Connect with us

Blogy

V októbri o počtoch prvých ročníkov a informácia o letisku

Published

on

Reklama

Už v októbri sa stanovujú počty prvých tried na stredných školách pre budúci školský rok, taktiež je poskytnutá správa o stave nášho letiska a pokročili aj rokovania o úvere, z ktorého sa možno budú realizovať investičné akcie aj u nás v Piešťanoch. Aj o týchto bodoch je rokovanie TTSK v stredu 7. októbra 2015.

V druhom bode rokovania máme predložený materiál na určovanie počtu tried prvého ročníka pre školský rok 2016/2017. V Piešťanskom okrese sa to týka týchto škôl: Gymnázium sv. Michala Archanjela Piešťany má požiadavku 1 triedu – VZN určuje 1 triedu, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany požiadavka 4 – návrh 4, Gymnázium Jána Baltazára Magina požiadavka 3 – návrh 2, SPŠ elektrotechnická Piešťany 3 – 3, Hotelová akadémia Ľ.W. Piešťany 4 – 4, SOŠ zahradnícka Piešťany 2 – 1, SOŠ technická Piešťany 5 – návrh 3 + 1, SOŠ obchodu a služieb Piešťany 6 – 5, SOŠ Rakovice 3 – návrh 3 + 1. Demografický vývoj nás môže potešiť, pretože počet prvákov na stredných školách by mal stále rásť. Z predpokladaných 459 v roku 2016 až na 545 v roku 2023.

Reklama

Čo sa týka informácií o Letisku Piešťany a.s., ktorej akcionármi sú Trnavský samosprávny kraj, Mesto Piešťany a štát, táto správa obsahuje informáciu o oddĺžení letiska po kapitalizácii pohľadávok kraja (Mesto Piešťany tam má stále pohľadávku na zaplatenie dane), informáciu o spracovaní desaťročného plánu o postupnom znižovaní straty a získavaní pomoci od štátu, ako aj informáciu o charterových letoch v roku 2016, ktorých by malo byť zatiaľ 12.

V programe je aj informácia o stave rokovaní o úvere vo výške 5 mil. EUR, ktorým chce TTSK pokryť prevažne realizáciu investičných akcií v rámci kraja. Konkrétne projekty, ktoré budú z tohto úveru kryté po jeho schválení, budú samozrejme ešte upresnené po rokovaniach.

Reklama

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 12. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 39/2015 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku  2016/2017
3. Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2015/2016
4. Zverenie majetku do správy organizácie Správa a údržba ciest TTSK
5. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice
6. Informácie
a) Informácia o príprave Návrhu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016-2018
b) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – september 2015
c) Informácia o stave rokovaní o úvere k 25.09.2015
d) Informácia o plnení Zmluvy o prevode akcií uzatvorenej so spoločnosťou Svet zdravia, a.s.
e) Informácia o stave Letiska Pieštany, a.s.
f) Informácia o XI. Metodickom dni Trnavského samosprávneho kraja
g) Informáciu o Rade partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 (doplňujúca informácia)
h) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK (ku dňu 15.09.2015)
i) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od septembra 2015 do novembra 2015
7. Rôzne
8. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský, Foto: TTSK

Populárne články