Connect with us

Aktuality

Zahraniční experti ocenili výskumný projekt Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany

Published

on

Reklama

Výskumný projekt CEMBAM z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaný Európskou úniou sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Cieľom konzorcia pre multidisciplinárny projekt je významne prispieť k výskumu kmeňových buniek a k vývoju umelých tkanív pomocou metód 3D biotlače. Konzorcium CEMBAM pozostáva z ôsmich partnerov s odbornými znalosťami v oblasti biomedicínskeho výskumu a biochémie. Prostredníctvom Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch sa do projektu ako poradcovia a experti zapoja aj dvaja renomovaní talianski vedci. V rozhovore Giorgio Fassina a Federica Chiellini objasnili, čo ich viedlo k spolupráci na slovenskom projekte, kde vidia najväčší inovatívny potenciál projektov pre biomedicínsky výskum a prínosy pre klinickú prax.

Čo Vás motivovalo zapojiť sa do spolupráce so slovenskými vedcami?

Reklama

F. Chiellini: Počas svojej akademickej kariéry som sa podieľala na plodnej spolupráci so slovenskými vedcami z akademickej obce aj výskumného centra, a to aj v rámci implementácie projektov financovaných z prostriedkov EÚ. Tieto spolupráce umožnili dosiahnuť významné výsledky, ktoré sa často finalizovali v spoločných výskumných prácach publikovaných v medzinárodných recenzovaných časopisoch. Možnosť získať vedomosti o spoločných výskumných témach a zariadeniach je spúšťačom synergického prístupu k spoločným výskumným činnostiam, ktorý sa potom prejaví pri príprave inovatívnych výskumných návrhov.

G. Fassina: Od roku 1997 som bol zapojený do mnohých projektov spolupráce so slovenskými vedcami z dôvodu spoločných oblastí vedeckého záujmu, čo vytvorilo synergiu a a ponúklo možnosti pri nadväzovaní medzinárodných spoluprác a proaktívnych osobných interakcií.

Reklama

V čom vidíte najväčší prínos vzniku medzinárodného konzorcia CEMBAM?

F. Chiellini: Založenie medzinárodného konzorcia v rámci projektu CEMBAM, aktívne pôsobiaceho v oblasti lekárskeho bioaditívneho výskumu a výroby, bezpochyby predstavuje silný impulz smerom k rozvoju kľúčových prepojení medzi slovenskými vedcami a výskumnými pracoviskami s medzinárodne uznávanými zahraničnými výskumníkmi, zdieľajúcimi spoločný názor na priority, ktoré je potrebné riešiť pri využívaní pokrokových liečebných postupov založených na tvorbe biomedicínskych produktov na priemyselnej a klinickej úrovni. Z tohto hľadiska medzinárodné konzorcium reprezentuje ideálny nástroj na harmonizáciu protokolov, štandardov a technológií zameraných na dizajn a vývoj pokrokových biomedicínskych produktov.

G. Fassina: CEMBAM má potenciál významne prispieť k rozvoju inovatívnych prístupov v oblasti regeneratívnej medicíny s významnými predklinickými aplikáciami. Medzinárodné konzorcium sa zameriava na aktuálne témy týkajúce sa doposiaľ nenaplnených potrieb medicíny s možnosťou prilákať záujem vedeckej komunity a investorov na medzinárodnej úrovni s ďalším vývojom. Existuje mnoho rôznych možností, ako zhodnotiť výsledky tohto projektu, vrátane prihlásenia patentov na vývoj procesov alebo produktov, ktoré plne podporujú projekt CEMBAM.

Môžete stručne popísať Vaše aktivity v rámci projektu?

F. Chiellini: Mojou úlohou v projekte je participácia ako poradný člen rady pre vedu a inovácie projektu, ďalej ako konzultant pri hodnotení strategického smerovania projektu a pri monitorovaní pokroku výskumných aktivít, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom účasti na pracovných stretnutiach projektu. Okrem toho by som mala byť zapojená do podpory prípravy spoločných následných projektov medzi univerzitou v Pise alebo talianskym medzirezortným konzorciom pre materiálové vedy a technológie (INSTM) s CEMBAM a príbuznými partnermi.

G. Fassina: Budem taktiež poradným členom rady pre vedu a inovácie a budem sa osobne alebo na diaľku zúčastňovať pracovných stretnutí. Hlavné činnosti budú zamerané na účasť na procese definovania plánu aktivít, výber prostriedkov na overenie míľnikov, monitorovanie pokroku výskumu, hodnotenie výsledkov projektu podporu procesu zhodnotenia výsledkov projektu vrátane patentovania, poradenstvo, ako získať finančné zdroje na udržateľnosť projektu a jeho ďalšieho rozvoja prostredníctvom grantových agentúr či finančných investorov, pomoc pri nadviazaní vedeckej spolupráce so zahraničnými výskumnými centrami, zvyšovanie povedomia o aktivitách CEMBAM na medzinárodnej úrovni.

Vzhľadom na Vaše skúsenosti ako by ste zhodnotili využitie záverov výskumu v praxi?

F. Chiellini: Hodnotenie využitia hlavných výsledkov výskumu projektu bude analyzované na základe dosiahnutia míľnikov projektu a parciálnych cieľov a ako budú tieto výstupy prevedené do výsledkov projektu zacielených na širšie, resp. dlhodobejšie dopady a vplyvy, vyvolané výsledkami projektu. Obrovský záujem o aditívnu výrobu (AV) v rámci biomedicínskej komunity je dôsledkom množstva možností, ktoré sa ponúkajú v oblasti prístupu k spracovaniu, výberu materiálov a prispôsobenia výsledných produktov. Najmä absolútna kontrola štrukturálnych a kompozičných vlastností v makro a mikro/nano rozmeroch, ktorá je výsledkom veľkých možností v oblasti využitia a vysokej reprodukovateľnosti, robí z AV technológiu voľby pre výrobu biomedicínskych výrobkov na mieru, okrem iného exoprotéz, chirurgických implantátov, tkanivových modelov in vitro a personalizovanej farmakologickej liečby. Prebiehajúce európske programy financovania na podporu priemyslu a verejných inštitúcií pracujúcich na integrácii AV v rôznych odvetviach vrátane automobilového, leteckého a kozmického priemyslu a zdravotníctva ďalej rozvíjajú výskum týchto technológií, materiálov a priemyselných procesov. V súčasnej fáze v Taliansku sú procesy AV stále pomalé v porovnaní s procesmi založenými na veľkovýrobných technológiách. Aj keď je toto obmedzenie v medicínskych aplikáciách je vyvážené flexibilitou AV, perspektíva rozšírenia a optimalizácie jej aplikačného spektra podporuje výskum zameraný na zvýšenie efektívnosti výroby s dobrým kompromisom medzi priestorovým rozlíšením a časom výroby. Ďalšie hlavné náročné aspekty nového vývoja súvisia s biokompatibilitou a mechanickými vlastnosťami výsledného výrobku vo vzťahu ku konkrétnej použitej technike AV, kontrolovanému zloženiu z viacerých materiálov a ďalším zvláštnym požiadavkám danej biomedicínskej aplikácie. Okrem toho je potrebné vyriešiť dôležité etické problémy a regulačné problémy predtým, ako sa prístupy bioprintingu zahrnujúce manipuláciu s bunkami môžu presunúť z in vitro na medicínske aplikácie.

G. Fassina: Inovatívnosť a možnosť vyplniť medzeru na trhu v potrebách medicíny budú prvým krokom k hodnoteniu dopadu výsledkov výskumu. Najlepšie využitie výsledkov výskumu bude musieť najskôr určiť, či bude projekt generovať patenty a či budú mať patenty medzinárodné pokrytie. Následná analýza FTO (patentová) určí existujúce patenty, know-how, obchodné tajomstvá alebo iné prekážky, ak existujú, ktoré by mohli zabrániť úplnému využitiu patentu. To by znížilo priestor pôsobenia patentov a podstatne zníži hodnotu výsledkov výskumu v praxi. Súbežne bude prebiehať podrobná analýza potenciálnej veľkosti trhu výrobkov, ktoré vzídu z projektu, aby sa úplne porozumelo ich ekonomickému potenciálu a najlepšej stratégii zhodnotenia. Úroveň konkurencie sa bude hodnotiť marketingovým plánom na medzinárodnej úrovni a hrozby/príležitosti navrhnúť produkty na licenciu iným partnerom alebo ich priamo umiestniť na trh. Analýza schopnosti nadviazať kontakty, vzťahy a prezentácie na podporu zistení u iných spoločností konsolidovaných v konkrétnej oblasti výskumu alebo u potenciálnych investorov na vytváranie start-upov pre ďalší rozvoj komercializačných aktivít definuje optimálnu stratégiu na získanie prístupu na trh.


Doc. Federica Chiellini získala doktorát z priemyselnej chémie, PhD (2001) z biomateriálov na univerzite v Trente. V súčasnosti pracuje na Katedre chémie a priemyselnej chémie Univerzity v Pise (Taliansko). Je členkou EXPERTISSUES EEIG – Európskeho inštitútu excelentnosti pre tkanivové inžinierstvo a regeneračnú medicínu a ENMAT – Európskej siete výskumných centier materiálov. Ako autorka alebo spoluautorka publikovala viac ako 180 článkov v odborných časopisoch, desať kapitol v knihách, získala deväť prihlášok patentov a na konte má viac ako 50 prezentácií na národných a medzinárodných konferenciách.

Dr. Giorgio Fassina je riaditeľom spoločnosti Xeptagen v talianskych Benátkach, ktorá sa zaoberá výskumom a vývojom aplikácie nanobiotechnológií v molekulárnej onkológii. Viedol výskumné projekty v oblasti biofarmaceutík v rôznych terapeutických oblastiach vrátane rakoviny, autoimunitných a vírusových chorôb, bol mimoriadnym profesorom molekulárnej biológie na Bolonskej univerzite (1995 – 1998) a získal národnú habilitáciu ako profesor biochémie a klinickej biochémie. Od roku 1997 pôsobí ako medzinárodný konzultant v spoločnosti UNIDO (Priemyselný rozvoj OSN). Pracuje ako expert pre Európsku komisiu, Poľské národné stredisko pre výskum a vývoj, Chorvátsku vedeckú nadáciu, Dánsky inovačný fond, Francúzsku výskumnú agentúru a mnoho ďalších. Dr. Fassina publikoval vyše dvesto autorských článkov vo vedeckých časopisoch, je editorom troch kníh zameraných na kombinatorické technológie a hlavným autorom viac ako 25 medzinárodných patentov.


Projekt „CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zameriava sa na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek, so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače, ktoré umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy.

Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

Partneri: Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDICAL VISION, občianske združenie, Bratislava; PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach.

Trvanie projektu: 01/2020 – 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 9 071 645,91 EUR

Miesta realizácie projektu: Piešťany, Nitra, Košice, Bratislava

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Zdroj: Tlačová správa Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

Populárne články