Connect with us

Samospráva

Po trojmesačných prázdninách budú vo štvrtok rokovať mestskí poslanci

Published

on

Reklama

Zastupiteľstvo má na programe novelu VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov. Poslanci budú rokovať aj o zmenách v štatúte ankety Najúspešnejší športovci mesta Piešťany a v trhových poriadkoch. Rozhodnú o návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta aj o zmenách v tohtoročnom rozpočte. Veľkú časť programu septembrového zastupiteľstva tvoria návrhy na nájom alebo predaj nehnuteľností.

Materiály na rokovanie zastupiteľstva, v ktorých nájdete podrobnosti, sú prístupné na tejto adrese.

Reklama

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 28.06.2012 a za obdobie január – máj 2012

Reklama

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 15/2002 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch mesta Piešťany, v znení novely č. 21/2008

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 13/2007 Trhový poriadok – Trhovisko Kocka

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 12/2007 Trhový poriadok – Trhovisko Centrum

7. Návrh novely Štatútu anketa „Najúspešnejší športovci mesta Piešťany“

8. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

9. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2012

10. Nákup 3 parkovacích automatov z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o. Piešťany

11. Nákup komunálneho vysávača z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o. Piešťany

12. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností a Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností lokalita A. Trajan

13. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Žilinská cesta pre Jaroslava Faba a manž. Miroslavu Fabovú

14. Návrh Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1931205 vo veci zmeny účelu nájmu pozemku – predajný stánok na ul. Javorová pre nájomcu THORR s. r. o.

15. Návrh na nájom nehnuteľností v k. ú. Kocurice pre nájomcu Rodinný detský domov n.o.

16. Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Piešťany medzi Pavlom Obuchom a manž.

Kvetoslavou Obuchovou a Mestom Piešťany

17. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou lokalita Vodárenská Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti lokalita Vodárenská Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti priamym predajom lokalita Vodárenská Návrh podmienok priameho predaja na prevod vlastníctva nehnuteľnosti lokalita Vodárenská

18. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou lokalita Kocurice Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností lokalita Kocurice Návrh na nájom nehnuteľností ponukovým konaním lokalita Kocurice

19. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou lokalita Teplická Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Teplická Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností priamym predajom lokalita Teplická Návrh podmienok priameho predaja na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Teplická

20. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Bodona

21. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita A. Trajan

22. Návrh na prevod vlastníctva pozemku, pre Milana Streženca a manželku, lokalita Bodona

23. Návrh na uzavretie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 975136 uzavretej medzi Mestom Piešťany a MUDr. Talpašová

24. Návrh na uzavretie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 975131 uzavretej medzi Mestom Piešťany a DERMA PIEŠŤANY s. r. o.

25. Návrh na uzavretie Dodatku č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 975133 uzavretej medzi Mestom Piešťany a JUDr. Miroslavom Kupcom

26. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za prvý polrok 2012

27. Správa o výsledku ukončenej kontroly hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2012

28. Rôzne

29. Interpelácie poslancov

30. Ukončenie

Populárne články