Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Rozpočet Mesta Piešťany je zostavený nezákonne. Samospráva to zaslanými dokumentmi potvrdila sama

Pri oboch decembrových rokovaniach o rozpočte Mesta Piešťany pre rok 2024 som vysvetľoval a argumentoval, prečo je zostavený nezákonne. Keďže vedenie mesta nepredložilo požadované dokumenty na rokovanie, ktoré by potvrdili pravdivosť mojich tvrdení, požiadal som o ne následne na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Dokumenty zaslané zástupcami Mesta Piešťany potvrdzujú, že rozpočet pre rok 2024 je zostavený nezákonne. Otázne zostáva, či išlo o úmysel, alebo o absolútne diletantstvo a človek, ktorý urobil vec popísanú v ďalších riadkoch, by mal veľmi rýchlo opustiť svoju stoličku.

Published

on

Reklama

Zostavovatelia rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 2024 uvideli na strane príjmov položku Výnos dane z príjmov 14 208 649 €. Pri schvaľovaní rozpočtu som upozorňoval, že žiadna z prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, alebo Ministerstva financií SR pre rok 2024 nepredpokladá takýto objem finančných prostriedkov. Čísla sa pohybovali okolo 13 miliónov a nebolo mi jasné, ako bývalá prednostka, s ekonómkou a primátorom dospeli k sume o viac milión eur vyššej. Na nadsadenie príjmov upozornil vo svojej správe pri schvaľovaní rozpočtu aj hlavný kontrolór. Rozpočet samosprávy totiž nemôže byť schodkový a ten piešťanský, ak by pracoval s reálnymi číslami, by bol.

Žiadal som predloženie dokumentov na rokovanie MsZ, ktoré by potvrdili, že podľa odhadu RZZ a MF SR výnos dane z príjmov pre Mesto Piešťany v roku 2024 naozaj prekročí 14 miliónov eur. Nedostali sme ich… Žiaľ napriek tomu kolegovia za rozpočet, ktorý stojí na vode, zahlasovali.

Reklama

Začiatkom januára (3.1.2024) som preto podal na Mesto Piešťany žiadosť o sprístupnenie daných dokumentov podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odpoveď prišla 11. januára.

Popravde po bližšom preštudovaní materiálov som zostal zhrozený…

Reklama

Doručené boli dva dokumenty. Prvý pdf súbor obsahoval tabuľku „Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO* pre rok 2023 (prognóza jún)“, kde je pre Mesto Piešťany odhadovaná suma výnosu podielových daní 13 068 764.

Hviezdička * informuje, že sumy v danej tabuľke sú doplnené v zmysle §7i ods. 1 zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samospráve v z. n. p., čo v jednoduchosti znamená, že výnos dane z príjmov fyzických osôb bol pre rok 2023 navýšený o kompenzáciu výpadkov prostredníctvom dane z príjmov právnických osôb. Dané číslo je odhadovaný objem prostriedkov, ktorý Mesto Piešťany dostane z podielových daní  za rok 2023.

Druhý dokument bola excelovská tabuľka s nasledujúcimi dátami definujúcimi odhadované príjmy z podielových daní pre Mesto Piešťany:

Podľa nej prognózovala RRZ v júni výnos podielových daní pre Mesto Piešťany pre rok 2024 v sume 11 982 747 (DPFO) plus 1 139 885 (DPPO), čo spolu predstavuje 13 122 632 eur. Prognóza MF SR bola nižšia.

Ak by sa do rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 2024 dosadili relevantné skutočné údaje podľa prognózy, bol by v skutočnosti schodkový o približne milión eur a to je v rozpore so zákonom.

Na konci decembra sa narýchlo konalo online MsZ, kde sa opravovali číslovky schváleného rozpočtu, keďže sa prostredníctvom „pozmeňovákov“ zo 14. decembra  dostal do schodku, oproti vymyslenému prebytkovému rozpočtu na základe nereálnych vstupov. To isté treba urobiť aj z teraz platným rozpočtom, pretože ako upozorňujem stále dookola je v realite schodkový.

Ako sa teda zástupcovia Mesta Piešťany dostali k prebytkovému rozpočtu a číslu 14 208 649 eur na podielových daniach?

Jednoducho, ale úplne zle! K júnovej prognóze pre Mesto Piešťany pre rok 2023 z tabuľky „Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO* pre rok 2023“, kde sa uvádza číslo 13 068 764 eur, pripočítali DPPO vyčíslenú pre rok 2024 v druhej tabuľke  v sume  1 139 885 eur. Spolu je to 14 208 649 eur.

Problém je v tom, že daň z príjmu právnických osôb sa v takomto výpočte nachádza dvakrát a fiktívne navyšuje rozpočet o viac ako milión eur.

Čo hrozí pri takto zostavenom rozpočte?

Môže sa stať, že počas roka dôjde k problémom Mesta Piešťany platiť za svoje bežné výdavky. Samospráva vie hroziacu katastrofu oddialiť tým, že nevykoná niektoré veci, ktoré nie sú akútne a tým jej zostanú prostriedky na bežnú spotrebu. Výsledkom je však, že sa roky platí len bežná spotreba, peniaze sa prejedajú a Mesto Piešťany stále viac a viac po investičnej stránke upadá, respektíve sa rozpadá.

Vyzývam predstaviteľov Mesta Piešťany, aby na najbližšie MsZ predložili rozpočet s reálnymi číslami na strane príjmov a spravili opatrenia, aby sa dal schváliť skutočne vyrovnaný respektíve prebytkový rozpočet.

Tomáš Hudcovič

autor je poslancom MsZ mesta Piešťany

autor je vlastníkom portálu www.pnky.sk

 

Grafika: Mesto Piešťany

Populárne články