Úvod Aktuality Záujemcovia o riaditeľskú stoličku na Službách sa môžu hlásiť do 17. júla

Záujemcovia o riaditeľskú stoličku na Službách sa môžu hlásiť do 17. júla

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka už vyhlásil nové výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany 잭스미스 게임 다운로드. Záujemca musí splniť dva predpoklady – mať vysokú školu a päť rokov praxe v riadení. Žiadosti treba doručiť na Mesto do 17. júla. Výberové konanie primátor opakuje, pretože novovymenovaný riaditeľ odchádza v skúšobnej dobe One Fun Man 2 5.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Primátor  mesta Piešťany  Miloš Tamajka,  M.B.A., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

riaditeľ príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany 

Kvalifikačné predpoklady :

– vysokoškolské vzdelanie min 한국 가요 다운로드. 2. stupňa

–  min. 5 rokov praxe v riadení

Iné kritériá a požiadavky:

schopnosť riadiť kolektív, komunikatívnosť, práca s PC, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné doručiť spolu so žiadosťou o účasť na pohovore:

–  profesijný životopis

– overená fotokópia dokladu o vzdelaní

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Názov zamestnávateľa: Mesto Piešťany, Nám Premiere Pro cs5. SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Plat bude určený v súlade so zák.. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Download DeadRising 3.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 17. júla 2015na adresu Mestský úrad Piešťany, Kancelária primátora, Nám Korean invoice form. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Na obálku napíšte heslo „Výberové konanie – riaditeľ SMP, p. o.“. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne MsÚ, resp China Clas download. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových služieb.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú písomne pozvaní na výberové konanie Samurai Showdown 4. Na základe uskutočneného výberového konania primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany podľa ustanovenia § 11 ods 영어 오디오북 다운로드. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

mp-10-30-13-1002481-560x373

Služby mesta Piešťany sú príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mestské zastupiteľstvo Snowbros. Na starosti má najmä verejnoprospešnú činnosť – stará sa o chodníky, miestne cesty, mosty a ich príslušenstvo – lavičky a podobne, ďalej o zeleň, osvetlenie, športoviská, cintoríny, zaoberá sa aj odpadovým hospodárstvom a technickou správou budov a ďalšími úlohami, ktorými ju poverí zriaďovateľ.

Riaditeľom Služieb bol do decembra minulého roku Ernest Jančina. Po jeho odchode do dôchodku dočasne viedla organizáciu jej ekonómka Anna Klimeková. Pri prvom výberovom konaní v marci tohto roku, poslanci vybrali za riaditeľa Miroslava Prochásku, ktorý mal skúsenosti s riadením technických služieb v Prievidzi. Keďže riaditeľ na vlastnú žiadosť skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe, Služby mesta Piešťany do vymenovania nového šéfa povedie ich právnička Erika Studená.

red/Tlačová správa Mesta Piešťany, foto: sluzbymesta.sk, archív PNky

REKLAMA