Connect with us

Aktuality

Blog Jozefa Drahovského: Výjazdové zasadnutie TTSK v Gabčíkove

Published

on

Reklama

V stredu 20. januára pozval primátor Gabčíkova spolu s predsedom TTSK všetkých poslancov na výjazdové zasadnutie do Gabčíkova. Rokovanie poslancov TTSK sa začne tradične o 13-tej hodine. Po oficiálnej časti je pripravený aj kultúrny program a malé občerstvenie.

Pre náš okres Piešťany je určite zaujímavou časť programu, ktorá určuje spôsob prerozdeľovania finančných prostriedkov na investičné akcie, v rámci získaných zdrojov z predaja prebytočného majetku TTSK. V bode č. 5 je spomenutá úprava hospodárenia, ktorá určuje, že prednostne sa použije 50% zo sumy získanej predajom prebytočného majetku na rozvoj infraštruktúry alebo pre organizácie v katastrálnom území alebo okrese predaja. Pre posledné kolo verejnej obchodnej súťaže, v ktorom sa v Piešťanoch podarilo predať majetok v sume 1 044 760 EUR, to znamená, že sa v Piešťanoch preinvestuje 523 000 EUR. Pôjde o modernizáciu SPŠE v Piešťanoch, Gymnázia P.D. Coubertina a Hotelovú akadémiu Ľ. Wintera v Piešťanoch a podporu regionálneho rozvoja.

Reklama

 

 

Reklama

cyklista auto

Jednou z podporovaných oblastí je aj výstavba cyklotrás

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení zo 14. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK za obdobie január 2015 – december 2015
3. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2016 – september 2016
4. Dodatok č. 3 k Smernici riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia TTSK)
5. Stratégia použitia finančných prostriedkov získaných z projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK – riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku“
6. Návrh nominácie členov do Združenia – Regionálnej rozvojovej agentúry Trnavského kraja so sídlom v Trnave (Združenie – RRA TK), z dôvodu ukončenia platnosti funkčného obdobia zástupcov TTSK
7. Informácie
a) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2015 č. 3/2015
b) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2015 č. 4/2015
c) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – december 2015
d) Informácia o činnosti, príjmoch a poskytnutej pomoci NADÁCIE DAR v roku 2015
e) Informácia  o úvere od Rozvojovej banky Rady Európy
f) Informácia o križovatke ciest c. II/506, II/507 a III/1421 v obci Gabčíkovo
g) Informácia o dopravnej obslužnosti na území Trnavského kraja
h) Informácia o ukončení realizácie projektu „Elektronizácia služieb VÚC Trnava“
i) Informácia o činnosti Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja za obdobie rokov 2009 – 2015
j) Informácia – Odpočet činnosti Kultúrnej rady Trnavského samosprávneho kraja
k) Informácia – Rok Ľudovíta Štúra 2015 – vyhodnotenie aktivít
l) Informácia – Činnost Sekcie pre ROP ako Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre ROP v programovom období 2007-2013
m) Informácia – Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Maďarsko v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja
n) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK (ku dňu 15.12.2015)
o) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od novembra 2015 do apríla 2016
8. Rôzne
9. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský, Foto: TTSK

Populárne články