Connect with us

Rozhovory

Riaditeľ Rezortu Piešťany: Prioritou je funkčná web stránka

Published

on

Reklama

Nový riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu plánuje kúpiť práva na film Piešťany, mesto snov. Jeho cieľom je aj spolupráca s autormi relácie Vo štvorici po Slovensku. V súčasnosti sa však zameriava najmä na sfunkčnenie web stránky visitpiestany.sk.

[singlepic id=48483 w=320 h=240 float=left]Aké sú vaše plány s Rezortoj Piešťany, ako by sa mala organizácia fungovať, čo všetko by mala zabezpečovať?

Reklama

Oblastná organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj CR na svojom území a chráni záujmy svojich členov. Oblastná organizácia má za úlohu podporovať svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja CR na území svojej pôsobnosti, realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu, podporuje kultúrny , spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov regiónu. Presadzuje spoločné záujmy svojich členov. V súčasnosti sú členmi Rezortu Piešťany mesto Piešťany, obec Banka a Moravany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., hotel Park, hotel Máj, hotel Magnólia, hotel Sandor Pavillon a Občianske združenie Piešťany For You .

Je súčasnou prioritou Rezortu Piešťany web stránka visitpiestany.sk?

Reklama

O dôležitosti webu ako nástroja propagácie nie je potrebné hovoriť a preto sme sa pustili do jeho tvorby. Mali sme k dispozícii základný návrh štruktúry webu.

V prvom rade sme upravili kostru webu tak, aby zodpovedala lepšie našim požiadavkám. Nasledovalo a stále prebieha napĺňanie obsahu. V tejto fáze tvorenia webu sa aktuálne nachádzame. Naplnené sú základné informácie a postupne pridávame nové informácie, vylepšujeme obsah, vychytávame chyby a dopĺňame fotografie. V tejto fáze tvorby, samozrejme i neskôr, by sme privítali aktívny prístup občanov a jednotlivých subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu v našom regióne, ktorí by chceli doplniť web o  informácie alebo fotografie, ktoré by boli zaujímavé pre turistov.

Po ukončení tejto časti vytvárania webu prikročíme k prekladu do angličtiny a nemčiny. Ak si to okolnosti vyžiadajú, budeme uvažovať o rozšírení ďalších jazykových mutácii.

Taktiež budeme riešiť lepšiu optimalizáciu na mobilné zariadenia. Popri tom bude neustále prebiehať pravidelná aktualizácia a rozširovanie obsahu webu, lebo práve ten považujem za dôležitý nástroj aktuálnej propagácie diania v regióne.

Čo od Rezortu Piešťany očakávajú jeho členovia?

Členov Rezortu som už vymenoval. Mojou prvou úlohou po nástupe bolo stretnúť sa s nimi a prekonzultovať ich ciele a očakávania od Rezortu. Ich očakávania sú spojené hlavne s propagáciou a zviditeľňovaním subjektov, čo sa napĺňa.

Ako vnímate doterajšie pôsobenie organizácie?

Môžem povedať, že Rezort Piešťany sa za to krátke obdobie od vzniku dokázal etablovať a potvrdil svoje opodstatnenie. Chcem plynule pokračovať v rozbehnutých aktivitách. Pripravujeme sa na vstup do Krajskej organizácie cestovného ruchu so sídlom v Trnave.

Aké sú najbližšie plány v činnosti organizácie, ako bude použitá tohto ročná dotácia?

V súčasnosti podstatnú časť činnosti venujeme webovej stránke. Z hľadiska prezentácie nášho regiónu sa snažíme získať licenčné práva na použitie filmu Piešťany, mesto snov, ktorý by sme chceli vložiť i na našu stránku. Aktívne spolupracujeme so Slovenskou televíziou pri príprave scenára na nakrúcanie nových častí úspešného seriálu Vo štvorici po Slovensku.

Už teraz komunikujeme s organizátormi výstavách cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave a veľtrhu cestovného ruchu Holiday World v Prahe, ktoré sa budú konať začiatkom budúceho roka. Toto sú dve kľúčové výstavy z pohľadu členov. Taktiež už pripravujeme propagačné materiály na tieto výstavy.

Tu je i odpoveď na použitie finančných prostriedkov. Rozhodujúca časť bežných výdavkov sa použila na náklady spojené s výstavami. Kapitálové výdavky boli použité na nákup softvéru na web a na nákup a umiestnenie fitnes prvkov – cvičenie v prírode, ktoré sú v lokalite popri potoku Dubová medzi cyklistickým chodníkom a chodníkom pre peších.

Do konca roku chceme z bežných výdavkov ešte uskutočniť školenie pre členov organizácie, zaplatiť úhradu za už zmienené filmové práva a nákup propagačných materiálov na veľtrhy.

Ako je to s prijímaním nových členov?

Sme pripravení rozšíriť rady Rezortu. Ak to budú subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu alebo obce v našom regióne a budú akceptovať naše stanovy, radi ich privítame.

Piešťanské informačné centrum (PIC), ale aj mestský úrad niektorými svojimi aktivitami propagujú Piešťany. Nebude sa činnosť Rezortu a týchto inštitúcií prekrývať?

Už pri prvých reálnych krokoch pri tvorbe webu nám bolo jasné, že sú už v našom teritóriu weby s obdobným zameraním. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s pani prednostkou Bartošovou a pani riaditeľkou (knižnice a PIC, pozn. red.) Galovou, aby sme našli vzájomnú dohodu pri tvorbe jednotlivých webov, odovzdávanie si informácii a stanovenie si priorít. Dohodli sme sa na vzájomnej spolupráci.

Nám ako Rezortu pôjde hlavne o propagáciu subjektov cestovného ruchu, aktivít spojených so športovým, kultúrnym a spoločenským vyžitím. Chceme sa zamerať i na dianie blízkeho okolia.

Štefan Šiška je šéfom Rezortu Piešťany od začiatku septembra. Absolvent Fakulty služieb a cestovného ruchu na Vysokej škole ekonomickej v Banskej Bystrici pracoval v rokoch 1984 až 1992 v piešťanských kúpeľoch, neskôr riadil hotel Poppy, bol manažérom hotela vo Vysokých Tatrách a naposledy pôsobil v cestovej kancelárii WM Travel.

Spracoval: Martin Palkovič

Populárne články