Connect with us

Aktuality

Geneticky upravená kukurica v Borovciach zaujíma inšpektorov z Bruselu

Published

on

Reklama

Geneticky modifikované organizmy (GMO) sa pod prísnou kontrolou pestujú neďaleko Piešťan od roku 2006. Inšpekcia Európskej komisie nesúvisí s iniciatívou aktivistov, ktorí považujú takto upravené rastliny za veľmi nebezpečné.

[singlepic id=47259 w=560 h=320 float=center]

Reklama

Na pestovanie plodín z produkcie firmy Monsanto upozornili členovia občianskeho združenia Sieť dobra koncom augusta, keď im ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že v Borovciach sa nachádza testovacie pole s geneticky modifikovanou kukuricou.

„Táto infor­má­cia je obzvlášť alar­mu­júca, nakoľko peľ z GMO rast­lín sa mieša s oko­li­tými pôvod­nými kul­tú­rami, čím ich kon­ta­mi­nuje. Podľa minis­ter­stva je v roku 2013 plá­no­vané tiež pes­to­va­nie takto upra­ve­nej cuk­ro­vej repy od bel­gic­kej spo­loč­nosti SES Van­der­Have. Vzhľa­dom na slo­ven­skú situ­áciu, kde exis­tuje veľa dru­hov, s kto­rými sa GMO môžu poten­ciálne krí­žiť, je vysoké nebez­pe­čen­stvo roz­ší­re­nia mimo tes­to­va­cie polia,“ uviedla v tlačovej správe hovorkyňa iniciatívy Preč s GMO Adriana Gálová. Podporili ju aj ďalšie občianske združenia z Piešťan aj celého Slovenska.

Reklama

Riziká geneticky upravených rast­lín sú podľa nich dobre zdo­ku­men­to­vané. Ich výsev má ovplyv­ňovať popu­lá­cie včiel a motý­ľov, stav a výživnú schop­nosť pôdy a takisto aj ľudské zdra­vie. „Hovo­ria o tom via­ceré výskumy, ktoré však majú často pod tla­kom veľ­kých firiem prob­lémy s pub­li­ká­ciou. Neho­vo­riac o nega­tív­nych sociál­nych dopa­doch a dopa­doch na lokálne eko­no­miky. Prí­klady z Indie, Veľ­kej Bri­tá­nie a pod. uka­zujú, že kor­po­rá­cie svo­jimi akti­vi­tami spô­so­bujú lik­vi­dá­ciu činností veľ­kého množ­stva domá­cich farmárov,“ píše sa v tlačovej správe.

Testovacie pole v Borovciach patrí Centru výskumu rastlinnej výroby Piešťany. Jeho riaditeľ Ján Kraic výhrady voči skúšobnej forme pestovania GMO kukurice odmieta. Na túto tému hovoril na jar minulého roka počas podujatia Vedecká kaviareň: „Neboli dokázané žiadne významné rozdiely medzi geneticky modifikovanými potravinami alebo ich zložkami a konvenčnými potravinami. Vitamín B2 je vyrábaný v geneticky modifikovaných organizmoch, 80 % potravín predávaných v USA obsahuje priamo geneticky modifikovaný organizmus alebo zložku z neho.“

Poukázal aj na fakt, že geneticky modifikované potraviny sú extrémne prísne testované. Práve začína na Slovensku inšpekcia Európskej komisie, ktorej úlohou je kontrolovať tunajšie inštitúcie dohliadajúce na bezpečnosť testovacieho pestovania GMO. „Pripravuje sa to už niekoľko mesiacov. U nás budú celý pondelok 16. septembra. Od zajtra sa inšpekcie zúčastním aj ja,“ uzavrel Ján Kraic.

O aktivitách Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany sa verejnosť dozvie viac 10. októbra, počas podujatia s názvom Deň poľa. Uskutoční sa v Borovciach.

[nggallery id=2494]

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: Tomáš Hudcovič

Populárne články