Connect with us

Blogy

Septembrové zasadnutie TTSK o generele dopravy aj sociálnych službách

Published

on

Reklama

Opäť vyhodnotenie predaja nehnuteľností a nové návrhy na predaj, generel dopravy do roku 2020 ako aj koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území kraja budú témami septembrového zasadnutia zastupiteľstva v Trnave popoludní dňa 9.9.2015 .

Zo školských pozemkov v majetku kraja sa podarilo predať len odčlenenú časť pri hotelovej akadémii pre lekáreň. Ihrisko pri bývalom učilišti vodohospodárskom (601 000 EUR), pozemky pri Mojmírovej (175 000 EUR), hláska (332 000 EUR) alebo objekty na Kollárovej (1 030 000 EUR) sú stále nezaujímavé, a preto sa pravdepodobne dostanú do ďalšieho kola. Návrh síce v programe je ako bod rokovania, avšak materiál sme k nemu ešte nedostali, takže stále neviem, či sa tam objaví opäť aj dlhodiskutovaná Villa Löger, pre ktorú sme stále na Meste Piešťany nenašli uplatnenie. Doplnené: Materiál k bodu 4 je na stránke TTSK a nachádzajú sa tam aj nové objekty práve z Piešťan: SPŠE na námestí SNP (1 650 000 EUR), Vila Löger (795 000 EUR) a pozemok pri SOŠ záhradníckej (139 000 EUR) (rozpredávanie pozemku pri záhradníckej).

Reklama

V programe je aj informácia o vplyve zľavneného cestovného na prímestskú dopravu, z ktorého vyplýva, že tento vplyv bol menší ako sa predpokladalo, keďže bezplatné cestovanie malo vplyv hlavne na diaľkové linky.

Celý program:

Reklama

1. Kontrola plnenia uznesení z 11. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na obdobie október 2015 – marec 2016
3. Predaje prebytočného nehnuteľného majetku na základe 21. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
4. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 22. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
5. Návrh na predaj trafostanice bez súpisného čísla v k. ú. Voderady, kupujúcemu Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
6. Prevod telesa rozšírenej časti cesty c. III/1428 v k.ú. Tône, obec Dolný Štál a pozemkov pod nou do vlastníctva TTSK
7. Vzájomné vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod chodníkom s priľahlou plochou a cestou c.III/1266 medzi TTSK a Obcou Veľké Kostoľany
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode akcií uzavretej medzi Trnavským samosprávnym krajom a Svet zdravia, a.s.
9. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK, týkajúcich sa neinvestičných projektov – rozvojových dokumentov regiónov v rámci výzvy ROP 4.1d-2013/01
10. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK týkajúcich sa spolufinancovania projektov stredných škôl v rámci Environmentálneho fondu, dotácia na rok 2014
11. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 16/2008 o úhrade nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
12. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 17/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
13. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
14. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení
15. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 38/2015 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
16. Návrh strategického dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 – 2020“
17. Územný generel dopravy TTSK do roku 2020 s výhľadom do roku 2030
18. Dohoda medzi Trnavským  samosprávnym krajom, Slovenská republika a Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Rakúska republika o cezhraničnej spolupráci 2015 – 2019
19. Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK

20. Informácie
a) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2015 č. 2/2015
b) Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.06.2015
c) Informácia o príprave Návrhu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016-2018
d) Informácia o stave rokovaní o úvere a o jeho následnom čerpaní
e) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – august 2015
f) Informácia o plnení Zmluvy o prevode akcií uzatvorenej so spoločnosťou Svet zdravia, a.s.
g) Informácia o vplyve bezplatného cestovného v železničnej doprave na prímestskú autobusovú dopravu v Trnavskom samosprávnom kraji – analýza
h) Informácia o spolupráci pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme – prímestská autobusová doprava
i) Informácia o príprave stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja na školský rok 2015/2016
j) Informácia o aktuálnom stave investičných projektov Trnavského samosprávneho kraja – rekonštrukcia ciest v lokalitách Biela hora, Malý Dunaj a Sládkovičovo – realizovaných v rámci Regionálneho operačného programu
k) Informácia o Rade partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020
l) Informácia o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EÚ
m) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK (ku dňu 31.07.2015)
n) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od júna 2015 do októbra 2015
21. Rôzne
22. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský, Foto: TTSK

Populárne články