Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Má vôbec niekto okrem úradníkov právo navrhnúť znenie ustanovení VZN?

Zaujímavo dopadlo prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa má zmeniť  a doplniť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 19/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v pondelok 4. decembra mestskou radou. Dianie na rokovaní ma primälo napísať týchto pár riadkov ako malé zamyslenie, či vôbec môže niekto okrem pracovníkov úradu navrhovať znenie všeobecne záväzných nariadení. S tým, čo prezentovali primátor Peter Jančovič a ekonómka Lucia Duračková, absolútne nesúhlasím…

Published

on

Reklama

Poslanec Michael Niepel sa na mestskej rade snažil predložiť návrh uznesenia, ktorým by sa do návrhu VZN pridalo ustanovenie o znížení poplatku za komunálne odpady o 30 percent pre osoby v hmotnej núdzi. Na jeho návrh reagovala mestská ekonómka Lucia Duračková, ktorá VZN predkladala i primátor. Podľa nich nie je možné, aby poslanec takýmto spôsobom prišiel so zmenou VZN, pretože táto zmena nebola zverejnená na úradnej tabuli a nebežalo k nej pripomienkové konanie. To má síce čiastočne svoju logiku, ale zároveň je to proti logike kompetencií poslancov MsZ i možnostiam fyzických, či právnických osôb v rámci pripomienkovania VZN vychádzajúcim z litery zákona.

Pri logike s akou pracuje pani ekonómka a pán primátor, by v podstate nikto nehol zmeniť VZN v častiach, kde si to neželajú pracovníci úradu tvoriaci VZN a zabezpečujúci jeho zverejnenie. Tí totiž určia, čo napíšu do návrhu VZN a čo zverejnia. Ak tam nedajú aj veci, ktoré chcú poslanci a občania, tým pádom nie sú zverejnené a pri logike, že nezverejnené veci sa do VZN vkladať nemôžu by to znamenalo, že sa do VZN nemôže dávať nič nové.

Reklama

Táto logika si odporuje aj so samotným textom uvedeným v návrhu VZN vychádzajúcim zo zákona, kde sa píše „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.“ Ak je zadefinované, že  fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu v podobe nového textu, znamená to podľa mňa, že môžu riešiť aj úplne nové body vo VZN, ktoré nenavrhol predkladateľ VZN.

Mestské zastupiteľstvo tvorené poslancami má podľa zákona o obecnom zriadení pôsobnosť uznášať sa na nariadeniach.  Tento zákon určuje pre rokovanie o návrhu VZN na zasadnutí  zastupiteľstva jediné pravidlo v ods. 7, podľa ktorého je na prijatie nariadenia potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.  Podľa paragrafu 25 ods. 4 Poslanec je oprávnený najmä: a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy… Z toho vyplýva, že poslanec má právo predkladať  pozmeňujúce návrhy aj k návrhom VZN.

Reklama

Toto právo preto bolo zakotvené aj do rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v §6 ods. (17) Poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrhy musia byť vyhotovené písomne, riadne sformulované a odovzdané návrhovej komisii, ktorá po ukončení rokovania mestského zastupiteľstva tieto odovzdá zapisovateľovi. Obdobné ustanovenie sa aplikuje aj pre rokovanie mestskej rady.

Ak teda predstavitelia úradu, či primátor tvrdia, že poslanec nemôže predložiť pozmeňujúci návrh, upierajú mu jeho základné právo.

Druhá vec je, aký návrh sa predkladá, ale to už nie je otázka práva, ale morálky. Ak by niekto pri prerokovaní návrhu VZN navrhol zdvihnúť poplatok o 200 percent a kolegovia poslanci by to schválili, hoci je to v poriadku z hľadiska práva, nie je to v poriadku z hľadiska toho, že obyvateľom by sa uprela možnosť vyjadriť svoj názor na takého drastické zvýšenie poplatku. Pri návrhu poslanca Niepela však išlo o úľavu pre osoby v hmotnej núdzi s čím sa práve občanom vychádza v ústrety…

 

Tomáš Hudcovič

Populárne články