Connect with us

Aktuality

Ceny na cintorínoch majú byť vyššie, mestská rada VZN vrátila pre nezrovnalosti

Published

on

Reklama

Piešťanský mestský úrad zverejnil 7. marca návrh novely  všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011, určujúceho prevádzkový poriadok pohrebísk. Občania mali na jeho pripomienkovanie jedenásť dní, mestská rada ho však stiahla 13. marca z rokovania a vrátila ho na prepracovanie.
Podľa prednostky mestského úradu Denisy Bartošovej bol hlavným dôvodom nesúlad materiálu zverejneného v úradných tabuliach a materiálu predloženého na rokovanie [singlepic id=21661 w=320 h=240 float=left]mestskej rady. „Nesedeli kódy, pomenovania či jednotkové ceny. Poslanci by nevedeli o čom vlastne hlasujú, takže materiál po rozprave mestská rada vrátila spracovateľke Eliške Gockej a predkladateľovi, ktorým je riaditeľ Služieb mesta Piešťany na prepracovanie,“ informovala D. Bartošová.
Vlani v júni, keď mesiac predtým bolo prijaté aktuálne VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk v Piešťanoch, vystúpila na rokovaní zastupiteľstva obyvateľka Piešťan Jaroslava Holíčková. Pripomienkovala ceny a kvalitu poskytovaných služieb. Pri aktuálnej zamýšľanej zmene J. Holíčková upozorňuje znovu na podľa nej vysoké ceny  jednak činností a prenájmov súvisiacich so smútočným obradom, ale i na ceny prenájmu samotného hrobového miesta, ktorý má byť pri dvojhrobe dvojnásobkom ceny jednohrobu, teda 90 eur na 10 rokov. Pre porovnanie prenájom dvojhrobu na cintorínoch v Martine stojí na 10 rokov 49,38 eura. Vyššia cena je na martinskom Národnom cintoríne, konkrétne 99,5 eura. V Liptovskom Mikuláši je cena na menších cintorínoch 40 eur a na hlavnom cintoríne Vrbica 80 eur. V Bojniciach je cena 97,87 eura. Naopak v Seredi stojí prenájom hrobového miesta napríklad len 19,91 eura na desať rokov.

Cena prenájmu Domu smútku má rásť pre energetickú náročnosť

Reklama

[singlepic id=23334 w=320 h=240 float=right]Zvýšiť sa má aj cena za poskytnutie Domu smútku na cintoríne na Žilinskej ceste. Počas rekonštrukcie Domu smútku to bolo 85 eur, návrh hovorí o zvýšení na 115 eur. Podľa Elišky Gockej, manažérky Strediska pietnych služieb Služieb mesta Piešťany a zároveň mestskej poslankyne, ktorá je spracovateľkou novely VZN, sa ku zmene cien pristupuje hlavne z dôvodov pokrytia zvýšených nákladov. „Cena za poskytnutie krátkodobého užívania – nájom Domu smútku a pohrebiska na Žilinskej ceste v Piešťanoch k vykonaniu pohrebného obradu bola vo VZN č. 3/2011, ktoré nadobudlo platnosť 4. 5. 2011,  stanovená s ohľadom na „rekonštrukciu Domu smútku“ vo výške 85 eur. Dom smútku bol po rekonštrukcii odovzdaný do prevádzky v decembri minulého roka. Pretože sa odvtedy nevyskytli žiadne „prevádzkové problémy“ súvisiace s rekonštrukciou, predkladáme návrh na zvýšenie ceny, pretože v Dome smútku sú všetky priestory určené pre pohrebný obrad – obradná miestnosť, miestnosť určená pre rečníka, resp. farára, verené WC,… vykurované. V Dome smútku na Bratislavskej ceste nie. Mesto investovalo z daní nás všetkých viac ako 260 tis. eur na túto rekonštrukciu a len za január a február 2012 bola vzhľadom na „novostavbu“ spotrebovaná energia v hodnote 1 841 eur, pretože bolo nevyhnuté [singlepic id=23343 w=320 h=240 float=right]denne všetky priestory vetrať vzhľadom na vlhkosť, ktorú novopristavená časť produkovala a ešte produkuje, aby steny nenapadla pleseň. Vykurovacia sezóna v roku trvá minimálne 6 – 7 mesiacov,  ale po „vyzretí“ stavby energetická náročnosť poklesne. Vyhodnotenie budeme môcť vykonať až po celoročnej prevádzke. V tomto roku však náklady na energie odhadujeme  vyššie, ako  príjmy z navrhnutého zvýšenia a k tomu je potrebné pripočítať aj náklady spojené s údržbou týchto priestorov. Pri navrhnutom zvýšení ceny a dodržaní počtu pohrebných obradov sa tržby zvýšia o len 2 370. V roku 2011 bolo na pohrebisku na Žilinskej ceste zorganizovaných 79 pohrebných obradov. Takže hlavným dôvodom na zvýšenie tejto ceny je energetická náročnosť priestorov určených k pohrebným obradom,“ vysvetľuje E. Gocká.
Cena za poskytnutie užívacieho práva na 10 rokov sa podľa spracovateľky VZN, len zosúlaďuje s textom „pri prenájme dvoj, troj-, a viac hrobov sa účtujú násobky jedno hrobu na 10 rokov“. Cena jednohrobu je v platnom VZN 45 eur, cena dvojhrobu 80 eur, takže je o 10 eur nižšia ako hovorí text VZN.

Cenník by mal byť prehľadnejší

Reklama

Eliška Gocká povedala, že cieľom pri návrhu zmeny VZN bolo aj sprehľadnenie cenníka. Ten bol tiež občanmi kritizovaný. „Cenník navrhujeme „sprehľadniť“, ceny sú zoradené vzostupným spôsobom podľa cenníkový kódov a do cenníka sú doplnené ceny, ktoré podliehajú schváleniu – v zmysle cenových predpisov Trnavskému samosprávnemu kraju. Sú to ceny za výkop hrobov a prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení. Technické údaje sú presunuté do textovej časti. Cenník tvorí prílohu VZN,“ vysvetlila E. Gocká.
Pri vrátení materiálu požiadala mestská rada spracovateľku  o bližšiu špecifikáciu jednotlivých platieb, aby občania vedeli, za čo vlastne platia. Podľa prednostky Denisy Bartošovej by sa prepracované VZN mohlo dostať na rokovanie zastupiteľstva v apríli.

Mesto dotuje cintoríny sumou 30-tisíc eur

Náklady Strediska pietnych služieb v roku 2011 boli vo výške 181552 eur a výnosy 183441 eur. Zisk vytvorený podnikateľskou činnosťou bol podľa E. Gockej vo výške 1889 eur. „Prevádzku strediska pietnych služieb nemôžno posudzovať čiastočne, iba v súvislosti s pochovávaním, pretože okrem toho patrí do jej náplne aj predaj rakiev a prevozy zomrelých a predaj vencov, kvetov, kahancov. Tržby za služby súvisiace s poskytnutím krátkodobého užívania domov smútku a kopanie hrobov boli 71676 eur. Príjem z prenájmu hrobov patrí do hlavnej činnosti, týka sa prevádzky a údržby pohrebísk (vývoz odpadu, údržba zelene..), dosiahol výšku 34799 eur a mesto na túto činnosť poskytlo ešte dotáciu vo výške 30443 eur,“ konštatovala Eliška Gocká.

Autor: T. Hudcovič Foto: M. Palkovič

Populárne články