spoločnosť KLIMATI TEAM z Hlohovca. Stavebný úrad však podľa informácií hovorkyne mesta Evy Bereczovej nie je objednávateľom prác, ani neuzatvára a nepodpisuje zmluvu. Ako píše v článku na webovej stránke, stavebný úrad k vydaniu rozhodnutia dospel po tom, čo mu vlastníci bytov a nebytových priestorov oznámili, že vzhľadom na rozdielnosť názorov nemôžu prijať jednotné stanovisko, týkajúce sa výberu spoločnosti, ktorá práce vykoná. Vlastníci prehlásili, že nie sú schopní bez súčinnosti stavebného úradu vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie a sanáciu stavby. „Stavebný úrad pre ďalšie nové poruchy v posledných dvoch dňoch v záujme bezpečnosti budovy a jej okolia vo verejnom záujme nariadil zabezpečovacie sanačné práce tak, ako v nariadení určil, pretože už nemohol ďalej vyčkávať na ukončenie komplikovaných rokovaní o právnom a finančnom rámci zabezpečenia budovy,“ informoval šéf stavebného úradu Ivan Pauer.

Reklama

Stavebný úrad preto podľa jeho vyjadrenia musel vyhľadať a vybrať firmu, ktorá má skúsenosti so zabezpečovacími prácami takéhoto alebo podobného typu. „Ďalej bolo potrebné s vytipovanými kandidátmi prerokovať spôsoby a postupy prác v súlade so spracovávaným projektom, to znamená konzultácie aj s projektantom zabezpečovacieho sanačného projektu, vlastníkmi bytov a so správcom. Bolo potrebné rokovať aj o predpokladanej cene prác, pretože tá sa za súčasného stavu spracovávania projektu a nie kompletnej znalosti stavu zvislých nosných konštrukcií prekrytých sadrokartónovým obkladom v dotknutých bytoch a iných priestoroch nedá stanoviť ako pevná, ale len predbežná. Po dohode o predbežnej cene bolo potrebné dohodnúť uvoľnenie a poskytnutie montážnych kapacít stavebných firiem v najkratšom možnom termíne. Tu si musíme uvedomiť, že oslovené firmy museli nájsť kapacitný a časový priestor na túto, pre úrad prioritnú realizáciu, a nemať nebezpečnú stavbu v meste. Vzhľadom na problematickú legislatívu v stavebníctve a nejasnosti v nej aj pre takéto prípady,  stavebný úrad musel riešiť množstvo právnych problémov a možných právnych dôsledkov vyplývajúcich z nariadenia vykonania zabezpečovacích sanačných prác konkrétnej firme,“ doplnil I. Pauer. Stavebný úrad preto na realizáciu neodkladných zabezpečovacích sanačných prác vybral firmu z Hlohovca. Práce majú byť hotové do štyroch mesiacov od doručenia nariadenia.

centroom (11)

Reklama

Podľa informácií, ktoré nám poskytla komunikačná agentúra správcovskej spoločnosti však ešte 19. októbra správca našiel vhodného partnera, ktorý by vlastníkom mal vzniknutú situáciu pomôcť riešiť. „Projektová dokumentácia má 2 fázy. V prvej fáze ide o prípravu komplexného statického posudku s ohľadom na celú budovu. V nadväznosti vo fáze 2 ide o prípravu realizačného projektu (či už dočasného, trvalého alebo ich kombináciu). Na príprave realizačného projektu je nutná spoluúčasť viacerých odborníkov z rôznych profesií ako statika, projektantov ostatných stavbárskych profesii a architekta, ako aj Stavebného úradu,“ uvádza sa v tlačovej správe.

krizovy stabZaujímalo nás aj, či Stavebný úrad v Piešťanoch, ktorého zástupca Ivan Pauer pôsobí vo funkcii pomerne krátky čas (poverený vedením novovzniknutého oddelenia od septembra 2015) oslovil o spoluprácu v prípade vydávania rozhodnutí vo výkone tejto prenesenej štátnej správy i odvolací orgán. Od vedúceho odboru výstavby a bytovej politiky (OVBP) Ľubomíra Antala sme sa dozvedeli, že podľa ustanovenia § 118 stavebného zákona vo veciach, v ktorých správnom konaní v prvom stupni koná mesto Piešťany ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Okresný úrad Trnava OVBP. „OU Trnava do prebiehajúceho konania na prvom stupni, teda na stavebnom úrade mesto Piešťany nevstupuje,“ uviedol. Na otázku, či zástupcu okresu neoslovilo mesto o účasť v  krízovom tíme, ktorý vznikol na riešenie situácie, podľa neho nemá tunajší odbor výstavby a bytovej politiky kompetencie odpovedať.

Odvolací orgán nekontaktovali ani zástupcovia správcovskej spoločnosti, ktorá v tlačovej správe zo dňa 19. októbra – Podľa správcu Centroom-u Mesto nekoná, ako by malo , vyjadrila pochybnosti o postupe stavebného úradu v Piešťanoch. „Do dnešného dňa nebol na OU Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky (OU Trnava OVBP) podaný žiadny podnet na preskúmanie rozhodnutí vydaných stavebným úradom mesta Piešťany, týkajúcich sa nebezpečnej stavby v centre mesta – Centroom,“ vyjadril sa Ľ. Antal.

centroom (13)Podľa vyjadrenia mesta má už v týchto dňoch byť na stavebný úrad doručená projektová dokumentácia a v priebehu budúceho týždňa sa začne so samotnou sanáciou. „Vlastníci stavby aj autor projektu – architekt, sú z dôvodu vykonania prác povinní strpieť zmeny v priestorovom vyhotovení interiéru stavby a v nevyhnutnom rozsahu obvodového plášťa. Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní počas doby výkonu prác znášať v plnom rozsahu ich vykonanie a uhradiť náklady spojené s ich vykonaním. Mesto nebude v súvislosti s vykonaním prác znášať žiadne náklady. Ak vlastníci nebudú schopní náklady uhradiť z vlastných zdrojov, firma už má zabezpečené finančné krytie,“ uvádza hovorkyňa Eva Bereczová. Z akých zdrojov má firma zabezpečené krytie, v správe neupresnila. Podľa posledne zverejnených informácií by mal projekt na sanáciu by mal stáť okolo 36 tisíc eur, výška ceny samotnej sanácie zatiaľ nie je známa.

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk, foto: L. Turňa, T. Hudcovič, FB Mesto Piešťany

Populárne články